iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارائه مدل بهینه مدیریت زمان -هزینه در پروژه های ساختمانی

پایان نامه ارائه مدل بهینه مدیریت زمان -هزینه در پروژه های ساختمانی

هدف از انجام این پژوهش تلاشی در جهت بررسی و ارائه مدل بهینه مدیریت زمان-هزینه پروژه های ساختمانی می باشد ابزارگردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت پذیرفت.روش تحقیق به صورت کمی ومیدانی وتوزیع پرسشنامه به صورت تصادفی صورت گرفت جامعه آماری شامل 1000 نفردر نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر محاسبه گردید.روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (جداول و نمود


 اجرای ساختمانهای بتن آرمه

اجرای ساختمانهای بتن آرمه

نوع : word - قیمت :16000 - تعداد صفحه : 51


مراحل ساخت ساختمان

مراحل ساخت ساختمان

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 17


مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :34


پروژه کارآموزی عمران شرکت حفاری

پروژه کارآموزی عمران شرکت حفاری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 26


کارآموزی عمران اجرای ساختمانهای بتن آرمه

کارآموزی عمران اجرای ساختمانهای بتن آرمه

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه :66


گزارش کار آموزی در سازمان عمران شهرداری

گزارش کار آموزی در سازمان عمران شهرداری

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 57


حریم های باند پرواز و طراحی سیستم باند خزش

حریم های باند پرواز و طراحی سیستم باند خزش

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 30


کارآموزی احداث ساختمان

کارآموزی احداث ساختمان

نوع : word - قیمت :7000


قیر امولسيوني

قیر امولسيوني

نوع :word - قیمت : 5000