iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

استعاره در شعر اخوان

نوع : word - قیمت :14000 - تعداد صفحه : 47

بخشی از پروژه : 

مقدمه

قلمرو صور خيال يا علم بيان  در ادبيات  بي انتها و نامحدود است زيرا با خيال سر و كار دارد هر پديده‌ را مي توان به وسيله قوه ي خيال به صورت  هاي گوناگوني جلوه داد كه تأثيرات متفاوتي داشته باشند .بنابراين هر شاعري با نيروي تخيل  خود مفاهيم و مضامين  تكراري پيشنيان را مي تواند  با تشبيهات  ، استعارات ، مجازات و كنايات خود به كار برد و به آنها تازگي بخشد .

روشن است كه شعر نيمايي با ظهور علي اسفندياري ( نيما يوشيج ) متولد شده و در عرصه  ادب پارسي قدم گذاشته  است و پس از او ديگران راه او را ادامه دادند ؛ سهراب سپهري عرفان  را .ارد  شعر نو كرد ، اخوان بين شعر نو و كهن از نظر زباني تلفيقي ايجاد نمود و شاملو براي خود سبك  جديدي به وجود آورد و هر كدام به نوعي صاحب سبك هستند .

اما در اين رساله به اخوان پرداخته شده است . اخواني كه با زندگي پر فرود و نشيب خود با سه بيرق « آخر شناسنامه » ، « زمستان » و « از اين اوستا » بر فراز قلّة جاودانگي همچنان استوار و با سربلندي و غرور ايستاده است و چهره پر نور و مقدسش همانند چهره‌هاي برجسته شعر و ادب پارسي ، بر تارك بلند فرهنگ و ادب اين سرزمين مي درخشد .

آن چه  در اين جا  ذكر شده است  در بيان  ارزش هاي والاي اين شاعر ارزنده  و ارجمند سيار مختصر  و اندك است امامي تواند  بيان گر اشتياق و شوق بي اندازه نسبت به اين شاعر  انوشه  روان باشد . شاعري كه با زندگي سراسر سختي و شكست خود ، مرثيه گوي وطن مرده و راوي قصه‌هاي از ياد رفتة ملتي است كه در برابر بيداد سر خم نكرده اند و با روشي كه در پيش گرفته است سر مشق و الگوي آيندگان خواهد بود . او همانند همشهري ارجمند و والا مقامش ، فردوسي طوسي ، براي فرهنگ پرمايه ايران دل مي سوخت و با جان و دل به دفاع ز آن پرداخته است .

پس در اين رساله ، فصل اول شامل مقدمه ، روش كار و پيشينة پژوهش است . اما فصل دوم تحت عنوان تصوير ، به دو بخش تقسيم شده است ؛ در بخش اول به تصوير پردازي كه شامل شعر و شاعري ، وزن و قافيه در شعر ، تصوير آفريني و محورهاي افقي و عمودي خيال است مي پردازد و در بخش دوم به علم بيان كه شامل تشبيه ، استعاره، مجاز و كنايه است پرداخته  شده است . فصل سوم زندگي و شعر اخوان را مورد بررسي قرار مي دهد  و در فصل چهارم كه قسمت اصلي كار بر روي شعر اوست ، انواع استعاره را در شعر ايشان مورد بررسي قرار مي دهد . و در فصل پنجم نتيجه اي كه از اين رساله  بدست مي آيد همراه با منابعي كه استفاده شده بيان شده است .

 

1-2 : پيشينة پژوهش

بديهي است  كه علم بيان در آغاز به منظور شناخت  و معرفت  اعجاز قرآن كريم  بوده است زيرا فصاحت و بلاغت بي نظير اين كتاب ارزشمند  و آسماني ،در ميان  اهل فصاحت  و بلاغت قوم عرب تحسين برانگيز بوده است . اما ، كم كم دامنه‌ي اين علم گسترش پيدا كرد و اعراب از آن به عنوان معياري براي شناخت ريزه‌كاري ها و فصاحت  و بلاغت در متون نظم و نثر خود استفاده كردند ، و در نهايت  ، اين علم  با حمله اعراب به ايران  و گسترش فرهنگ عربي اسلامي در ايران قدم گذاشت  و فارسي زبانان نيز از اين  دانش براي شناختن هر چه بيشتر  زيبايي هاي بلاغي در اشعار بزرگان  پهنه ي ادب پارسي همچون : فردوسي ، سعدي ، مولوي ، حافظ ، سنايي ، نظامي ، خاقاني و ... كمك گرفتند .

از آن جا كه اساس اين علم  زبان عربي است ، پيشينة  آن را در ميان بزرگان زبان عربي بايد جستجو كرد . شايد بتوان گفت كه جاحظ نخستين كسي است كه كلمة « مجاز » را در مقابل « حقيقت » به كار برده است  و تقسيم بندي علوم بلاغي و تعيين حد و مرز آن به وسيله سكاكي انجام گرفت و تفتازاني در كتاب « المطول » به بررسي مجاز و انواع علاقه‌هاي آن پرداخته است .

گفته شد كه در خصوص صور خيال (بيان ) در شعر كلاسيك كتابهايي تأليف شده است مثلاً دكتر شفيعي كدكني به صور خيال در شعر دوره خراساني پرداخته است امادر مورد شعر نيمايي در اين خصوص تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته  است و اگر هم  كاري شده است بيشتر  جنبه‌هاي ديگر آن را مورد بررسي قرار مي دهد ، هر چند كه گره گشاي برخي ابهامات و مشكلات  بوده است  ، مثلاً بهزاد رشيديان در « بينش اساطيري در شعر معاصر » به بررسي اسطوره در شعر شاعران پرآوازه اين دوره ( نيما ، اخوان ، شاملو ، شفيعي و فرخزاد ) پرداخته است و كارهاي ديگري كه صورت گرفت بيشتر جنبه تاريخ ادبيات  دارند . اما در خصوص بيان در شعر نو آن هم در شعر شاعري چون مهدي اخوان ثالث تحقيق و پژوهشي انجام نگرفت هر چند شعر وي را از روزنه هاي ديگري مورد مطالعه  قرار داده اند .

 

1-3 : روش كار :

تحقيق و پژوهش در هر علمي داراي روش ويژه‌اي مي باشد كه در اين ميان دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي براي انجام تحقيقات خود از منابع مختلف چون فرهنگ ها ،دايره المعارف ها ، متون نظم و نثر ، مقالات  ادبي و ... استفاده  مي نمايند .

در اين پايان نامه  كه موضوع  آن « صور خيال در شعر اخوان » است  .تحقيق به صورت كتابخانه‌اي و فيش برداري انجام گرفت به اين صورت كه ابتدا در خصوص پيشينة اين موضوع تحقيقي انجام شد و سپس با به دست آوردن  منابع مختلف و مطالعه آن ها به يادداشت برداري با توجه  به موضوع تحقيق پرداخته  شد كه در اين مرحله، علاوه بر آثار مهدي اخوان ثالث از منابع  مهم ديگري كه در صور خيال تأليف شده است استفاده شد و در نهايت  فيش ها با توجه به مباحث ( تشبيه ) استعاره ، مجاز و كنايه ) به چهار دسته تقسيم شده و در هر دسته انواع مختلف آن مبحث آن هم به صورت  جداگانه در شعر كلاسيك  و نو مورد بررسي قرار گرفت .

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 47
قیمت : 14000
خرید