iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تفاوت های جنسیتی در همودینامیک درحال استراحت و سفتی شریانی پس از 4 هفته از مقاومت در مقابل آموزش ورزش های هوازی در افرادی با پیش فشار خون در مرحله 1 فشارخون

نوع : word - قیمت :10000 - تعداد صفحه : 12

بخشی از مقاله : 

تفاوت های جنسیتی در همودینامیک درحال استراحت و سفتی شریانی پس از 4 هفته از مقاومت در مقابل آموزش ورزش های هوازی در افرادی با پیش فشار خون در مرحله 1 فشارخون

 

چکیده :

فشار خون بالا تفاوت جنسی را نشان می دهد؛ در طول دهه ششم زندگی بروز این بیماری در زنان منجر بیشتر از مردان می باشد، در حالی که درمان های دارویی کمتر تاثیر دارند و عوارض جانبی در زنان نسبت به مردان بیشتر است. ورزش های هوازی (AE)  برای پیشگیری و درمان فشار خون بالا نشان داده شده؛ با این حال، تمرین مقاومتی و قدرتی (RE)  به عنوان یک استراتژی برای درمان فشار خون بالا توصیه نمی شود. در این مطالعه، تفاوت های جنسی بالقوه AE  مقابل RE در گروهی از بیماران مبتلا به فشار خون بدون واسطه  بررسی شده است.

 در مجموع،40 شرکت کننده نسبتا فعال، پیش فشار خون بالا یا مرحله 1 فشار خون بالا مردان (M)  و زنان (F)  در سن 40  تا 60 سال به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: M AE، M RE، F AE و F.

هر گروه تمرینی نسبتا شدید 3 روز در هفته و بمدت 4 هفته انجام دادند. قبل و بعد از تمرینات ورزشی داده های همودینامیک، عروقی و جریان خون جمع آوری شد.

مردان افزایش معنی داری در سرعت موج نبض مرکزی تحت RE  نشان دادند در حالی که زنان هیچ تغییر معنی داری را نشان ندادند (12 ± to 13.9 ± vs. 9.2 ± to 9.6 ± m/s).

RE افزایش معنی دار بزرگتری درپیک جریان خون در مقایسه با AE از خود نشان داد.

(F RE 15 ± to 20 ± vs. F AE 17.5 ± to19.5 ±, M RE 19 ± to 24 ± vs M AE 21 ± to 25 ± ml* 100 ml*min).

در کل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در زنان کاهش بیشتری تحت RE در مقایسه با AE نشان داد درحالیکه در مردان نشاندهنده کاهش در هر دو حالت ورزش می باشد. تمرین ورزشی RE  با شدت متوسط، ممکن است برای زنان مطلوب تر باشد برای درمان فشار خون بالا به دلیل کاهش بیشتر در دیاستولی فشار خون و افزایش معنی دار در اتساع جریان میانی بدون افزایش همزمان در سختی شریان ها، در مقایسه با همتایان مرد خود دارد.

مقدمه

فشار خون بالا تفاوت های جنسی را نشان می دهد؛ زنان دارای سطوح پایین تر فشار خون سیستولیک (SBP) نسبت به مردان از سن بلوغ تا اواسط دهه پنجاه می باشند، در حالی که عکس این قضیه پس از دهه ششم زندگی صادق است و فشار خون بالا نه تنها در زنان نسبت به مردان شایع تر است، بلکه شدید تر و قابلیت کنترل کمتری، به ویژه در زنان مسن تر دارد.

AE به عنوان یک درمان غیر دارویی برای کنترل افزایش فشار خون توصیه می شود زیرا هر دو SBP
فشار خون دیاستولیک (DBP) را کاهش می دهد و عملکرد شریانی در قبل از مرحله 1 فشار خون بالا در هر دو جنس بهبود می بخشد.

آزمایشگاه ما قبلا نشان داد که تمرین مقاومتی (RE) همچنین BP را تا حدی کمتر از AE در یک مطالعه با جمعیت عمدتا مرد کاهش می دهد. آموزشRE  ممکن است اهمیت بیشتری برای زنان داشته باشد به دلیل اینکه این حالت از تمرین سبب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان می شود که برای محافظت در برابر پوکی استخوان و جهت افزایش قدرت عضلانی و استقامت می تواند در پیشگیری یا تاخیر خطر ناتوانی در زنان پیر موثر باشد مهم است.

با این حال، آموزش RE می تواند سبب سفتی شریان شود، که یک اثر مضر دارد. این مطالعه در بیماران مبتلا به فشار خون که دارو مصرف نمی کنند نشان داد که سختی شریان ها پس از تمرین RE افزایش یافت. با این حال، این مطالعه در یک جمعیت از درجه اول مرد انجام شد.

به تازگی، نشان داده شده که در مردان مسن افزایش جریان خون بعد از  تمرینAE  رخ داده، و این عملکرد اندوتلیال است در افراد آموزش دیده پس از RE  حاد، که باعث کاهش استراحت فشار خون (BP) حتی در کنار افزایش سفتی شریان می شود.  این یک نکته مهم برای افراد با فشار خون بالا می باشد زیرا بسیاری از سختی های شریان ناشی از وضعیت آنها افزایش یافته است. با اينكه مطالعات زیادی در جمعیت سالم و آموزش دیده انجام شده، با اینجال اطلاعات کمی نسبتا کمی در مورد تاثیر  RE  در BP و عملکرد شریانی شناخته شده در زنان مبتلا به فشار خون بالا وجود دارد.

 بنابراین، هدف از این مطالعه مقایسه اثر 4 هفته ورزش AE مقابل RE در زنان و مردان مبتلا به فشار خون بود که داروهای ضد فشار خون بالا مصرف نمی کنند. ما فرض می کنیم که زنان افزایش بیشتری در جریان خون و کاهش بیشتری در BP بدون افزایش همزمان در سختی شریان ها داشته باشند.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 10000
خرید