iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه تاثیر خشکسالی بر کشت برنج در باغملک

نوع : word - قیمت :25000 - تعداد صفحه : 130

بخشی از پایان نامه : 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌ل

فصل  اول 1

کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

ضرورت تحقیق 6

سوالهای تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 7

پیشینه تحقیق 7

فصل دوم 9

تاریخچه کشت برنج 9

مشخصات گیاه برنج 10

تاریخچه  کشت برنج 11

گونه هاي برنج 12

کشت برنج در ایران 16

انواع برنج 16

شرایط مناسب برای کشت برنج 17

برنج ساقه بلند آمریکا 20

انواع جهانی برنج 23

برنج ایرانی 23

میزان کشت برنج در ایران 24

مکان نگه‌داری برنج در ایران 24

ویژگی‌های تیپ‌های بومی برنج 24

شرایط مناسب برای کشت برنج 25

برنج در طب سنتی ایران وخواص آن 27

سطح زیر   کشت در  برنج ایران 30

آب وهوای برای کشت برنج 30

گونه های مهم وساز گار برای کشت 30

پيشينه برنج درايران 33

کشت برنج در نقاط مختلف دنیا 33

فصل سوم 40

ویژگیهای جغرافیایی شهرستان باغملک 40

موقعیت جغرافیایی شهرستان باغملک : 41

زمین شناسی و ژئومرفولوژی شهرستان باغملک: 45

بررسی اقلیم شهرستان باغملک: 47

توده هواهای موثر بر باغملک: 48

تحلیل عوامل جوی شهرستان باغملک: 50

-تغییرات ماهیانه پارامترهای دما در باغملک: 50

میانگین حداقل های دما: 52

میانگین حداکثر های دما : 53

میانگین ماهیانه دما: 54

حداقل مطلق دما : 56

حداکثر مطلق دما : 57

تغییرات فصلی دمای هوا در شهرستان باغملک 58

تعداد روزهای یخبندان : 59

رطوبت هوا: 61

وضعیت رطوبت نسبی هوا درباغملک : 62

رطوبت نسبی: 64

میانگین حداکثرهای رطوبت نسبی هوا در باغملک 65

میانگین حداقل های رطوبت نسبی هوا در باغملک: 66

بارندگی های ماهانه شهرستان باغملک: 69

نمودار میانگین ماهانه بارندگی های شهرستان باغملک برحسب میلی متر 70

حداکثر بارندگی روزانه شهرستان باغملک : 70

بارندگی های فصلی شهرستان باغملک: 72

طبقه بندی اقلیمی: 73

اقلیم رطوبت نمای آمبرژه (Emberger): 74

منحنی های آمبروترمیک: 77

روش ترسیم منحنی آمبروترمیک: 77

نمودار آمبروترمیک شهرستان باغملک: 78

گلباد: 78

ترسیم گلباد برای شهرستان باغملک: 80

نحوه ی قرائت اطلاعات از گلباد: 81

گلباد باغ ملک: 82

گلباد ماهانه باغملک 82

گلباد فصلی و سالانه باغملک: 84

وضعیت کشاورزی و باغداری شهرستان باغملک: 90

فصل چهارم 92

روش کار و ارائه یافته های تحقیق 92

بررسی شرایط اقلیمی برنج و اثر آنها بر میزان تولید برنج : 93

فصل پنجم 110

آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری 110

ازمون فرضیه ها 111

فرضیه اول 111

رابطه میزان رطوبت با برداشت برنج 112

فرضیه دوم 112

فرضیه سوم به نظر می‌آید بارش باغملک جوابگوی محصول برنج باشد 113

نتیجه گیری 116

منابع 119

 

 

 

 

مقدمه

آب وهوا در زندگی انسانها نقش بسیار مهمی دارد،که بطور کلی بعضی از انسان ها مجبورند که خود را با محیط وقف دهند،تا جایی که امروزه به آب و هوا شناسی به عنوان یک رشته ی با اهمیت علمی نگاه میکنند.

امروزه نقش آب و هوا شناسی جایگاه والایی در میان علوم زمین بویژه علوم جغرافیایی برای خود پیدا کرده است(خورشید دوست(1384)).

جغرافیای کشاورزی شاخه ای از جغرافیای کاربردی است ک هدف اصلی آن بررسی جغرافیایی در ارتبازط با تفاوت های ناحیه ای و نوسانات مکانی تشکل های کشاورزی،تبعات  مربوط به آنها و همچنین کمک به وصیف کلی و چگونگی ناحیه ای میباشد.

 

بیان مسئله

کشت انواع محصولات کشاورزی بدون مطالعه دقیق آب و هوایی یک منطقه غیر علمی و غیر اصولی خواهد بود.(زاهدی 1369)

در این تحقیق سعی شده است ک یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تولید برنج،و شرایط مساعد اقلیمی تاثیر آن مد نظر قرار گیرد.

برنج ازخانواده گندمیان ویکی ازغلات اساسی موردمصرف انسان است.برنج تنهاغله ای است که بعنوان غذای انسان کشت میشودبعلت اهمیت این ماده ی غذایی سازمان خواروبارجهانی سال2004راسال برنج نامگذاری کرده است .

برنج ماده بسیارمهمی درامنیت غذایی ایران وجهان است بطوری که سهم آن درتامین کالری روزانه مردم جهان بیشتراز20درصداست.

بیش ازنصف برنج دنیا در دوکشورچین وهندتولیدمیشود.بطورکلی کشورهایگرمسیری ونیمه گرمسیری تولیدکننده برنج هستندچون برنج به آب وهوای گرم ورطوبط فراوان نیازدارد.

کشت برنج درایران تاریخچه طولانی داردکشت برنج درزمان هخامنشیان قبل ازمیلادمسیح رواج داشته است البته امروزه باتوجه به افزایش جمعت کشور تولیدداخلی پاسخگوی نیازمردم نیست ومقادیرقابل توجهی ازخارج واردمیشود.

بیشتربرنج ایران دراستانهای شمالی بدلیل بارش باران فراوان وآب زیاد کشت میگرددسایرمناطق کمتر کشت میگردد امادراستان خوزستان نیزبرنج قابل توجهی کشت میگرددواین استن پس ازاستانهای شمالی واستان فارس چهارمین استان برنج خیز کشور است ویکی ازقطبهی کشت برنج کشورمحسوب مگردد

کمبودآب وخشکسالی از بزرگترین چالشهایی است که توسعه کشاورزی کشور را درحال واینده مواجه خواهد بودواگراقداماتی درجهت الگوی مناسب کشت صورت نگیردخسارتهای جبران ناپذیری به بخش کشاورزی ازجمله به تولید برنج وارد میشود.پس باید برای مدیریت آب وکاهش اثرات خشکسالی دربخش کشاورزی تدابیری اتخاذ گردد.البتهامروزه باتوجه به رشد روزافزون جمعیت ایران تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز مردم نیست ومقادیرقابل توجهی از خارج وارد میشود

درواقع کشور ایران با داشتن فرهنگهاو اقلیم های مختلف دارای الگوهای بسیار متفاوت غذایی وخوراکی است و درگذشته این الگوها به خصوص در مورد مصرف برنج به مقدار بسیارزیادی با هم تفاوت داشته است

به طوریکه به جز استانهای شمالی کشور که کشت غالب و اصلی انها برنج بوده تقریبا مواد اولیه بیشتر غذاهای اصلی انها را تشکیل  می داده است وسایرمناطق ایران به میزان بسیار کمی برنج مصرف می کردند وبیشتر در جشنها ومیهمانی هااز غذاهای برنجی استفاده می شده است،لیکن به تدریج الگوی مصرف تغذیه مواد غذایی تغییر کرده است وبرنج نیزبه عنوان یکی از مواد اولیه اصلی وغذایی وارد سبد مصرف خانوارها گردیده است.آمار وارقام موجود نشانگر آن است که در سالهای قبل از انقلاب مصرف سرانه ی برنج در ایران حدود15تا20 کیلوگرم بوده است در حالیکه در در طی چند سال اخیر این میزان به بیش از 40 کیلو گرم افزایش یافته است

قاره آسیا90درصدتولید ومصرف برنج جهان را به خود اختصاص داده است.بیش از نصف محصول برنج جهان در دوکشور هند چین تولید می شود.به طور کلی ،کشورهای گرمسیری نیمه گرمسیری برمه،تایلند،ویتنام،اندونزی،فیلیپن،پاکستان،هند،آمریکا،زاپن،ایتالیا، مصر، چین،برزیل، کوبا، مکزیک،استرالیا از تولید کنندگان اصلی برنج به شمار می آیند

 

ایران کشوری مستعد به خشکی وخشکسالی است ومیزان خسارت وارده در اثر این خطر طبیعی رو به افزایش است .بهره برداری بیرویه از منابع  آب منجر به کاهش سرانه آب موجود در کشور گردیده است در 50سال قبل که جمعیت ایران 19میلیون نفربوده میزان سرانه آب حدود7000مترمکعب درسال بوده است درحالیکه امروزه باجمعیتی بیش از70میلیون نفر سکنه میزان مصرف آب به کمتراز 1900مترمکعب درسال رسیده است .باتوجه به میزان رشدجمعیت سرانه آب تاسال2025به حدود 1400متر مکعب درسال خواهدرسید

باتوجه به اینکهاین منطقه دارای توانمندیهای بالقوه ای از جمله خاک حاصلخیزوآبهای فراوان سطحی وزیرسطحی ونیروی کارفراوان ارزان افزایش روز افزرون قیمت برنج واستقبال خوب مردم به کشت برنج می طلبد که مردم ومسولان برای افزایش سطح زیر کشت واف-زایش تولید گامهای بلندی بردارند واقدامات مهم واساسی در این زمینه انجام دهند،زیرا به گفته امام خمینی ،خودکفایی کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال وخودکفایی زمینه هی دیگر

همانطورکه گفته شد استان خوزستان پس ازاستانهای شمالی وفارس چهارمین استان برنج خیز کشوراست که حدود60هزارهکتارازاراضی این استان به کشت برنج اختصاص می یابد

شهرستان باغملک یکی از قطب های برنج استان محسوب می شود زیرادر این شهرستان 5500هکتاراز زمینهای کشاورزی به برنج اختصاص داده می شود ،یابه عبارت دیگر10درصد برنج زیر کشت استان در این شهرستان قرار داردکه چمپا یکی از بهترین برنجهاوباطعم عالی که درسطح استان وحتی درکشور در بین مردم ایران شناخته شده است وباوجود قیمت بالای آن ولی بخاطر طعم خوب آن مشتریان خاص خود را دارد،لازم به ذکر است که آبهای این شهرستان چه جاری وسطحی وزیرسطحی بطور کامل شیرین هستندوشایدیکی از دلایل مهم طعم ومزه برنج همین شیرین بودن آب باشد

 

ضرورت تحقیق

مهمترین ضرورت تحقیق دررابطه با برنج درباغملک مشخص نمودن توانایی ها ومحدودیت های باغملک در کشت برنج ومعرفی باغملک بعنوان یک شهر برنج خیز ویکی از قطبهای برنج استان خوزستان وشناساندن برنج این شهرستان در سراسر استان وحتی کشور میباشد.

باوجود دستیابی انسان به تکنولوژی های فوق العاده پیشرفته هنوز هم برنامه ریزی های آمایش سرزمین در تمامی زمینه ها از جمله کشاورزی بشدت متاثراز عوامل اقلیمی هستند (مسپبی 1374)

مقدارنور،گرما،بارندگی ونحوه ی بروزآنها،عوامل اصلی تعیین کنندگی هستند.(فرجی1374)

 

 سوالهای تحقیق

1-خشکسالی تا چه میزان بر بازدهی محصول برنج در شهرستان باغملک تاثیر گذار بوده است ؟

2-بهترین  دما،و رطوبت برای  کشت برنج چیست؟

3- آیا شهرستان باغملک ، برای کشت برنج مناسب است ؟

4- خشکسالی تا چه میزان بر بازدهی محصول برنج در شهرستان باغملک تا ثیر گذار بوده است؟

 

 اهداف تحقیق

1-مطالعه تاثیراقلیمی بر محصول برنج در باغملک

2-مکان یابی اقلیمی کشت محصول  برنج در باغملک

3-ارتقاء کمیت وکیفیت محصول برنج  با توجه به شرایط اقلیمی در شهرستان باغملک

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 130
قیمت : 25000
خرید