iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مربیان پرستاری و اصول اخلاقی- اخلاق حرفه ای و پیاده سازی از دیدگاه مربیان پرستاری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 12

بخشی از مقاله : 

مربیان پرستاری و اصول اخلاقی- اخلاق حرفه ای و پیاده سازی از دیدگاه مربیان پرستاری

چکیده

این مطالعه دانش مربیان پرستاری از اصول اخلاقی کدهای حرفه ای و ارزیابی مربیان از پیاده سازی اصول عدالتی و جنبه انسانی را توصیف می کند. برای این مطالعه داده از مربیان پرستاری در فنلاند جمع آوری گردید. داده با SPSS(15) برای ویندوز تجزیه و تحلیل گردید. مجموع 342 مربی پرستاری شرکت کردند. نرخ پاسخ 46% بود. مربیان پرستاری به خوبی اصول اخلاقی کدهای حرفه ای حاکم بر شغل آنها را می دانستند. مربیان با تجربه تر و مسن تر این اصول را بهتر از مربیان جوان و کم تجربه می دانستند. بنابه گفته مربیان اصول عدالتی به خوبی اجرا شده است در حالیکه رفتار عدالتی مربیان پرستاری و احترام به نظر مربیان در جامعه بسیار ضعیف به اجرا در آمده است. مربیانی که اصول را می دانستند برای عمل در مسیر عادلانه تر و برای احترام به نظر دیگران در مسیر بهتر نسبت به مربیانی که این اصول را کمتر می دانند خود را به خوبی مورد ارزیابی قرار دادند.همچنین آنها احساس می کردند که نسبت به مربیانی که دانش کمتری از اصول داشتند بهتر رفتار می کنند.  این یافته ها می تواند برای توسعه آموزه های اخلاقی مربیان مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه محققان بایستی بر روی ارزیابی های دانشجویان، همکاران و رئیس ها از دانش اخلاقی مربیانی پرستاری بر اساس بر اساس کسب داده مقایسه ای بر روی پدیده، تمرکز بکنند.

 

مقدمه

به کارگیری اخلاق های حرفه ای کیفیت بالا بعنوان جزیی از یک شغل مربی پرستاری، رقابت حرفه ای و ارزش پایه ای اتلاق می گردد (Davies و همکاران.2005، Numminen و همکاران.2008 و Luhanga و همکاران. 20010). رقابت اخلاقی به دانش اخلاقی مربی پرستاری اشاره دارد و در شغل آنها پیاده سازی می شود. همچنین این رقابت اخلاقی به کمک و توانایی مربیان برای انتخاب های بامعنی و توجیه شده اخلاقی مرتبط با منفعت دانشجویان و همکاران او، و توانایی او برای مسولانه عمل کردن در قبال تصمیمات اخلاقی خود اشاره دارد(Råholm ،2008 و Klunklin و همکاران ، 2011). پیش نیازها برای یک حرفه موفق مانند مربی گری، توجه های اخلاقی و پیش زمینه آموزشی گسترده هستند( Numminen و همکاران، 2008 و Råholm ، 2008).

 

پیشینه

چارچوب نظری این مطالعه بر اساس کدهای اخلاقی برای مربیان در فنلاند است( اتحادیه صنفی مربیان، 2006)، که عمل مربیان از نقطه نظر دانش مربیان از اصول اخلاقی و عمل های اخلاقی آنها در ارتباط با دانشجویان، همکاران و جامعه در نظر گرفته شده است. مقادیر پنهانی این کدهای اخلاقی عزت، راستی، عدالت، مسؤلیت پذیری و آزادی انسانی هستند.

دانش مربیان از اصول اخلاقی

یک مطالعه ملی که در فنلاند انجام گردید، دانش عمومی مربیان از اخلاق ها را نشان داد و کدهای اخلاقی پرستاران فنلاندی نسبتاً خوب بودند، اما از جنبه های مختلفی این دانش بر اساس یادگیری های شخصی غیر رسمی به جای آموزه های رسمی در اخلاق بودند. هم مربیان و هم دانشجویان گزارش دادند که عدالت و احترام انشانی در میان آموزه های اخلاقی بایستی در پرستاری یاد داده شوند (Numminen و همکاران، 2009 و Numminen،2010). همچنین مربیان صداقت را بعنوان مهمترین ارزش خود ارزیابی کردند (Salminen ، 2000، Haigh و Johnson، 2007 و Luhanga و همکاران ، 2007). برای مثال، مربیان مخالف دروغ گفتن به دانشجویان خود بودند، حتی اگر اگر این باعث مواجه مطلوب تر با دانشجویان شود. اگرچه، برخی از مربیان گزارش دادند که شرایط و موضوعی بوده است که بر تصمیم آنها برای صادق بودن یا صادق نبودن با دانشجویان خود اثر گذاشت است (Haigh و Johnson ، 2007).

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 10000
خرید