iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نقش کاربران و مشتریان در نوآوری های دیجیتال بینش از شرکت های تولیدی B2B

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 36

بخشی از مقاله : 

نقش کاربران و مشتریان در نوآوری های دیجیتال: بینش از شرکت های تولیدی B۲B

چکیده

ترویج  فن آوری های دیجیتال را به صنعت تولید فرصت های جدید برای نوآوری است که شرکت ها باید رسیدگی برای رقابتی ماندن ایجاد کرده است.ما نقش مشتری و دانش کاربران در فرآیندهای نوآوری های دیجیتال از سه شرکت تولید B۲B جهانی را بررسی کند.ما که ویژگی های صنعت ساخت B۲B را تحت تاثیر قرار چگونه کاربران و مشتریان ممکن است قوی تر.مشتریان تصمیم گیری خرید برای دانش در مورد تغییرات کوتاه مدت در نیازهای بازار در نظر گرفته، در حالی که کاربران کار به طور مستقیم با محصولات ارائه راهنمایی های بلند مدت برای نوآوری های دیجیتال.ما شناسایی شیوه برای دستیابی به، توزیع و استفاده از دانش مشتری و کاربران برای نوآوری های دیجیتال است.

 

کلمات کلیدی: نوآوری های دیجیتال دانش مشتری کاربر مدیریت نوآوری دانش دیدگاه مبتنی بر دانش

 

 معرفی

انتشار فن آوری های جدید دیجیتال را به صنعت تولید فرصت های جدید برای نوآوری های دیجیتال [۶۹،۷۳،۱۰۴] ایجاد می کند. با ترکیب فن آوری های دیجیتال مانند حسگرها، شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برچسب ها، و محاسبات ابری با محصولات و خدمات غیر دیجیتال ممکن است محصولات و خدمات خواص جدید [۱۰۰] و ارائه فرصت های قابل توجهی برای نوآوری های جدید دیجیتالی شدن محصولات نیز به احتمال زیاد به اثرات مخرب قابل توجهی  در که شرکت توانایی نوآوری با استفاده از فن آوری های دیجیتال، رقابت به شدت در شرکت بستگی دارد.

تحقیقات موجود در نوآوری های دیجیتال است در استفاده از ابزار دیجیتال متمرکز به منظور تسهیل فرایند نوآوری [۸۰،۴،۲۵،۶۸] و فرصت های نوآوری فن آوری های دیجیتال ایجاد.

چالش های مدیریتی مرتبط با فرایندهای نوآوری دیجیتال از منافع بزرگ شده، به عنوان مقدمه ای از فن آوری های دیجیتال به فرایندهای نوآوری سنتی باعث تغییرات در معماری، شیوه های توسعه، فریم شناختی از مشکلات، سازماندهی منطق، و تعامل فعالان [۷۳،۶۱،۱۰۲،۱۰۳،۴۱،۹۰].

با این حال، کمی در مورد عوامل موثر بر موفقیت فرایندهای نوآوری های دیجیتال [۷۳،۱۰۰] نفوذ شناخته شده است.

برای توسعه نوآوری های دیجیتال، شرکت ها باید مهارت با فن آوری های دیجیتال؛ با این حال، آنها نیز باید در مورد نیازهای بازار خود [۹۷]، که آنها باید بر روی مشتریان و کاربران [۱۷،۳۴،۴۹،۶۳] خود تمرکز را درک کنید.

با توجه به این دیدگاه knowledgebased شرکت، تعامل با مشتریان و کاربران می توانند از نظر دانش مشتری و دانش کاربران، این است که، دانش در مورد مشتریان و کاربران و دانش به دست آمده از مشتریان و کاربران [۵۱] بررسی قرار گرفت. شرکت چگونه مدیریت انواع مختلفی از دانش مشتری و دانش کاربران مقدمه مهم از نتایج نوآوری [۳۵،۵۵] است.

دانش کاربران، به ویژه، برای نوآوری در فن آوری و برای توسعه نوآوری های رادیکال [۲۱] مهم است.

این مطالعه چگونگی دانش مشتری شرکت های تولیدی B۲B اهرم و دانش کاربران برای اهداف نوآوری های دیجیتال. ما از یک مطالعه چند مورد از سه شرکت هایی که در حال حاضر اتخاذ فن آوری های دیجیتال برای استفاده در طراحی محصول و خدمات خود را تجزیه و تحلیل داده ها.

بافت این مطالعه این است که از یک صنعت تولید سنگین، و شرکت های مورد جزء، سیستم، و ارائه دهندگان خدمات مربوط به، برای مثال، وسایل نقلیه دریایی، نیروگاه های برق و امکانات تولید.

در این زمینه، نیاز به تمایز بین نقش مشتریان و کاربران وجود دارد.

کاربران، برای مثال، وسیله نقلیه و یا کارخانه اپراتورهای؟ که به طور معمول در تصمیم گیری خرید و درگیر نیست

مشتریان ؟ که تصمیم گیری خرید، اما به طور مستقیم با استفاده از محصولات است. کاربران در سازمان مشتریان یا بیشتر پایین زنجیره تامین واقع شده است. ما در مورد تفاوت بین دانش مشتری و دانش کاربران با توجه به نوع دانش و تاثیر آن بر نوآوری های دیجیتال تمرکز می کنند.

ما همچنین از شیوه های شرکت در کسب، توزیع و استفاده از دانش مشتری و دانش کاربران برای حمایت از نوآوری های دیجیتال و چالش های آنها در انجام این کار چهره استفاده را گزارش کنید.

این مطالعه به شرح زیر سازماندهی شده است: اول، ما پس زمینه نظری تحقیق ایجاد با مرور ادبیات در نوآوری های دیجیتال و نقش دانش مشتری و دانش کاربران در نوآوری است.

بعد، ما طراحی ما تحقیقات، انتخاب موارد، جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها، و زمینه تحقیق توصیف می کنند.

سپس ما این یافته ها از سه مورد گزارش. در نهایت، ما کمک های ما به تئوری و عمل را توضیح دهد.

۲. پس زمینه نظری

فن آوری های دیجیتال ممکن است دو نوع تاثیر بر فرآیندهای نوآوری [۶۹] صنعت ساخت داشته باشد: آنها ممکن است فرایند نوآوری خود را با ارائه ابزار برای بهبود عملکرد از وظایف فرایند نوآوری را تسهیل کند، و آنها ممکن است نوع جدیدی از نوآوری های دیجیتال ممکن است با ایجاد اضافه کردن خاصیت جدید به محصولات غیر دیجیتال موجود و خدمات است.

زیر یو و همکاران. [۱۰۲]، که در یک تعریف Schumpeterian از نوآوری ساخت، نوآوری های دیجیتال به عنوان `` انجام ترکیبات جدید از قطعات دیجیتال و فیزیکی به تولید محصولات و خدمات رمان تعریف می کنیم.

Nambisan [۶۸] بررسی ادبیات موجود در مورد استفاده از فن آوری های دیجیتال به منظور تسهیل فرایند نوآوری است.  Nambisan چهار ابعاد کلیدی این فن آوری: اول، آن ابزار برای مدیریت فرایند ممکن است در اتخاذ مدل های فرایند سفارشی کمک و ترویج یکپارچگی بین توسعه محصول جدید و دیگر توابع سازمانی است.

دوم، سیستم های مدیریت پروژه مبتنی بر آن اجازه می دهد دسترسی به پروژه اطلاعات از منابع گوناگون، که کمک می کند تا در مدیریت اسناد پروژه و هماهنگی کار.

سوم، سیستم های مدیریت اطلاعات ضبط اطلاعات، به اشتراک گذاری، و ترکیب در سراسر سازمان حمایت می کنند.

در نهایت، فن آوری های دیجیتال ارائه معنای جدیدی از همکاری و ارتباط مانند تیم های نوآوری مجازی.

مطالعات اخیر اتخاذ ابزار تصویر سازی دیجیتال ۳D بررسی قرار داده اند [۸۰]؛ استفاده از ابزار دیجیتال مانند شیمی محاسباتی در توسعه مواد مخدر [۲۵]؛ و اثر مدل های شبیه سازی در فرآیند توسعه خودرو [۴].

شعبه دوم ادبیات تاثیر فن آوری های دیجیتال در نتایج نوآوری [۶۹] می داند.

به عنوان رابطه قیمت به عملکرد فن آوری های دیجیتال را بهبود می بخشد، فرصت هایی برای نوآوری های دیجیتال باز کردن در موقعیتهای گوناگون [۷۳،۱۰۴،۱۰۱].

در صنعت تولید، فن آوری های دیجیتال مانند حسگرها، تگ های RFID، و ابر رایانه را می توان به محصولات و خدمات به تولید غیر دیجیتال شبکه `` کارخانه هوشمند با فرآیندهای تولید انعطاف پذیر و سازگار [۵۳،۷۹،۹۸] و جاسازی شده آنها را به محصولات موجود غیر دیجیتال و خدمات خواص جدید.

یو [۱۰۰] پیشنهاد هفت خواص مصنوعات دیجیتال از جمله برنامه ریزی، addressability، حساسیت، قابلیت برقراری ارتباط، به یاد سپاری، قابلیت ردیابی، و associability، که ارائه مصنوعات دیجیتال توانایی برای تغییر منطق عمل خود، پاسخ به پیام ها و تغییرات محیطی، ارسال و دریافت پیام، ضبط و ذخیره اطلاعات، وابسته به حوادث در طول زمان، و مربوط به شناسایی و با اشخاص دیگر.این خواص فرصت قابل توجهی برای نوآوری های دیجیتال [۱۰۱] فراهم می کند. در حالی که پتانسیل نوآوری فن آوری های دیجیتال به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده، مطالعات کمی رسیدگی مدیریت فرایندهای نوآوری های دیجیتال [۱۰۲،۱۰۳،۹۰].

فن آوری های دیجیتال ناشی اند `` غیر قابل برگشت و تغییرات عمیق در زیرساخت های محاسبات، شیوه های توسعه، و فریم شناختی مشکلات محاسبات در هر دو خدمات و فرآیندهای توسعه [۶۱].

در مقایسه با نوآوری محصول سنتی، نوآوری های دیجیتال چالش جدید با توجه به سازماندهی منطق، پویایی بازار و طراحی معماری [۹۰].یو و همکاران. [۱۰۲] پیشنهاد می کنند که نوآوری های دیجیتال جدید به هنگام تولد به معماری کالا رمان که نیاز به تغییرات سازمانی قابل توجهی در شرکت نوآوری.

علاوه بر این، فرایندهای نوآوری های دیجیتال ممکن است تعامل فعالان ناهمگن که چالش هماهنگی [۱۰۳] ایجاد تحریک.چالش های اضافی در تطبیق فرایندهای نوآوری های دیجیتال و سنتی با قدم مختلف توسعه را وقتی که فن آوری های دیجیتال به محصولات غیر دیجیتال [۷۳،۴۱] تعبیه شده بوجود می آیند.

رواج فن آوری دیجیتال به مناطق جدید از نرم افزار است به احتمال زیاد به اثرات گسترده.

فن آوری های دیجیتال باز کردن فرصت های جدید اما در انجام این کار همچنین ایجاد فشار رقابتی.

به عنوان نوآوری های دیجیتال پتانسیل را دارد که انقلابی صنعت ساخت توسط اخلال در طرح محصول موجود و مدل های کسب و کار [۹۸،۴۸،۵۸]، شرکت های تولیدی باید یاد بگیرند که برای انطباق با چنین اختلالاتی به منظور اطمینان از بقای طولانی مدت خود را [۲۹،۹۱ ].

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 36
قیمت : 15000
خرید