iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 15

بخشی از مقاله : 

چکیده

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD)  و فرایند تحلیلی شبکه (ANP)  به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است. این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان "belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه 1990، با مساحت 45000متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD  و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.

کلمات کلیدی:  تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، استقرار کارکرد کیفیت، فرایند شبکه تحلیلی

 

 

 

 

مقدمه

ارتباط متقابل اغلب مشکل ساز است که بین سیاست های بازسازی اقتصادی و مرمت شهری مناطق صنعتی تاسیس شده هم از لحاظ نظری و تجربی وجود دارد، با این وجود، در اداره سیاست های ارضی و در مطالعات نظری واقعی، اغلب یک شکاف قابل توجهی بین  این دو محیط وجود دارد. تصمیم گیری برای توسعه پایدار در محیط زیست نیاز دارد به رویکرد هایی جدید که قادر به یکپارچه سازی و ترکیب جنبه های اصلی یک سیستم شهری و دیدگاه سهامداران مختلف باشد. این مقاله پیشنهاد میکند تعریف یک رویکرد یکپارچه نسبتا جدید از دو روش در این مسابقه، جهت تحریک تعامل بین ذینفعان مختلف، ساخت "رقابت خلاق، و ایجاد رضایت. با حرکت در این راستا، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

- استفاده از فرایند تحلیلی شبکه (ANP)، متعلق به خانواده بسیار گسترده تر از تجزیه و تحلیل چند معیاره  به عنوان یک ابزار برای ارزیابی سرزمین و استراتژی های تحول شهری است. همکاری که می تواند به وسیله ارزیابی چند معیاره ارائه شود به خصوص در حضور مشکلات پیچیده ای که به طور مستقیم ذینفعان مختلف با آن درگیرند، در اینجا مورد تاکید است یکپارچگی با ابزار بازاریابی، گسترش کارکرد کیفیت (QFD)، با طرح های اصلی خود برای برنامه ریزی استراتژیک، که می تواند ارائه شود توسط یک ساختار تصمیماتی
 که خانه کیفیت نامیده می شود. (HOQ) ترکیبی از روش QFD  و متدلوژی ANP که در مارسی بکار برده می شود جایی که یک ناحیه صنعتی سابق به یک مرکزی برای هنرمندان، نویسندگان، موسیقی دانان، کارگردانان تئاتر و تولید کنندگان تبدیل شده است. این منطقه به نام " belle de mai- la friche" یک مورد جالب است جایی که در آن توسعه خودجوش فضاهای فرهنگی و هنری موقت یکی از تسهیلات فرهنگی اصلی مارسی را خلق کرده است. این روند از 15 سال پیش آغاز شده است و هنوز تحت ساخت و ساز است.

پس از مقدمه، مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. اول از همه ما به طوربسیار مصنوعی، متدلوژیهای QFD وANP  را ارائه میدهیم. بند 4 بر جنبه های اصلی رویکرد یکپارچه از این دو تکنیک تأکید می کند. رویکرد یکپارچه شده توسط مطالعه موردی " belle de mai- la fariche" شرح داده شده است. ما در پایان مقاله با برخی از بازتابهای استفاده ترکیبی از دو تکنیک به منظور ارزیابی پروژه های بازسازی شهری نتیجه گیری میکنیم.

 

روش فرآیند تحلیلی شبکه

فرایند تحلیلی شبکه (ANP) یک تکنیک چند معیاره است که قادر به در نظر گرفتن طیف گسترده ای از معیارهای کمی- کیفی بر اساس یک مدل پیچیده است. ANP یک مشکل تصمیم گیری را در یک شبکه ساختاردهی میکند و از سیستم مقایسه جفتی برای اندازه گیری وزن اجزای ساختار و رتبه بندی بدیلها استفاده می نماید. آن شامل سلسله مراتب کنترل، خوشه ها، عناصر، روابط بین خوشه های تشکیل شده و روابط بین عناصر است.

ANP تعمیم فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) است که توسط ساتی (1980) معرفی شده است.
در حالی که AHP نشان دهنده یک چارچوب ارتباط سلسله مراتبی تک جهته می باشد، ANP روابط متقابل پیچیده تر بین سطوح تصمیم گیری و مشخصه های آن را امکان پذیر می سازد. شکل 1-2 تفاوت ساختاری بین AHP و ANP نشان می دهد. ANP اجازه  تعامل و بازخورد در داخل و بین خوشه ها را فراهم می آورد و یک چارچوب دقیق شامل مجموعه ای از عناصر که به روش مطلوب متصل شده اند به منظور بررسی روند استخراج اولویتهای مقیاس نسبت از توزیع نفوذ در میان عناصر و خوشه ها ارائه می دهد.

با وابستگی ترکیبی ( به عنوان مثال، علاوه بر حلقه بازخورد در مدل)، یک ماتریس کلی ایجاد خواهد شد. ماتریس کلی وزن نسبی در ماتریس های فردی را به شکل یک ماتریس جدید "کلی" با بردارهایی از وزن نسبی تعدیل شده تنظیم می نماید.

به طور کلی، پنج گام مهم در روند ANP وجود دارد:

  1. توسعه شبکه تصمیم گیری سلسله مراتبی که روابط بین عوامل تصمیم نشان می دهد. (ساختاردهی خوشه ها و گره ها)
  2.  استنباط نسبت به مقایسه های جفتی در میان عوامل (خوشه ها و گره ها) موثر بر تصمیم گیری؛
  3. محاسبه بردار وزن اهمیت نسبی از عوامل.
  4.  شکل دادن و نرمال کردن ماتریس کلی
  5.  محاسبه همگرای (پایدار) وزن از ماتریس کلی نرمال شده.

برای قضاوت تصمیم گیرندگان در مورد عناصر مختلف در شبکه در مدل ANP ما از مقایسه جفتی استفاده نمودیم. در این روش نیاز است که تصمیم گیرندگان قضاوتشان را با ورود یک عدد با استفاده از مقیاس اساسی که توسط ساتی ارائه شده بیان نمایند.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 15
قیمت : 10000
خرید