iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

شناسايي، ارزيابي و تشريح جامع عوامل استراتژيک محيطي و سازماني در توسعۀ خدمات شهرداري‌هاي الکترونيک مناطق تهران

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 29

بخشی از تحقیق : 

چكيده:

تحليل محيط خارجي و داخلي سازمان‌ها و شناسايي و ارزيابي عوامل استراتژيک چهارگانه - شامل فرصت‌ها و تهديدات برون‌سازماني و نقاط قوّت و ضعف درون‌سازماني - يکي از ارکان اساسي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيک و زمينه‌ساز تدوين راهبرد‌ها است. مقالۀ حاضر، گزارش پژوهشي است که به منظور شناسايي و ارزيابي عوامل استراتژيک توسعۀ خدمات الکترونيک در سطح شهرداري‌هاي مناطق تهران، انجام پذيرفته است. بدين منظور، نخست به بررسي اجمالي ادبيات و تشريح چهارچوب علمي تحقيق پرداخته و سپس يافته‌هاي مراحل مختلف پژوهش ارائه شده است.

طي مراحل تحقيق، ابتدا زمينه‌ها و مسائل کليدي برون‌سازماني و درون‌سازماني که داراي تأثيرات احتمالي و بالقوه بر توسعۀ خدمات شهرداري‌هاي الکترونيک هستند، تعيين گشته و اهميت و نحوۀ تأثيرگذاري آن‌ها نيز تشريح شده است. سپس عوامل استراتژيک چهارگانه را بر اساس مسائل کليدي و تأثيرگذار، شناسايي نموده و تشريح جامع و مبسوطي از فرصت‌ها و تهديدات برون‌سازماني و همچنين نقاط قوّت و ضعف‌هاي‌ درون‌سازماني، به همراه شواهد عيني و مصاديق عملي آن‌ها، ارائه شده است. در نهايت نيز اثربخشي و اهميت نسبي هر يک از اين عوامل در حيطۀ صنعت مربوطه (وزن) و نحوۀ مواجهه يا مديريت هر عامل توسط شهرداري‌هاي مناطق (امتياز)، مطابق الگوي پياده‌سازي ماتريس‌هاي ارزيابي عوامل خارجي و داخلي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين ترتيب ضمن تحليل و جمع‌بندي يافته‌هاي پژوهش، عوامل استراتژيک چهارگانه بر اساس عملکرد آن‌ها رتبه‌بندي شده و مهمترين عوامل سوق‌دهنده و بازدارندۀ شهرداري‌هاي مناطق در راستاي توسعۀ خدمات شهرداري‌هاي الکترونيک در سطح مناطق تهران، معرفي شده است.

 

كلمات كليدي: خدمات شهرداري الکترونيک، عوامل استراتژيک (فرصت‌ها، تهديدها، نقاط قوّت و ضعف)، مديريت شهري، شهرداري‌هاي مناطق تهران

 

1مقدمه

در عصر حاضر، اطلاعات و اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین ابزار استراتژیک مدیریت اثربخش و کارآمد تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی محسوب می‌گردند. به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم‌گیری، فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعت چشمگیری توسعه یافته و تمامی فعالیت‌های روزمرۀ بشر را تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر با توسعۀ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌کارگیری گستردۀ آن در جوامع شهری و زندگی روزمرۀ شهروندان، مفهوم، اهمّیت راهبردی و تمرکز جغرافیایی «خدمات» نیز دستخوش تحوّلات گسترده‌ای شده است.

شهرهای امروزی به عنوان نقاط تجلّی شکل نوین زندگی در عصر ارتباطات و موج چهارم (که به نهضت مجازی‌شدن تعبیر می‌شود)،     به سبب تمرکز خدمات و حجم بیشینۀ تعاملات اجتماعی و اقتصادی، در بالاترین سطح نیاز به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار دارند. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصۀ «مدیریت شهری» نیز تأثیرات و تحوّلات ژرفی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در پی داشته و خواهد داشت.

در این میان، به‌کار‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب «خدمات الکترونیک شهری» -  در تعاملات و تراکنش‌های میان شهروندان، نهادهای مدیریتی و سایر سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات شهری -  به عنوان راهکاری اثربخش و کارآمد در راستای توسعه، ارتقای کیفیت و نوآوری در حوزه‌های مختلف ارائۀ خدمات به شهروندان به شمار می‌رود ]6[.

بدین ترتیب شهرداری‌ها نیز به عنوان مراکز عمدۀ مدیریت و ارائۀ خدمات شهری، می‌توانند با استقرار و توسعۀ خدمات الکترونیکی و تعاملی در قالب خدمات شهرداری الکترونیک، از قابلیت‌ها و مزایای فراوان آن در عرصۀ خدمت‌رسانی به شهروندان بهره گیرند ]7[.

با توسعۀ خدمات الکترونیک تعاملی در شهرداری‌ها، دیگر نیازی به مراجعۀ حضوری شهروندان به این مراکز نبوده و اطلاعات و خدمات شهری مورد نیاز شهروندان از هر مکان و در تمامی اوقات در دسترس آن‌ها قرار گرفته و می‌توانند پیوسته از روند امور خود مطلع گردند.

با توجه به اهداف توسعه­ای و مصوبات الزام‌آور شورای اسلامی شهر تهران و همچنین عزم و پیگیری مجدانۀ شهرداری تهران، هم‌اکنون «توسعۀ خدمات شهری مبتنی بر فناوری‌های نوین» در کانون توجه نهادهای مدیریت شهری تهران جای دارد.

همچنین با توجه به اتخاذ سیاست «ناحیه‌محوری و محلّه‌گرایی» از سوی نهادهای متولّی مدیریت شهر تهران (در راستای افزایش اختیارات و تقویت شهرداری‌های مناطق در ادارۀ امور شهری)، می‌توان به جایگاه و نقش شهرداری‌های مناطق و از سوی دیگر به اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی جامع و راهبردی در راستای استقرار و توسعۀ خدمات شهرداری‌های الکترونیک در سطح مناطق تهران پی برد.

2مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2.1خدمات شهری الکترونیکی و تعاملی

به طور کلّی «خدمات‌رسانی الكترونيك» به معناي فراهم نمودن شرايطي است كه سازمان‌ها بتوانند خدمات متنوع خود را با بهره‌گیری از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به شهروندان ارائه كنند.

«خدمات الکترونیک شهری» به معنای خدمات‌رسانی الکترونیکی به شهروندان - که از آن به عنوان نوعی از «خدمات اجتماعی الکترونیکی»[i] نیز یاد می‌شود [9] - در دو سطح مفهومیِ عام و خاص، قابل مشاهده و بررسی است.

در واقع مفهوم عامِ آن به صورت «خدمات شهری الکترونیک»[ii]، دامنۀ وسیع خدمات تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی را (در ارتباط با نیازمندی‌های گوناگون شهروندان در زمینه‌های مختلف تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و سایر موارد) در بر می‌گیرد. این مفهوم در ارتباط با نظریه‌هایی چون  «دولت الکترونیک»[iii] و «شهرهای الکترونیک و مجازی»[iv] مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

امّا هنگامی که ارائۀ الکترونیکی خدمات شهری از سوی شهرداری‌ها، مدّ نظر قرار گیرد (چنان که پژوهش حاضر نیز بر این جنبه متمرکز است)، از آن به عنوان «خدمات الکترونیک شهرداری»[v] یاد شده و در قالب مفاهیم ویژه‌ای چون «شهرداری‌ الکترونیک»[vi] و «دولت الکترونیک محلّی»[vii] مطرح می‌گردد ]8[.

تعاملی بودن خدمات الکترونیک شهری بدین معناست که روند جریان اطلاعات بین شهروندان و نهادها و سازمان‌های شهری، دوسویه است. بدین ترتیب و بر این اساس، ارگان‌ها شهری پا را از ارائۀ اطلاعات صرف فراتر نهاده (مراحل نخستین پیدایش و ارتقاء؛ در فرایند شکل‌گیری و تکامل شهر و شهرداری الکترونیک) و با فراهم نمودن زمینۀ دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور شهروندان، خدمات گسترده‌تری را به نحوی مطلوب به آن‌ها عرضه می‌دارند (مرحلۀ تعامل؛ سوّمین مرحلۀ تکامل شهر و شهرداری الکترونیک).

بدین ترتیب «خدمات الکترونیک شهری» داراي شرح وسيعي از عملكردها و قابليت‌ها است كه با تأمین مزايایی چون فراهم نمودن زمینۀ نوآوری و بهبود کیفیت خدمات (افزایش سرعت، دقت و اطمینان و قابلیت دسترسی در هر زمان و مکان) و تسهیل فرایندهای شهری (که کاهش ترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی شهرها را در پی دارد) به تحقق شعار شهروندمداری و رضایتمندی شهروندان می‌انجامد

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 29
قیمت : 15000
خرید