iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مدیریت منابع انسانی راهبردی

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :13

بخشی از تحقیق : 

مدیریت منابع انسانی راهبردی

 

مقدمه

مدیران در دنیای معاصر، علاوه‌بر مدیریت فعالیت‌های پیچیده درون سازمان­ها با چالش‌هایی مانند تغییر در متغیرهای سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی، تغییرات در علائق، منافع و اقدامات گروه‌هایی مانند هیأت مدیره، مالکان، رقبا، عرضه‌کنندگان [مواد اولیه]، سازمان‌های کارگری و سازمانهای دولتی روبرو هستند. بنابراین مدیران ناگزیر از تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظام­مند و مستمر محیط فعالیت خود و استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از این تجزیه و تحلیل­ها هستند. امروزه مدیران، جهت برخورد اثربخش با چالش‌های مذکور که بر توانایی سازمان متبوع آنها در سودآوری و توسعه فعالیت‌ها تأثیر می­گذارند، فرآیند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرارداده­اند. در باور مدیران، فرآیند مدیریت راهبردی به بهینه نمودن موقعیّت شرکت در محیط رقابت کمک می­کند و به مدیران توانایی پیش­بینی دقیق­تر تغییرات و دگرگونی­ها را عطا کرده، آمادگی سازمان را در مقابل رویدادهای غیر قابل انتظار درونی (شرکت) و بیرونی افزایش می‌دهد. ( پیرزو رابینسون، 1387، ص5-4.)

اهمیت و ضرورت

سازمانهای موفق امروزی تشخیص داده‌اند که برای رقابت در بازارهای جهانی، باید مدیران منابع انسانی در کلاس ( سطح بالای‌) جهانی داشته باشند. نتایج بسیاری‌ از‌ پژوهش‌ها‌ درباره نقش و اهمیت نیروی‌ انسانی‌ در‌ رشد و توسعه سازمان‌ها و بعضا در رشد جوامع بشری،بر این نکته تأکید دارند که هیچ جـامعه‌ای تـوسعه نیافته است مگر آنکه‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی خود پرداخته باشد.تلاش‌های بسیاری در این زمینه‌ صورت‌ گرفته است که از نهضت روابط انسانی آغاز شده و تا امروز ادامه دارد که بعضی از این مـوارد مـنجر‌ بـه‌ ایجاد روش‌ها،رویه‌ها،استانداردها‌ و الگواهیی در جهت بهبود و تـوسعه مـنابع انـسانی شده‌ است.بنابراین مدیران‌ بایستی‌ آگاه‌ باشند که چگونه با ایـن عـامل راهـبردی برخورد کنند و استفاده‌ هر چه‌ مؤثرتر از این مزیت رقـابتی را بـیاموزند.در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی‌ قوی کسب‌ خواهد‌ کرد.

مدیریت راهـبردی مـنابع انسانی‌

مدیریت‌ راهبردی منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای‌ مدیریت امـور کـارکنان و هـماهنگ‌کردن‌ راهبردهای‌ منابع انسانی با راهبرد تجاری شرکتکه به مسایل بلندمدت و مرتبط‌ با‌ محیط‌ داخلی و خارجی سازمان‌ مربوط می‌شود و خروجی آن سیاست‌هایی برای حوزه‌های منابع انسانی‌ است(آرمسترانگ،1381).تلفیق اندیشه‌ مـدیریت‌ راهـبردی بـا مدیریت منابع انسانی،باعث می‌شود که به منابع انسانی به عنوان منابع راهـبردی‌ نـگریسته‌ شود‌ و بنابراین ضرورت برخوردی فراتر از سایر عوامل تولید را الزامی می‌سازد و دخالت‌دادن تصمیمات‌ مربوط‌ به امور انـسانی را در شـکل‌گیری راهـبردهای عمده سازمان،اجتناب‌ناپذیر می‌سازد(میرسپاسی،1381). که در تعریفی اشاره دارد بهکلیهفعالیتهایمؤثربررفتارافراددربرانگیختنآنهابهطراحیواجراینیازهایاستراتژیکشرکت. شولر(١٩٩٢)آن در جهت کمک به مدیران برای مدیریت بهترسرمایه بسیار با ارزش سازمان (کارکنان) می باشد و مدیرانی که افراد با عملکرد بالا و دارای مهارت های مناسب و شایسته را جذب ،پرورش و حفظ می کنند بهتر قادر به پاسخگویی نسبت به نیازهای به روز و حساس جامعه می باشند(آرمسترانگ،2006).مدیریت منابع انسانی راهبردی شامل همه ی راهبرد های منابع انسانی است که به وسیله سازمان ها و بخش ها کسب و کار و برای اندازه گیری تاثیر این راهبردها بر عملکرد ،اتخاذ می شوند. در این زمینه موضوع ها،طراحی،اجراو مورد آزمایش قرار گرفته اند.مطلب اساسی در مدیریت راهبردی منابع انسانی این است که سازمان ها راهبرد هایی را در خصوص فعالیت های منابع انسانی اتخاذ کنند که در راستای راهبرد های سازمان است (دلری و دوتی،1996).احتمالا بهترین تعریف مدیریت راهبردی منابع انسانی تا به امروز متعلق به (شولر) می باشد که ویمعتقد است که مدیریت راهبردی منابع انسانی،فعالیت هایی است که رفتار افراد را در شکل گیری و تحقق نیازهای راهبردی سازمان تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تراس بیان می کند مدیریت راهبردی منابع انسانی عبارت است از مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف های کوتاه مدت و بلند مدت راهبردی برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که به توان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد(تراس و همکاران،1994).

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 13
قیمت : 7000
خرید