iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

فرهنگ سازمانی چین و مدیریت چین

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :6

بخشی از تحقیق : 

فرهنگ سازمانی چین و مدیریت چین

فرهنگ سازمانی

گانکسی(نظام ارتباط)، لی (اداب مذهبی)، میانزی(آبروداری) و رنجینگ( تعهد)  ترکیبی است که  روابط غیر رسمی  را در میان مردم و سازمان های چینی را  شکل داده و نقش مهمی در ارتباطات سازمانی در موسسات بازی می کند.  با اقداماتی که در زمان مائو برای تخریب  و نابود کردن این شیوه های سنتی صورت گرفت این انتظار می رفت که این روش ها تعدیل و یا از بین بروند. اما پژوهشگرانی مانند وانگ ، به این نتیجه رسیده اند، که حاصل آن اقدامات به حد زیادی موثر و کارساز، نبوده است که باورهای جدیدی را جای گزین  این باورها نماید. در عوض، این تلاش ها سبب شده است که یک تضادهایی بین ایده اولوژی رسمی و واقعیت اجتماعی-اقتصادی چین به وجود آید و یک نوع در همریختگی در تفکرات خویش گرائی و بالاتر از آن نابودی اخلاقی و منابع فرهنگی برای انتقاد از خود و خودسازی را به همراه داشته باشد. فساد رایج فراوان در چین به نظر می رسد که با این نظریه تطبیق داشته باشد و آن را تائید می کند. به عقیده یانگ، در حال حاضر کسی نیست که مانند افراد قدیمی و معتقد به مائوئیسم که در گذشته  با تمام وجود به حکومت و ایده های مائو خدمت می کردند، ، اکنون از باورهای و انگیزه هایش برای کمک به رژیم سرمایه داری استفاده بکند و مایه بگذارد. این اعتقادات در هم ریخته شده اند.

 

به دو دلیل تعیین و نام بردن یک خصوصیات فرهنگ سازمانی که تعیین کننده نوع و نمونه ای  مشخص برای  چین باشد،  ممکن نیست. اولین دلیل این است که، شیوه کسب و کار در سازمان های چینی، به سبب اصلاحات اقتصادی، به شدت و سرعت در حال دگرگونی و تغییر و تبدیل است. دومین دلیل، این است که به سبب این تغییرات اقتصادی، نوع سازمان های موجود در چین به شکل های مختلف و گوناگونی، به فعالیت مشغول می باشند. برخی با مالکیت دولتی هستند، که از اثرات بازار به سبب حمایت های دولتی بر کنار می باشند، تعدادی از موسسات، همان سازمان های دولتی قبلی هستند که به صورت شرکت های مختلط درآمده اند. پاره ای به صورت اشتراکی و تعاونی اداره می شوند و گروهی هم خصوصی هستند.  به علاوه شرکت های خارجی هم بخش بزرگی از فعالیت های غیر کشاورزی را در چین در دست دارند.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 6
قیمت : 3000
خرید