iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تصمیم گیری چندجانبه برای طراحی چیدمان تسهیلات انرژی کارآمد

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 17

بخشی از مقاله : 

تصمیم گیری چندجانبه برای طراحی چیدمان تسهیلات انرژی کارآمد

ال. یانگ[1]، جی. دی یوز[2]

چکیده

     با توجه به منابع محدود انرژی، کارآمدی انرژی که که همیشه طی دهه های گذشته از آن غفلت می شده، یکی از مسائل مهم بسیاری از کارخانه ها به شمار می رود. بنابراین، ادغام ضوابط انرژی با معیارهای قدیمی در مرحله ی برنامه ریزی امری ضروری تلقی می شود. در شیوه پیشنهادی از یک روش ترکیبی کمک گرفته می شود که فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) را با روش های اولویت بندی سازمان جهت ارزیابی غنی سازی (PROMETHEE) با هدف حل مساله تاسیسات (FLP) ادغام می کند. جهت تعیین اصول هر معیار از AHP و جهت دستیابی به رتبه بندی نهایی از PROMETHEE استفاده می شود. در پایان، برای اعتباربخشی به طرح پیشنهادی از یک مطالعه موردی کمک به کارگرفته می شود.

واژگان کلیدی : تصمیم گیری، کارآمدی انرژی، برنامه ریزی چیدمان تسهیلات

  1. مقدمه

     شرکت های تولیدی اهداف مشترکی در زمینه ی اثربخشی، بهره وری انرژی و پایداری دارند. در عصر کمبود انرژی و افزایش قیمت انرژی، کارامدی انرژی یکی از مسائل مهم بسیاری از کارخانه ها به شمار می رود. بنابراین، این امر، عامل مهمی در مراحل اولیه برنامه ریزی به شمار می رود. افزون بر آن، برنامه ریزی چیدمان تسهیلات انرژی کارآمد نه تنها مشکل کاهش انرژی است، بلکه سهمی بزرگ در حفظ محیط زیست ایفا می کند.

     FLP قدیمی عموما بر روی معیارهای کمی مانند نسبت شکل، هزینه انتقال مواد، و عرصه تقاضا و همچنین معیارهای کیفی مانند کیفیت و انعطاف پذیری تاکید می کند. با این وجود، با توجه به روند کمبود انرژی و افزایش هزینه انرژی، ضوابط مربوط به انرژی باید با معیارهای قدیمی طرح تسهیلات مرحله برنامه ریزی ترکیب شود.

     اکثر FLP ها مقاصد بهینه متعددی دارند که شامل واحدهای مختلف و ویژگی های متناقض می باشند. جهت دستیابی به بهترین راهکار برای تمام اهداف، بسیاری از روش های بهینه ی چند منظوره که در پایان در یک راهکار بهینه قرار می گیرد، توسعه یافته است. تحت چنین شرایطی، طراحان چیدمان باید طبق موقعیت کاربردی و اولویت هایشان بهترین راهکار را از بین مجمموعه راهکارها انتخاب کنند. با این وجود، تصمیم گیری چیدمان همیشه یک مشکل تصمیم گیری همه جانبه (MADM) بوده است. بنابراین، ارزیابی گزینه های FLP به دلیل ویژگی های درونی اش همیشه دشوار و زمان بر بوده است.

     با وجودی که ارزیابی طرح در روند طراحی چیدمان تسهیلات کارامد نقشی اساسی ایفا می کند، تحقیقات اندکی در این زمینه ارائه شده است. مکتوبات جهت دستیابی به اولویت های چیدمان مختلف از روش های مختلف چیدمان کامپیوتری و جهت سنجش آن ها با در نظر گرفتن مجموعه ای از معیارهای طراحی از AHP  استفاده می کند. AHP قادر است مقیاس هایی جهت استانداردهای ارزیابی چیدمان کیفی فراهم آورد، اما تشخیص بسیاری از استانداردهای کمی با مقیاس 9 نقطه ای[3] شان دشوار است. بنابراین، مطالعات زیادی از AHP با سایر روش های تصمیم گیری استفاده می کنند. برای حل مشکل طراحی چیدمان ماشین، یانگ AHP  و تحلیل پوششی داده ها (DEA) را ادغام می کند. به علاوه، AHP فازی و تکنیک توسط شباهتشان با راه کار ایده آل (TOPSIS) با هم ترکیب می شوند تا بهترین گزینه از میان گزینه های چیدمان را انتخاب کنند. با این وجود، ضوابط انرژی همیشه در فرایند تصمیم گیری نادیده گرفته می شود. افزون بر آن، همه ی روش های فوق توسط تابع اولویت مشابه که ممکن است به دلیل ویژگی های مختلف استانداردها بر صحت تصمیم نهایی تاثیر بگذارد.

     در مقاله ی پیش رو، جهت حل مساله ی تصمیم گیری چیدمان تسهیلات با توجه به معیارهای چیدمان قدیمی و ضوابط انرژی، روش تصمیم گیری چند جانبه ارائه شده است. این روش مزایای AHP و PROMETHEE را ادغام می کند. جهت تجزیه و تحلیل ساختار مساله ارزیابی چیدمان تسهیلات و جهت دستیابی به مقادیر معیارها از AHP استفاده می شود. سپس طبق نتایج AHP، به منظور رتبه بندی نهایی با استفاده از توابع متفاوت اولویت برای هر معیار بر اساس ویژگی هایشان، از PROMETHEE نیز استفاده می شود.

     بخش های مختلف این مقاله بدین ترتیب طبقه بندی شده است: بخش 2 روش پیشنهادی را به طور مختصر شرح می دهد. در بخش 3، جهت اعتباربخشی به این روش مورد خاصی ارائه شده است. افزون بر آن، یک آنالیز حساسیت نیز اجرا شده است. در پایان، نتایج اصلی و تحقیقات آتی در بخش 4 خلاصه شده است.

 

  1. روش ترکیبی تصمیم گیری

       در این بخش، AHP و PROMETHEE به اختصار معرفی می شوند. سپس به منظور اعمال فرایند تصمیم گیری چیدمان روش ترکیبی پیشنهاد می شود.

2.1. AHP

 AHP      توسط ساتی (1980) توسعه یافت و روشی برای تجزیه مشکل پیچیده به مشکلات کوچک به شمار می رود که ارزیابی و کارایی آن آسان تر و منطقی تر می باشد. به علاوه، AHP کمیت بخشی به تجارب کارشناسان و ادغام آن با تجارب کمیت یافته را ممکن می سازد. علی الخصوص، زمانی که ساختار هدف پیچیده و اطلاعات در دسترس نیست، چنین تجارب کمی بسیار ارزشمند است.

     AHP شامل چهار مرحله است:

  • گسترش یک ساختار سلسله مراتبی. یک مساله ی تصمیم گیری پیچیده آنالیز و رتبه بندی مربوط به اجزای تصمیم تشکیل می شود. سلسله مراتب AHP شامل سه سطح می باشد: هدف جهانی در بالا، معیارهای چندگانه در وسط، و گزینه ها در کف قرار می گیرند.
  • مقایسه گزینه ها ومعیارها. اطلاعات جمع آوری و به ساختار سلسله مراتبی تطبیق داده می شود. جفت مقایسه ای برای تعیین اهمیت نسبی معیار درون هر سطح با توجه به اثرات آن به سطوح فوق به کار می روند. مقایسه ها طبق مقیاس نه نقطه ای کمیت اندازه گیری می شوند.

فرض کنیم که C= {Cj| j=1, 2, …, n} مجموعه معیارها باشد. نتایج مقایسه جفت ها بین n معیارها در ماتریس n*n ارزیابی A خلاصه می شود. هر جزء aij (i, j=1, 2,…, n) در ماتریس ارزیابی خارج قسمت مقادیر معیارها می باشد.[1] - مرکز مهندسی صنایع، دانشگاه دورتموند TU، Leonhard-Euler-Straße 5 – 44227، دورتموند، آلمان.

 

[2] - نویسنده مکاتبه ای. تلفن: +94 -231-755-5767؛ فکس: +94 -231-755-2649؛ آدرس پست الکترونیکی: lei2.yang@tu-dortmond.de

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 17
قیمت : 10000
خرید