iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نگاهی به وضعیت تضاد و بسامد آن در 400 غزل نخست دیوان عطار نیشابوری

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه :5

بخشی از مقاله : 

چکیده:

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از نظر کثرت و تنوع آثار و نیز مایه های هنری و بدیع بیان، بی تردید یکی از بزرگان ادبیات فارسی است. این شاعر دل سوخته و عاشق شاید بیش از هر شاعر دیگر به سادگی در بیان و گفتار عرفانی شهره باشد.

او توانسته است زیبایی بیان را با زیبایی محتوا و درون مایه در آثار خویش در خطی موازی قرار دهد و آثاری زیبا و قابل تامل بیافریند.

غزل های عطار از وجوه برجسته ای در عناصر زیباشناسی و ارزش گذاری ساختاری بهره مندند. پراکندگی ملایم و یکنواخت صنعت های بدیعی و بیانی در آثار او توانسته اند به غزلهایش لطافت خاصی ببخشند.

 

واژگان کلیدی: عطار نیشابوری، غزل، تضاد، بسامد

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 5
قیمت : 5000
خرید