iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

سازمان چیست؟

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 40

بخشی از پروژه : 

فهرست مطالب

فصل اول. 3

مقدمه. 3

تعريف سازمان: 3

تعريف سازمان رسمي: 3

تعريف سازمان غير رسمي: 4

تركيب سازماني: 4

نظريه هاي سازماني: 5

نظريه هاي كلاسيك سازمان: 5

(1) نظريه بوروكراسي: ماكس وبر. 5

ويژگي هاي بوروكراسي: 6

نوع شناسي اقتدار و از نظر ماكس وبر. 7

(2) فردريك تيلور: نظريه مديريت علمي.. 8

هدف مديريت علمي تيلور. 8

(3) نظريه هاي هانري فايول: 9

اهداف سازمان ها: 11

اهميت مطالعه سازمان. 12

محدودیت های سازمانی.. 13

فصل دوم. 14

صنف چيست؟. 14

ستاد چيست؟. 14

انواع سازمان هاي صنف و ستاد: 15

سازمان صنف.... 16

سازمان ستاد. 16

سازمان صنف و ستاد: 18

وظايف صنف: 19

وظايف ستاد: 19

انواع ستاد: 20

روابط صنف و ستاد. 23

بهبود روابط صنف و ستاد: 25

اداره هاي ستادي (پشتيباني) 26

اختيار صنف و ستاد. 27

استفاده از صف از ستاد: 31

قدرت ستاد: 31

نقش مناسب ستاد: 32

اهميت تمايز بين صف و ستاد: 34

فصل سوم. 37

نتیجه گیری.. 37

 

 

 

فصل اول

مقدمه

تعريف سازمان:

سازمان عبارت از يك رشته منظم و عقلايي است كه بين افرادي كه وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي دهند، و كثرت تعداد آنان به قدري است كه نمي توانند با هم در تماس نزديك باشند، به منظور تامين هدف هاي مشترك خاص برقرار مي گردد[1].

سازمان عبارت است از مراحل تشخيص و گروه بندي فعاليت ها، تعيين و تفويض اختيار و مسئوليت ها و برقراري ارتباط بين افراد به منظور حسن انجام كار، به طوري كه هدف يا هدف هاي مورد نظر در حد مطلوب تحقق يابند[2].

«تعريف سازمان از نظر بارنارد»: يك سيستم فعالتي ها يا نيروهاي خودآگاه و هماهنگ شخصي يا يك سيستم فعاليت هاي وابسته به هم مي باشد[3].

 

تعريف سازمان رسمي:

سازماني كه داراي استمرار بوده و وظيفه يا وظايف معين را در محدودة قوانين و مقررات اجرا مي كند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداري سوابق اقدامات، تصميمات و مقررات به صورت كتبي تامين مي شود هر سازمان رسمي طبعا شكل و تركيب معيني دارد كه به وسيله آن روابط مشاغل بر پايه سلسله مراتب اداري نشان داده مي شودشبكة روابط نامبرده تركيب سازمان رسمي را تشكيل مي دهد كه معمولاً به شكل هرم يا مثلثي مجسم مي گردد و در معناي محدود از جمع رده هاي سازماني به ترتيب سلسله مراتب اداري تشكيل مي شود.[4]

تعريف سازمان غير رسمي:

به گفتة سايمون، اسيتبرگ و تامپسون سازمان غير رسمي عبارت است از الگوهاي رفتارهاي واقعي – يعني شيوه اي كه اعضاي سازمان واقعات رفتار مي كنند كه با طرح رسمي سازمان مطابقت ندارند[5].

تركيب سازماني:

سازمان به مثابه يك سيستم يا نظام از اجزاي مهمي تشكيل شده كه هر يك از اين اجزا از ساختار و يا كاركرد ويژه اي برخوردار است و به وسيله نظريه هاي سيستمي مي توان اجزاي ان را تغيير داد. به همين دليل اساسي ترين بنيان در سازمان، افراد آن سازمان است كه هر يك از آنها، از احساسات، تمايلات، شخصيت، انگيزه ها، صفات و وي ژگي هاي متفاوتي برخوردارند و در حقيقت روح سازمان را تشكيل مي دهند. نگرش به تقسيم بندي سازمان از اين بعد، آن را به سازمان رسمي و غير رسمي تبديل مي كند.

سازمان رسمي از ويژگي هاي ساختار رسمي، سلسله مراتب، تقسيم اختيارات، كانال هاي ارتباطي، روابط رسمي، هدف ها، خط مشي ها، روش ها و ساير عوامل مديريتي برخوردارند كه به عمليات سازمان كمك مي كنند.

سازمان هاي غير رسمي از شبكة رفتاري و ارتباطي بين افراد، كه رد نتيجه تعامل و همبستگي ميان آن ها در گروه هاي انساني شكل گرفته اند، به وجود مي آيند. بنابراين ماهيت هر سازمان تحت تاثير تركيب اين دو سازمان (رسمي و غير رسمي) قرار مي گيرد كه نقش افراد در آن تعيين كننده است، زيرا هر يك از آنان تحت تاثير تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعيت مناسب و ايفاي نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.[6]

نظريه هاي سازماني:

نظريه هاي سازماني شيوه هاي خاص نگرش به سازمان ها و گروه هاي درون آن ها را منعكس مي كند نظريه كلاسيك سازمان كه گاهي نظريه ماشيني نيز ناميده شده است پيش آهنگ همه نظريه هاي امروز سازمان ها بوده است. برجسته ترين نظريه سازان كلاسيك كه رويكرد ماشيني را برگزيده اند و پر، تيلور، فايول، موني ورايلي، گيوليك و ارويك بوده اند.

نظريه هاي كلاسيك سازمان:

در نظريه هاي كلاسيك سازمان يا نظريه هاي سنتي هر يك از دانشمندان، خردگرايي يا رفتار عقلايي سازمان را از زاويه و ديدگاه خاصي تجزيه و تحليل مي كنند ولي در مكتب كلاسيك يا سنتي توجه اصلي دانشمندان به كالبد يا ساخت و تركيب سازمان ها رسمي معطوف گرديده و به رفتار فردي و گروهي و سيستم اجتماعي سازمان عنايتي مبذول نگرديده است.1- اقتداري، علي محمّد، سازمان و مديريت ص 104

2- كاظم، محمد، مديران فهيم و مفاهيم اساسي ص 258

3- عباس زادگان، سيد محمد، مكاتب و مباني مديريت ص 149

4- صبوري، منوچهر، جامعه شناسي سازمانها ص 113

5- اقتداري، علي محمد، سازمان و مديريت ص 106

6- كاظم، محمد، مديران فهيم و مفاهيم اساسي ص 24

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 40
قیمت : 10000
خرید