iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارائه مدل بهینه مدیریت زمان -هزینه در پروژه های ساختمانی

هدف از انجام این پژوهش تلاشی در جهت بررسی و ارائه مدل بهینه مدیریت زمان-هزینه پروژه های ساختمانی می باشد ابزارگردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت پذیرفت.روش تحقیق به صورت کمی ومیدانی وتوزیع پرسشنامه به صورت تصادفی صورت گرفت جامعه آماری شامل 1000 نفردر نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر محاسبه گردید.روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (جداول و نمود

بخشی از پایان نامه : 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 3

1-3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4-اهداف تحقیق.. 5

1-4-1-هدف اصلی.. 5

1-4-2-اهداف فرعی.. 5

1-5-سوالات تحقیق.. 5

1-5-1-سوال اصلی.. 5

1-5-2-سوالات فرعی.. 5

1-6-فرضیات تحقیق.. 5

1-6-1-فرضیه اصلی.. 5

1-6-2-فرضیات فرعی.. 6

1-7-ساختار پایان نامه. 6

1-8-خلاصه فصل.. 6

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پیشینه ی پژوهش

2-1-مقدمه. 8

2-2-مدیریت هزینه. 9

2-2-1- هزینه های مستقیم فعالیت های پروژه 9

2-2-2- هزینه های غیر مستقیم فعالیت های پروژه 9

2-2-3- مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی.. 10

2-2-4- مدیریت هزینه پروژه 10

2-3- آثار و پيامدهاي افزايش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني.. 10

2-3-1- بروز آثار تورمي در اقتصاد كشور. 11

2-3-2 افزايش هزينه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني.. 11

2-3-3- از دست رفتن توجيه اقتصادي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني.. 12

2-3-4- محدودیتهای مدیریت پروژه 13

2-4- پیشینه ی تحقیق.. 15

2-4-1- پیشینه ی داخلی.. 16

2-4-2- پیشینه ی خارجی: 20

2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 22

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 24

3-2- روش شناسی تحقیق.. 24

3-4- روایی و پایایی پرسش نامه. 26

3-4-1- پایایی (اعتماد) پرسش نامه. 26

3-4-2- تعیین روایی (اعتبار)پرسش نامه. 27

3-5- جامعه و نمونه آماري.. 27

3-5-1- جامعة آماري.. 27

3-5-2- نمونه آماري.. 28

3-5-3- روش نمونه گیری.. 28

3-5-4- تعیین حجم نمونه. 28

3-6- متغیرهاي تحقیق.. 29

3-7- روش تحلیل داده 29

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 31

4-2- آمار توصیفی.. 31

4-2-1- جنسیت... 31

4-2-2- سابقه کاری.. 32

4-2-3- تحصیلات... 33

4-2-1-یافته های مربوط به فرضیات پژوهش.... 34

4-2-2-آزمون کولموگراف اسمیرنوف... 35

4-3- آمار استنباطی.. 35

4-3-1- آزمون همبستگی پیرسون. 35

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 44

5-2-نتایج حاصل از تبیین فرضیات پژوهش.... 44

5-3-پیشنهادات... 45

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 45

5-3-2-پیشنهادات آینده 45

5-4-محدودیت های پژوهشی.. 46

5-5- خلاصه فصل.. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیر جنسیت... 31

جدول 4-2: جدول فراوانی متغیر سابقه کاری.. 32

جدول4-3: متغیر سطح تحصیلات... 33

جدول4-4-نتایج چولگی و کشیدگی جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش... 34

جدول4-5-نتایج کولموگراف اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش... 35

جدول (4-6): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای تحقیق.. 36

جدول 4-7: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون. 36

جدول4-8: آزمون دوربین واتسون بین متغیرها 37

جدول4-9: آزمونF جهت معنادار بودن رگرسیون. 37

جدول 4-10: ضرایب تاثیر رگرسیون. 38

جدول 4-11: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون. 38

جدول4-12: آزمون دوربین واتسون بین متغیرها 39

جدول4-13: آزمونF جهت معنادار بودن رگرسیون. 39

جدول 4-14: ضرایب تاثیر رگرسیون. 40

جدول 4-15: نتیجه ضریب همبستگی پیرسون. 40

جدول4-16: آزمون دوربین واتسون بین متغیرها 41

جدول4-17: آزمونF جهت معنادار بودن رگرسیون. 41

جدول 4-18: ضرایب تاثیر رگرسیون. 41

 

 

مقدمه

مقدمتا باتوجه به ضرورت توسعه متوازن و همه جانبه بخشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور و الزام برنامه ریزی بلند مدت جهت این راهبرد کلان و مطابق قوانین وآیین نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی وسیاستهای کلی نظام و ایجاب ترمیم و نوسازی و بازسازی زیر ساختها و زدودن چهره محرومیت و فاصله طبقاتی و ارایه خدمات بهتر و با کیفیت و استفاده بهینه از منابع و امکانات که ذاتا کمیاب است: لذا توجه به پروژه های ساخت و داراییهای سرمایه ای در قالب برنامه های بلندمدت الزامی است مسایل  بسیار اساسی و بنیادی در مدیریت  کلان پروژه هاي ساخت مانند پروژهای داراییهای سرمایه ای(عمرانی) ، مدیریت زمان_هزینه _کیفیت پروژه می باشد .امروزه مسئله ي مدیریت هزینه وعملکرد جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزي زمان ومنابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه ریزی و کنترل هزینه ها و حفظ سطح مطلوب کیفیت مورد انتظار به یکی از دغدغه هاي اصلی متولیان وذینفعان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه هاي عمرانی (داراییهای سرمایه ای)را نیز شامل میشود. چرا که پروژه هاي ساخت حوزه داراییهای سرمایه ای اصولا درصد معتنابهی  از منابع بودجه ای مملکت را دریافت می کنند، لذا جزء مهمترین قسمتهاي برنامه های پنج ساله های توسعه اقتصادی کشور می باشند که بایسته است ضمن مدیریت دقیق و درست هزینه طبق بودجه ي تصویب شده و زمانبندي شده به اتمام برسند . پر واضح است، بهره گیری از مدل و الگوی صحیحی براي کارایی و بهینه بودن زمان_هزینه ها در پروژه هاي کلان ساخت داراییهای سرمایه ای، جزء الزامات و آرمانها و نیازهاي اساسی مدیران پروژه برای رسیدن به حداکثر کارایی و مدیریت صحیح و به هنگام پروژه ها درگستره کلان اقتصاد این مرز و بوم می باشد.

1-2-بیان مساله

پروژه یک مجموعه از فعالیت های منحصر به فرداست که به منظور دستیابی به هدفهایی ويژه روی مواد اولیه عملیاتی(اجرایی) می شوند. زمان(time) هزينه(totale cost) و کیفیت(quality) اهم مولفه های يک پروژه هستند. که در همه پروژه های ساختمانی حایز اهمیت خاصی میباشند. بسیاری از پروژه ها با فکرو ایده های خوب، سرمایه گذاری های بزرگ و تلاش های مطمن آغاز می شوند. با این وجود، اغلب آنها به موفقیت زیادی منتهی نمی شوند. سهم عمده عدم موفقیت پروژه ها درک نادرست از تعریف پروژه و دامنه آن است. چنانچه دامنه پروژه به درستی تعریف و مدیریت شود منجر به ارائه پروژه باکیفیت و  هزینه های توافق شده(پیش بینی) و در زمان و برنامه های مشخص شده به سهامداران و دست اندرکاران می شود. لذا درک درست دامنه پروژه به فعالیتها و اقدامات مقتضی برای ایجاد نتایج مورد انتظارپروژه می انجامد. دامنه پروژه به کارهای مورد نیاز برای تکمیل اهداف پروژه اختصاص دارد(پورذوالفقار و شاه نظری،1393).

 از اساسی ترین و مهمترین اصول برنامه ریزی و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی در هر کشور، اصل کنترل پروژه می باشد. از این جهت پر واضح است که پیش بینی و برآورد دقیق زمان اجرا و اتمام و هزینه های اجرایی ومقدارومیزان منابع مصرفی و مورد نیاز در یک پروژه بسیار حائز اهمیت می باشند، بنابراین عدم قطعیت درماهیت کنترل پروژه و برنامه ریزی پروژه های ساخت که با محیطی خیلی متغییرروبرو و اجرا می شوند، لهذا معمولا تاخیر در اتمام یک پروژه نسبت به زمان پیش بینی شده علت اصلی بیشینیه شدن هزینه های اجرایی خصوصا در فضا و شرایط اقتصاد تورمی می شود. همچنین عدم برنامه ریزی دقیق در تخصیص منابع مورد نیاز پروژه ها و تسطیح منابع یکی دیگر از دلایل اصلی است.لذا می بایست مدل جامعی در بهینه سازی {زمان – هزینه – منابع} تدوین شود. دراین مدل مفهومی تحقیق پارامترهای زمان به عنوان متغیرمستقل   و هزینه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش با استفاده از روش تفکر سیستمی : مدل بهینه مدیریت زمان- هزینه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق(پژوهش)

ارزیابیهای کمیت در انتخاب مواد اولیه و روش کار و نیروی انسانی در طراحی مدل برای موازنه ای بهینه عناصر { زمان _ هزینه_ کیفیت} در مدیریت پروژه های عمرانی جهت بدست آوردن  کیفیت مطلوب _ زمان و هزینه مناسبتر و طبق برآوردها می تواند مدل بهتر و بهینه ای ارایه دهد. و توان آن را دارد که درپروژه های عمرانی باعث بهبود کارکردها در زمینه کیفیت مورد انتظار – کاهش هزینه ها و زمان و موفقیت پروژه گردد.  از اين جهت يک مدير پروژه به راحتی می تواند  با توجه به نوع هر فعالیت از میزان مصالح و نیروی کار مورد نیاز در مورد انتخاب مواد و کیفیت اجرای فعالیت ها تصمیم گیری کند. به طوری که جواب های این مدل علاوه بر تعیین مصالح و مواد اجرايی، شیوه و روش اجرا و سطح کیفیت عملیاتی در موازنه بهینه وتعادلی هزينه، زمان و کیفیت پروژه را نیز تعیین می کنند.

1-4-اهداف تحقیق(پژوهش)

1-4-1-هدف اصلی(original target)

ارائه  الگو ومدل بهینه مدیریت زمان-هزینه در پروژه های ساختمانی

1-4-2-اهداف فرعی(secondary target)

بررسی تاثیر بین تغییرقیمت پروژه بر مدیریت زمان  در پروژه های ساختمانی

بررسی تاثیر بین ریسک هزینه بر مدیریت زمان  در پروژه های ساختمانی

1-5-سوالات تحقیق(پژهش)

1-5-1-سوال اصلی(the main question)

آیا ارائه مدل بهینه مدیریت زمان-هزینه درپروژه های ساختمانی تاثیر دارد؟

 

1-5-2-سوالات فرعی

آیا تغییرقیمت پروژه بر مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی تاثیر دارد؟

آیا ریسک هزینه بر مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی تاثیر دارد؟

1-6-فرضیات تحقیق

1-6-1-فرضیه اصلی(main assumptions)

ارائه مدل بهینه مدیریت زمان بر هزینه پروژه های ساختمانی تاثیر دارد.

1-6-2-فرضیات فرعی(secondary assumptions)

تغییرقیمت پروژه بر مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی تاثیر دارد.

ریسک هزینه بر مدیریت زمان پروژه های ساختمانی تاثیر دارد.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 70
قیمت : 28000
خرید