iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تشکیل سوپرپلاستیک یا ابرمومسان در نرخ کشش بالا پس از تغییر شکل شدید پلاستیک

نوع :پاورپوینت - قیمت : 5000

بخشی از پاورپوینت :

™یک  آلیاژ از 3٪ آلومینیوم ،0.2 درصد منیزیم توسط ریخته گری و در معرض تغییر شکل شدید پلاستیک
™از طریق پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار تا فشارتقریبا 8 ساخته شد. اندازه دانه پس از فشار دادن تقریبا 2 0.  میکرومتر بود و تا 1/1 میکرومتر 1.1موقع نگهداری   در 673  K به مدت 10 دقیقه رسید .
™. کشیدگیهای بسیار کششی بالا در K 673 با حداکثر کشیدگی تقریبا 2280٪ در هنگام تست با نرخ کرنش اولیه 3.3 ´ 10-2 بر ثانیه ثبت شد
 
™صنعت تشکیل سوپرپلاستیک در حال حاضر به خوبی برای ساخت قطعات پیچیده از ورق فلزات تأسیس شده است [1]. با این حال، استفاده از این تکنولوژی در حال حاضر به دلیل نرخ کرنش نسبتا پایین در ارتباط با روند شکل گیری محدود است. برای مثال، نرخ تشکیل تولید برای سوپرپلاستیکهای آلیاژهای آلومینیوم- 2004 و آلومینیوم-5083 در محدوده 10-2–10-3 بر ثانیه هستند، به طوری که زمان تشکیل به طور کلی 20-30 دقیقه برای هر
™جزء می باشد [2]. این نرخ آهسته از تشکیل الزاما کاربردهای تجاری تشکیل سوپرپلاستیکها را به طیف محدودی از قطعات کم حجم با ارزش کم، در درجه اول برای استفاده در صنعت هوا و فضا و طراحی ساختمان،محدود می سازد.
 
روشی برای فشار دادن یا پرس  ECA
 
™در پژوهش حاضر، فشار دادن ECA با استفاده از یک قالب جامد ساخته شده از ابزار فولادی استحکام و با یک کانال منفرد ، دایره ای در مقطع عرضی که تشکیل یک پیکربندی L شکل می دهد ، انجام شد. قطر این کانال 10 میلی متر بود، زاویه متناظر توسط این دو بخش از کانال، ɸ ، 90 درجه بود و زاویه تعریف انحنای قوس بیرونی در نقطه تقاطع این دو بخش از کانال، ψ، 45 درجه بود. می توان آن را از اصول اولیه نشان داد، شده است که این مقادیر ها از ɸو ψمنجر به تحمیل فشار از تقریباً 1 در هر عبور نمونه با استفاده از قالب است و، چون ابعاد مقطع عرضی از نمونه بدون تغییر باقی می ماند در هر مرحله، پرس تکراری ممکن است منجر به رسیدن به فشار کل بالا شود.
 
 

 نوع فایل : پاورپوینت
اندازه فایل : 10
قیمت : 5000
خرید