iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

طراحی و بهینه سازي سیستم غبارگیر سیکلون – بگ فیلتر

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از مقاله :

چکیده

سیکلونهاي خاك گیر وسایل بسیار موثر و ارزان در جداسازي ذرات گرد و خاك از هوا می باشند.در این تحقیق سیکلون منا ب با بازده بهبود یافته طراحی و آزمایش شد.

عوامل غیر قابل کنترل مانند غلظت ذرات در هوا و رطوبت نسبی در آزمون لحاظ گردید. هواي خروجی از سیکلون به یک بگ فیلتر هدایت شد. در فیلتر مذکور پارچه هاي پلی استر و کتان با روزنه 0,6 میکرون متر تا 8/8 میکرون متر تا استفاده شد که نتیجه آزمایشات نشان داد پارچه با روزنه 2/5 میکرون براي سرعت ورودي 25 متر بر ثانیه مناسب بود.

ورودي مربعی و زاویه دار عملکرد سیکلون را 20 % کاهش داد.

با افزایش سرعت هواي ورودي افت فشار به صورت خطی کاهش یافت و عملکرد سیکلون داراي کاهش جزئی بود.

عملکرد سیکلون با طرح جدید تا 99,9 % رسید که نسبت به5-20 % افزایش عملکرد داشت. این سیستم پس از - انواع قبلی طراحی در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج کاربردي بر نتایج طراحی منطبق بود.

مقدمه

جداکننده سیکلونی و یا به اختصار سیکلون[1] دستگاهی جهت غبارگیري و جمع آوري ذرات معلق در گازها می باشد.

امروزه سیکلون ها در صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی، استخراج معادن و براي اهداف کمپرسور و توربین گاز در نیروگا ههاي سیکل ترکیبی و همچنین جداسازي غبار موجود در گازهاي حاصل از احتراق در اگزوز این توربینها جداسازي خاکستر هواي داغ خروجی از کوره ها در نیروگاههاي PFBC[2] و بازیافت پودر رنگ در رنگ پاشی الکترواستاتیک، جداسازي روغن و ذرات جامد شناور درمایعات، محفظه هاي احتراق سیکلونی و غیره استفاده میشوند. جداکننده هاي سیکلونی که براي جداسازي ذرات جامد با قطر بیش از 10 میکرون از گازها و مایعات استفاده می شوند، به علت سادگی طرح و پایین بودن هزینه هاي نگهداري و بهره برداري بیشترین کاربرد را در بین جداکننده ها دارا می باشند .از طرفی در جریانهاي با خورندگی زیاد، فشار بالا و بسیار داغ، تنها غبارگیرهاي قابل استفاده با بازده بالا، سیکلونها می باشند .

گستردگی اندازه ذرات

با توجه به اطلاعات موجود [ 8 ] غبارهاي معلق موجود درهوا در محدوده بین صفر تا 30 میکرون بوده که از این میان غبار مضر براي انسان بین قطرهاي 0,5 تا 6 میکرون واقع شده اند .همچنین در توربینهاي گاز با ظرفیت بالا غبار بالاي 20 میکرون و در ظرفیت پایین غبار بالاي 10 میکرون باید از هواي ورودي به توربین گاز جدا شوند .در جدول 2پراکندگی ذرات معلق در هوا از نظر درصد وزنی و درصد تعداد شمارش شده مقایسه شده است. همانطور که مشاهده می شود ذرات بین 10 تا 30 میکرون حدود 28 درصد، ذرات بین 5 تا 10 میکرون 52 درصد از وزن کل غبار را شامل می شوند. عموما جداسازي ذرات غبار بالاي 30 میکرون براحتی

بوسیله ته نشین کردن)توسط اتاقهاي غبار( قابل جداسازي هستند .ذرات بالاي 20 میکرون را با بازده مناسبی می توان توسط غبارگیرهاي مومنتومی)اینرسی(از جریان هوا جدا نمود. براي جداسازي ذرات بین 10 تا 20 میکرون می توان از بارگیرهاي سیکلونی و براي جداسازي ذرات زیر 10 میکرون از انواع مختلف فیلترهاي پارچه اي استفاده نمود

 

اساس کار

سیکلونها بر اساس نیروي گریز از مرکز عمل جداسازي را انجام می دهند بدین صورت که جریان گاز حامل غبار از جدار بالایی بدنه سیکلون که استوانه اي شکل بوده وبه یک مخروط ناقص منتهی می شود وارد سیکلون گردیده و به طرف پایین جریان یافته ، ابتدا در فضاي حلقوي بین سطح جانبی لوله خروجی و سطح داخلی استوانه سیکلون و سپس در محفظه سیکلون به چرخش در می آید و به این ترتیب یک گرداب محیطی بوجود می آید. این عمل باعث افزایش نیروهاي گریز از مرکز می شود و ذرات غبار همراه گاز را به طرف جدار قسمت استوانه اي و مخروط می راند.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 10
قیمت : 3000
خرید