iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

گزارش کار انجماد فلزات

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از گزارش :

فهرست

مقدمه تئوری   4

جدایش : 9

انواع جدایش میکروسکوپی: 11

انواع جدایش ماکروسکپی: 11

روش (METHODOLOGY) 12

قالب گیری: 13

ذوب ریزی   14

آماده سازی نمونه ها: 17

نتایج (RESULTS) 19

تحلیل (DISCUSSION) 20

جمع‌بندی (CONCLUSION) 21

مراجع   22

 

مقدمه تئوری

استحاله فلز از حالت مذاب به حالت جامد ناشی از انتقال ماده به موقعیت ترمودینامیکی پایدارتری با انرژی ازاد f کمتر می باشد. اگر تبدیل فازی همراه با تغییر حجم کوچکی باشد، آنگاه طبق قانون دوم ترمودینامیک خواهیم داشت:

F = H – TS

که در آن H انرژی کلی یا آنتالپی سیستم، T درجه حرارت مطلق و S آنتروپی سیستم می باشد. در یک درجه حرارت مشخص می توان انرژی کل سیستم را مرکب از دو قسمت در نظر گرفت. انرژی ازاد F و انرژی پیوند TS انرژی های آزاد و پیوند هر دو می توانند بطور همزمان به اشکال متعددی در سیستم وجود داشته باشند، اما سرانجام کلیه این اشکال متعدد مجدداً به گرما تبدیل می شوند. باین دلیل هر دو نوع انرژی را معمولاً با واحدهای حرارتی ارزیابی می کنند و مجموع آنها به همان گرمای موجود در سیستم نسبت داده می شود. انرژی آزاد (F) را نیز می توان انرژی مفید فرآیندهای ایزوترم (همدما) توصیف نمود، به عبارت دیگر تحت شرایط معین این انرژی می تواند رها شده و ازسیستم خارج گردد. بدون اینکه تغییر در دمای سیستم بوجود آورد.  انرژی پیوند در فرآیندهای ایزوترم قابل استفاده نبوده و نمی تواند بدون آنکه تغییر در دمای سیستم بوجود آورد، از آن آزاد گردد.

شکل 1-1 تغییرات انرژی آزاد را در رابطه با دما به طور شما تیک نشان می دهد. در دمای Ts مقدار انرژی آزاد هر دو حالت جامد و مذاب یکسان  است. این دما را در دمای تعادل انجماد یا ذوب فلز نامیده و در آن هر دو فاز (مذاب و جامد) می توانند به طور همزمان وجود داشته باشند. اختلاف بین درجه حرارت تعادل انجماد Ts و  درجه حرارت Tk (که این فرایند در آن صورت می پذیرد)، تحت شرایط معین، درجه فوق انجماد یا فوق تبرید نامیده می شود.                            نوع فایل : word
اندازه فایل : 22
قیمت : 3000
خرید