iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی تأثیر دانه بندی مصالح سنگی بر مقاومت مخلوط های بتن آسفالتی

نوع :word - قیمت : 9000

بخشی از مقاله :

یک مخلوط آسفالتي متشکل از مصالح سنگدانه اي مي باشد که توسط قير به هم چسبانده شده اند.  مخلوط آسفالت گرم به عنوان یک مصالح ساختماني بیش از آنچه به نظر مي رسد، پیچیده است.  این مخلوط به طور دقیق تر، ترکیبي از سنگدانه ها با اندازه هاي مختلف، ماده چسباننده قيري و فضاي خالي مي باشد.  مصالح سنگي درصد زیادي از یک مخلوط آسفالت گرم را تشکیل مي دهد.  در نتیجه خصوصیات مصالح سنگي مخلوط ، تأثير بسزایي بر خصوصیات مخلوط تهیه شده از آن مي گذارد.  مصالح سنگي را مي توان به عنوان استخوان بندي یک مخلوط آسفالتي شناخت؛ چرا که بیشترین نقش را در مقاو مت فشاري و مقاومت در برابر تغیير شکل هاي ناشي از بارگذاري در یک مخلوط دارد.

مشخصات مصالح سنگي، به طور مستقیم به سختي، شکل، بافت و دانه بندي سنگدانه هاي آن بستگي دارد.  از خصوصیات مذکور، دانه بندي موردي است که مي توان آن را براي یک مصالح مشخص فراهم شده از یک معدن شن و ماسه تغیير داد و خصوصیات آسفالت تهیه شده از آن را بهبود بخشید. با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش شده از دانه بندي هایي غير از دانه بند هاي متداول ، که سالهاست در کشور بدون هیچ تغیيري ، به منظور تهیه مخلوط آسفالت گرم مورد استفاده قرار مي گيرد، استفاده و خصوصیات آسفالت تهیه شده از آن ها با خصوصیات آسفالت تهیه شده از دانه بنديهاي متداول (ارائه شده در نشریه ٢٣٤ سازمان مدیریت و برنامه ریزي) مقایسه شود و ارتقا یا عدم ارتقاي عملکرد آسفالت تهیه شده از آنها مورد بررسي قرار گيرد.

دانه بندی های شاهد انتخاب شده از نشریه ٢٣٤ ، از بين 7 دانه بندی پیوسته بتن آسفالتی، دانه بندی های شماره ٤ و ٥ مي باشد.  دلیل انتخاب دو دانه بندی مذکور این بود که بیشترین استعمال را در راههای کشور دارند و نیز هر دو لایه بیندر و توپکا را در بر مي گيرند. به منظور تعیين درصد قير بهینه از روش مارشال (ASTM D 1559) استفاده شد که پرکاربردترین روش در کشور است. در این میان، استحکام، رواني و سختی مارشال نمونه های تهیه شده از درصد قير بهینه نیز مورد بررسی قرارگرفت.

از میان سه خرابی اصلی که مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر آنها مشخص کننده مخلوطی با عملکرد مطلوب است، یعنی تغیير شکل دائم، ترک خستگي و ترک حرارتی، مورد اول یعنی مقاومت در برابر تغیير شکل دائم که امکانات آن در آزمایشگاه موجود بود انتخاب شد. عوامل زیادی بر مشخصات بتن آسفالتی تأثیر می گذارند و یکي از این عوامل، بزرگترین اندازه سنگدانه هاي بکار رفته در مخلوط مي باشد.  در این مطالعه یک تحلیل آزمایشگاهي در باره تأثير تغیير در بزرگترین  اندازه سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگي و سایر مشخصات مخلوط هاي آسفالتي انجام شد. در همه مخلوطها، از مصالح آهکي 100 درصد شکسته استفاده شد. پنج طرح مخلوط متفاوتي که مورد ارزیابي قرار گرفت شامل دانه بندي هایي با بزرگترین اندازه سنگدانه برابر 8/3 ، 2/1، 4/3، 1 و 1.5 اینچ بودند. درصد قير انتخاب شده به گونه اي بود که درصد فضاي خالي ٤%  را فراهم کند و تراکم نمونه ها توسط دستگاه ژیراتوري معادل به ٧٥ ضربه چکش مارشال انجام شد. بر روي همه مخلوط ها تست هاي استحکام و رواني مارشال،کشش غير مستقیم، خزش و مدول برجهندگي ا نجام شد. قالب استفاده شده در ساخت همه نمونه ها قالب٤ اینچ ( ١٠سانتیمتر) بود.  علاوه بر آن نمونه هاي تهیه شده با درصد قير بهینه در قالب هاي٦ اینچ ( ١٥سانتیمتر) تهیه شدند و تحت آزمایشات خزش و کشش غير مستقیم قرار گرفتند.  نتایج بدست آمده با نتایج ناشي از قالب های ٤ اینچي، براي دانه بندی مشابه، مقایسه شد.  نتیجه تحقیق این بود که مخلوط هاي با دانه بندي درشت تر و درصد حفرات ٤ % عموماً مقاوم تر از مخلوط هاي تهیه شده از سنگدانه هاي ریزتر بودند.  همچنين مخلوط هاي با سنگدانه هاي درشت تر نیاز به قير کمتري داشتند.نوع فایل : word
اندازه فایل : 7
قیمت : 9000
خرید