iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تغییرات مشخصه های آسفالت در پاسخ به ترافیک عبوری 2 ماهه و 6 ماهه

نوع :word - قیمت : 5000

بخشی از مقاله :

خلاصه:

 

 مخلوط های آسفالت داغ بیشترین استفاده را در قشر رویه راه های با ترافیک متوسط تا سنگین داشته اند. تراکم نقش مهمی در کیفیت ساخت راه و به خصوص لایه های روسازی آن دارد، در بزرگراهها برای برآورد میزان تراکم غالبآ از آزمایشات مارشال، هابرفیلد و ویم استفاده می شود در میان این روش ها، روش مارشال در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق مربوط به تاثیر ترافیک عبوري بر روي مشخصات آسفالت گرم می باشد که بـا نتـایج آزمایشـگاهی قبـل از بهـره برداري مخلوط آسفالتی گرم مقایسه گردید. در این مطالعه مشخصه های آسفالت مانند درصد قیر و درصد حجمی فضاي آسفالت که با قیر پر شده، پس از عبور 2 ماهه و 6 ماهه تغییر معنی دار نکرده است، اما مشخصه هایی مانند ، دانسیته مارشال، درصد هوای آسفالت، بعد از ترافیک 2 ماهه دچار تغییرات معنی داری نشدند و میزان آنها به طور معنی داری تغییر پیدا نکرد ولی بعد از 6 ماه عبور و مرور به طور معنی داری دچار تغییر شده است. اما مشخصه هایی مانند درصد حجمـی فضـاي خـالی مصـالح سـنگی پس از 2 ماه عبور و مرور دچار تغییرات معنی داری شده که این میزان تغییرات پس از عبور 6 ماهه افزایش یافته است.

 

کلمات کليدي: روسازی راه، مشخصه های آسفالت، ترافیک عبوری، آزمایشات مارشال

 

 

1.  مقدمه

مخلوط های آسفالتی داغ (HMA) بیشترین استفاده را در قشر رویه راه های با ترافیک متوسط تا سنگین و مخلوط های سرد بیشترین کاربرد را به عنوان رویه در راه های با ترافیک سبک و یا اساس تثبیتی به خود اختصاص داده اند ]1[.

روسازي راه ها بطور دائم در معرض انواع گوناگوني از تنش هاي ناشي از عواملي مانند بار ترافيكي ، تغيير دمـا و ميزان رطوبت و تغيير شكل لايه هاي زيرين و بستر قرار دارند كه اين تنش ها منجر به پيدايش نقايص و خرابي هايي در روسازي و بروز ترك ها، چاله ها ، تغيير شكل ها و ديگر انواع خرابـي هـا و پيامـد آن فرسـوده شـدن روسازي مي شود. براي عملکرد بهینه روسازي آسفالتي، آسفالت باید از دوام و پایداري خوبی در عمر بهره برداری برخوردار باشد ]2[، هدف از روسازی راه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای تردد وسائل نقلیه می باشد. درطراحی و ساخت روسازی راه باید از مصالحی استفاده شود که بتواند وزن وسائل نقلیه را بدون تغییر شکل و نشست تحمل نمایید و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشد ]3[. زمین در حالت طبیعی معمولا مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از سوی چرخهای وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیونها را ندارد و بار گذاریها در اینگونه خاکها موجب شکست برشی خاک و بوجود آمدن تغییر شکل های بیش از حد در آن می شود. برای جلوگیری از شکست برشی خاک و بوجود آمدن تغییر شکل های دائم و بیش از اندازه درآن، باید از شدت تنش های قائم بر روی خاک کاسته شود. و این عمل با قرار دادن لایه ای از مصالح مرغوب و با مقاومت زیاد بر روی خاک انجام می شود. جنس و ضخامت این لایه ها که به روسازی راه موسوم است باید طوری باشد که ضمن اینکه بتواند شدت تنش های قائم ناشی از تردد ترافیک را به میزان قابل تحمل خاک بستر روسازی (سابگرد به سطح تمام شده زیرسازی راه یا جسم راه سطح سابگرید می گویند) کاهش دهد خود نیز قادر به تحمل نیروهای وارده به آن باشد. شدت تنش های قائم ناشی از وزن وسایل نقلیه که در اثر بارگذاری در سطح روسازی راه بوجود می آید در نقاط مختلف، متفاوت است. شدت این تنش ها در نقاط واقع در زیر سطح بارگذاری شده حداکثر است و با ازدیاد فاصله این نقاط از سطح بارگذاری شده از شدت تنش های فشاری قائم (حباب های تنش) نیز کاسته میشود در مواردی که ضخامت روسازی زیاد است و از چندین لایه با مصالح سنگی مرغوب و دارای مشخصات فنی مورد قبول طرح واجراء گردیده است. بنابرین نحوه قرارگیری لایه های روسازی راه بایستی طوری باشد که لایه های با مصالح مرغوبتر و مقاومتر درلایه های بالاتر روسازی قرارگیرند. زیرا در این نقاط شدت تنش های فشاری قائم وارد بر سطح روسازی بیشتر است و از مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه های زیرین که میزان تنش ها در آنجا کمتر است استفاده شود. جنس و ضخامت هر یک از لایه های روسازی بایستی طوری انتخاب شود که ضمن آنکه هر یک از این لایه ها بتواند در برابر تنش های وارد به آن مقاومت نماید، بایستی قادر باشدکه شدت این تنش ها را تا میزان تنش قابل تحمل برای لایه ای که در زیر آن قرار گرفته است کاهش دهد. بنابرین در نوع ومیزان مصالح مورد استفاده در راهسازی باید نهایت دقت وحساسیت به خرج داده شود تا در زیر بارهای ترافیکی وعوامل جوی ازجمله نفوذ آب ویخبندان بتواند مقاومت کافی داشته باشد ]4[.

تراکم نقش مهمی در کیفیت ساخت راه و به خصوص لایه های روسازی آن دارد. تا چندی قبل، تراکم بعنوان بخش مهمی از فرآیند ساخت تلقی نمی شد ولی با تحلیل های اقتصادی جامع در مورد روسازی ها، به وضوح مشخص شده است که طول عمر مورد نظر و هزینه های نگهداری لایه های گرانقیمت آسفالت در حد زیادی به ظرفیت باربری آن، یعنی در واقع به تراکم لایه های آن بستگی دارد. برای بزرگراهها برای برآورد میزان تراکم غالبآ از آزمایشات مارشال، هابرفیلد و ویم (Hveem) استفاده می شود ]5[. در میان این روش ها، روش مارشال در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ]6[.

آسفالت گرم یکی از پرکاربردترین مصالح در روسازی راه می باشد و در کشور ما شاید بتوان گفت تقریبآ در تمام راهها و معابر به عنوان روکش نهایی مورد استفاده قرار می گیرد ]7[. کاربرد بالای این محصول در روسازی معابر راهها موجب شد در این مطالعه از مخلوط آسفالتی گرم (HMA) استفاده گردد. این تحقیق در نظر دارد تاثیر ترافیک عبوري بر روي مشخصات آسفالت گرم را بـا نتـایج آزمایشـگاهی قبـل از بهـره برداري مخلوط آسفالتی گرم مورد مقایسه قرار دهد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 5000
خرید