iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

طرح اختلاط آسفالت گرم به روش سوپرپیو

نوع :word - قیمت : 5000

بخشی از تحقیق : 

روش تهیه آسفالت گرم

پس از تهیه سنگدانه های شکسته و دانه بندی شده، فیلر و قیر، اقدام به تهیه آسفالت گرم در کارخانه آسفالت می شود. بطور کلی کارخانه آسفالت گرم باید با مشخصات156-m آشتو و 995 D ای اس تی ام مطابقت داشته باشد.

کارخانه های تهیه آسفالت در کشور اغلب از نوع منقطع یا مرحله های هستند که لازم است موارد زیر برای آنها رعایت شود:

موقعیت کارخانه

کارخانه آسفالت در مسیر حمل سنگدانه ها از معدن به محل مصرف آسفالت نصب، تا فاصله حمل حداقل شده و حمل مضاعف صورت نگیرد. کارخانه آسفالت باید حداقل دارای چهار مخزن گرم برای سنگدانه ها (مصالح دانه درشت، دانه متوسط، دانه ریز و ماسه) و یک مخزن برای فیلر باشد.
ظرفیت کارخانه آسفالت متناسب با حجم پروژه، تعیین و در مشخصات قید می شود. ظرفیت کارخانه بین 60 تا 240 تن در ساعت متغیر است.

سرندهای کارخانه آسفالت
کارخانه آسفالت به حداقل 4 سرند به قطر چشمه های مختلف مجهز بوده و این سرندها بر حسب نیاز قابل تعویض می باشد.
دستگاه نظارت بایستی دستور انتخاب قطر چشمه های مورد نیاز برای هر نوع دانه بندی را به پیمانکار صادر کند، به طوری که منحنی دانه بندی کارگاهی مخلوط سنگدانه ها به سهولت با توزین مصالح مختلف دانه بندی شده از سیلوی گرم، حاصل شود.

سیلوهای گرم
مخلوط سنگدانه هایی که در کوره دوار کارخانه تا درجه حرارت های معین گرم شده است، توسط سرندهای مذکور سرند شده و در مخازن تعبیه شده در کارخانه، به صورت مصالح گرم و به شکل زیر انجام می شود:
دانه درشت: مخزن شماره 1 دانه بندی( از 12 تا 25 میلیمتر یا درشت تر)
دانه متوسط: مخزن شماره 2 دانه بندی ( از 6 تا 12 میلیمتر)
دانه متوسط: مخزن شماره 3 دانه بندی (از 3 تا 6 میلیمتر)
دانه ریز: مخزن شماره 4 دانه بندی (از صفر تا 3 میلیمتر)
چنانچه تعداد سیلوهای گرم کارخانه بیش از 4 مخزن باشد حذف مخازن اضافب به هیچ وجه مجاز نیست.
سپس بر اساس فرمول کارگاهی هر یک از مصالح مذکور به میزان معینی توسط قپان های کارخانه توزین و به مخلوط کن وارد می شود. در مخلوط کن، قیر و سپس فیلر به مقدار تعیین شده در فرمول کارگاهی اضافه می گردد.
ترازوی توزین فیلر و مخزن آن نبایستی (با استناد به این که سنگدانه ها خود دارای فیلر می باشد) از کار انداخته و یا بدون استفاده شود.
فیلر نباید با سنگدانه ها مخلوط شود بلکه باید پس از تخلیه شدن سنگدانه ها و قیر جداگانه وارد مخلوط کن آسفالت شود.
هر یک از مخازن گرم کارخانه آسفالت باید دارای حرارت سنج باشد تا بتوان درجه حرارت سنگدانه ها را کنترل نمود. دسترسی به مصالح گرم کارخانه نیز بایستی امکان پذیر باشد، به طوری که بتوان به سهولت نمونه برداری کرد.
دستگاه توزین باید از نوع دیجیتال و یا عقربه ای و بدون فنر بوده و حساسیت آن حداکثر تا نیم درصد بیشترین باری که توزین می کند باشد.
کارخانه آسفالت باید مجهز به دماسنج های مختلف برای تعیین و بررسی درجه حرارت مخلوط آسفالتی و قیر و سنگدانه ها باشد.
کنترل حساسیت دستگاههای توزین سنگدانه ها، قیر و فیلر باید هر هفته یکبار آزمایش شود که چنانچه خطایی داشته باشد مرتفع گردد تا در مشخصات آسفالت خطایی رخ ندهد. حساسیت حرارات سنج ها باید آنقدر باشد که در هر دقیقه تغییرات حداقل 5 درجه سانتیگراد را نشان دهد.
سنگدانه ها باید به آن مقدار حرارت داده شوند که هنگام تخلیه آسفالت از کارخانه حرارت مخلوط آسفالتی بر حسب نوع دان بندی با درج حرارت تعیین شده در آیین نامه مطابقت داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق نصب یک سیستم مرکزی کنترل کننده حرارت سنگدانه ها، قیر و مخلوط آسفالتی در اطاق فرمان کارخانه، ضرورت حتمی دارد.

زمان اختلاط
مدت زمان اختلاط سنگدانه ها، قیر و فیلر بستگی به مدل و ظرفیت کارخانه، نوع مصالح و دانه بندی آنها دارد. معمولا در دستورالعمل کارخانه سازنده، مدت زمان اختلاط تعیین می شود.
دستگاه نظارت باید کنترل دقیق روی زمان اختلاط داشته باشد. عدم کنترل و عدم رعایت زمان لازم مذکور، سبب نواقص عمده در آسفالت می گردد.

درجه حرارت اختلاط
هنگام تهیه و پخش آسفالت کندروانی قیر آن باید بگونه ای باشد که مصالح خوب پوشش شده و به آسانی قابل پخش باشد. چنانچه کندروانی قیر نگام اختلاط آسفالت بیش از حد باشد مصالح بخوبی پوشش نخواهند شد ودر صورتیکه کتر از اندازه باشد هنگام حمل از کارخانه تا محل مصرف قیر از سنگدانه ها جدا می شود. بمنظور حصول پوشش مناسب مصالح و جدانشدن قیر از سنگدانه ها هنگام تهیه و حمل و نقل آسفالت لازم است کندروانی قیر حدود 20 ±170 سانتی استکس باشد. بمنظور تعیین درجه حرارتی که قیر مورد مصرف به این کندروانی می رسد لازم است نمودار تغییرات کندروانی قیر را در برابر درجه حرارت ترسیم نمود. با استفاده از این نمودار برای قیر مصرفی در عملیات آسفالتی می توان محدوده درجه حرارت بهینه برای اختلاط آسفالت و تراکم آن را بعد از پخش تععین نمود.

کنترل کیفیت مخلوط آسفالتی
از آسفالتهای اساس قیری، آستر و رویه تهیه شده در کارخانه آسفالت باید حداقل روزانه 2 نمونه و در صورتی که تولید زیاد باشد از هر 350 تن آسفالت یک نمونه از کامیون حامل آسفالت و یا آسفالت سطح راه قبل از کوبیده شدن برداشته و مورد آزمایش قرار گرفته شود تا نتایج دانه بندی، درصد قیر، استحکام و روانی مارشال، فضای خالی، وزن مخصوص آسفالت و فضای خالی پر شده با قیر مشخص شود. مقادیر هر یک از نتایج اعلام شده با توجه به حدود نوسان های مجاز باید در داخل محدوده مشخصات ابلاغی باشد، در غیر این صورت فورا بایستی اقدامات لازم جهت رفع نقص به عمل آید. چنانچه نتایج آزمایش موردهای مذکور در 4 نوبت متوالی خارج از مشخصات اعلام گردد، بایستی عملیات آسفالتی متوقف و پس از رفع عیب مجددا شروع گردد، به طوری که نتایج قابل قبول شود. حداقل ضخامت آسفالتی نباید کمتر از دو برابر حداکثر قطر سنگدانه ها باشد و حداکثر ضخامت آسفالت باید با توجه به شرایط اجرایی و نوع غلتک ها که توسط دستگاه نظارت تعیین می شود، انتخاب گردد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 14
قیمت : 5000
خرید