iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نانو زیست فناوری DNA

نوع : word - قیمت :4000

بخشی از مقاله :

چکیده

نانو زیست فناوری(نانوبیوتکنولوژی) DNAفناوری بالقوه ای ست که از تلفیق زیست فناوری و فناوری نانو ظهور کرده است. نانو زیست فناوری DNA ازساختارها و خواص ملکول DNA جهت ساخت مواد در اندازه های نانو و استفاده از آنها در زمینه های زیستی ،مهندسی و پزشکی بهره میبرد.ملکول DNA که ماده ای ژنتیکی است در تمام موجودات زنده حامل اطلاعات ژنتیکی موجود است. علاوه بر این،DNA دارای خواص منحصر به فردی مانند ساختار ژیومتریک در حد نانو ،ذخیره و کد کردن اطلاعات، خود تکثیری ،خود تشخیصی ،خودچینشی است. توالی DNA جهت پردازش اطلاعات مفید بوده و ساختار آن آنرا به صورت ماده ساختمانی پاپا ومحکم مطرح نموده و خصوصیت خم شوندگی  و تغییر ساختار آن به ملکول توانایی حرکت و واکنش به شرایط محیطی متفاوت را میدهد. از اینرو ،نانو زیست فناوری DNA فرصت بالقوه و زمینه ی پیشروی را جهت تحقیقات گشوده است. هدف اساسی زیست فناوری DNA (ماکروسکوپی) با استفاده از خواص ساختاری عملکردی و برهکنش های بین ملکولی DNA است. نانو زیست فناوریDNA قادر به رازگشایی واقعیت های پنهانی است که دانشمندان سالها به دنبالشان بوده اند. این مقاله به بررسیزمینه های نظری ،پیشرفت های اخیر ،وضعیت موجود، استفاده های خلاقانه از DNA در زمینه های چندگانه ،چالش ها و دورنمای آینده نانو زیست فناوری DNA می پردازد.

مقدمه

 

در تحقیقات دانشمندان همیشه طبیعت نقش الهام دهنده ای داشته است. اگر سیستم های زیستی موجود در طبیعت در اندازه های نانو هستند یا به کار گرفتن اصول زیستی حاکمبر این ساختارها دانشمندان میتوانند تحت شرایط آزمایشگاهی با استفاده ازلصول فیزیک ،شیمی،مهندسی و فناوری نانو به سنتر تعیین ویژگی و ساخت ملکول و وسایل زیستی در حد نانو بپردازد، بکارگیری این واقعیات منجر به ظهور فناوری نانو زیست فناوری گردیده است.

حدود یک قرن پس از کشف ملکول DNA ساختار آن در سال 1953 بوسیله واتسون و کریک کشف شد. این کشف باعث ایجاد سوالات بیشماری در مورد چگونگی ذخیره و ترجمه آنها و نحوه ی مدیریتشان در ملکول DNA شد. در نیم قرن گذشته دانشمندان تلاش زیادی در زمینه کشف و توضیح خضوضیات DNA   ربط آن به خواص زیستی موجود انجام داده اند.در این راستا متخصصین علم ژنتیک دریافتند که ملکول زیستی DNA (دزاکس ریبوتوکلنیک اسید) همچنین دارای خواص منحصر به فرد شیمیایی بوده، حامل اطلاعات ژنتیکی ست، خودش را تکثیر میکند و مسئول ذخیره و انتقال اطلاعات در تمام موجودات زنده است.بعلاوه دیگر خواص منحصربه فرد آن مانند ساختار ژیومتریک در حد نانو ، ذخیره و کد کردن اطلاعات، خود تشخیصی و خود چینشی ، ملکول DNA را به نوان ماده ای اساسی بلوک ساختمانی جهت فناوری نانو ملکولی مطرح کرده است. DNA را میتوان به عنوان محیطی جهت ایجاد ماده ساختمانی، بلوک ساختمانی  جهت خودچینشی و نانوساختارهای پیچیده به کار برد. خواص ویژه ی DNA مزایایی جهت استفاده به عنوان ماده ی ساختمانی فراهم می آورد: نخست،ویژگی های رفتار ملکولی قابل پیش بینی و برنامه ریزی ،باودچعث امکان استفاده از DNA به عنوان ماده ای جهت مفاسد خودچینی میشود.دوم، با کمک شیمی خودکار ،سنتز توالی های DNA (از نظر فیزیکی و شیمیایی) بسهولت انجام میشود.نوع فایل : word
اندازه فایل : 4
قیمت : 4000
خرید