iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

جرائم زنان

نوع : word - قیمت :4000

بخشی از تحقیق : 

فهرست

جرم چیست؟. 1

تعریف جرم. 1

تعریف جرم شناسیCriminology)) 2

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق: 3

هدفها و مقاصد جرم شناسی.. 3

بررسی عوامل ایجاد کننده جرائم مختلف: 7

زمینه های بزهکاری زنان : 12

«ماهیت جرائم زنان» 16

«جرائم رایانه ای» 18

فمینیسم و جرم شناسی.. 20

فهرست منابع و ماخذ. 39

گفتارنخست:

جرم چیست؟   

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه 27و28) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات35و36) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،1383،ص64)چ

تعریف جرم

          تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند.

1-منظور از نظم چیست؟

2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

3-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود.

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات رسمی کشور باشد.(ستوده، 1383،ص65)

تعریف جرم شناسی[1]Criminology))

          جرم شناسی دانشی نوخواسته است که دوران کودکی خود را گذراند سده ای بیش نیست که این دانش ترکیبی از مقام پندار تفکر واندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی شدن درآمده وراه امتحان نظر، تجربه وآزمودن وسنجش را پیش گرفته است.

جرم شناسی حاصل تحقیقات ویافته های سه تفکر مشهور((سزار لومبروز، انریکو فری، گارو فالتو است. مطالعه وبزهکاری از هدف های اساسی جرم شناسی است ،  نهایت اگر بزهکار مورد بررسی قرار گیرد باید روش های زیست شناسی ، روان شناسی ، انسان شناسی ، روانکاوی ، روان پزشکی و... به کار برده شود تا با نقایض جسمانی ، روانی ، فکری ، اختلافات درونی و برونی و آشفتگی های مختلف عارض شده آشنایی کامل حاصل گردد.

تعریف کلی :

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حاالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مدام می پردازد تا راه کاری اساسی بیابد ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 314)

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق:

          ووئن و لئوته: جرم شناسی را بررسی علمی پدیده جنایی توصیف می کند پی ناتل یکی از چهره های درخشان جرم شناسی تعریف امیل دورکیم را به یاد می آورد هر علمی را که جامعه مجازات می کند جرم می نامیم جرم با این تعریف موضوع دانش خاصی است که آن را جرم شناسی می نامیم .

          تعریف زیلیگ از جرم شناسی بسیار ساده است : « جرم شناسی ، همان گونه که از نامش بر می اید دانش جرم است .

لینل – لا واتسین و استانسیو از جرم شناسی تعریف به دست می دهند که در همان نظر اول بداعت و اصالت فوق العاده آن به چشم می خورد ، در حقیقت مربوط به مکتب روان شناسی است بررسی کامل و جامع انسان است با اشتیاق وانسر و تسمر می کوشد تا علل فعالیت ضد اجتماع را بهتر بشناسد و طرق درمان آن را بیابید ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 6 )

هدفها و مقاصد جرم شناسی

هدفهاا و مقاصد جرم شناسی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد :

1-    مطالعه وشناخت علل جرم و شناسایی شخصیت واقعی بزهکار ؛

2-    پیشگیری از وقوع جرم و تکرار بزه ، با استفاده از شناسایی علل و انگیزه های آن ؛

3-    کوشش در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت گروههای مختلف بزهکار ؛

4-    پیش بینی و تعمیم روشهای مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی برای اصلاح بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی .( ستوده ، 1383 ، ص 65)

« عوامل جرم زا»

الف- بررسی عوامل جرم در اجتماع :

جرم پدیده ای اجتماعی است .

جامعه شناسی کیفری ، جرم را پدیده ای می داند که زائیده عملکرد های غلط و ناصحیح نهادها و سازمانهای اجتماعی است ، نهادهائیکه بشر در طی حیات اجتماعی است ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ،... خود قادر به گریز از آنها نیست زیرا از نخستین روز حیات او را احاطه می کند و با نحاء گوناگون در او نفوذ می بخشد و در نتیجه او را چنان پرورش می دهد که انسانی نامتعادل ، ناسالم و ناسازگار باز می آید .

از سوی دیگر ، هر روز پدیده های مختلف بسیار دیگری که ناشی از جریانهای بزرگ اجتماعی است بر عوامل موجود افزوده می گردد و برآفرینش جرائم جدید کمک می کند ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 24)

از جمله ، تعصبات بیجا و نادرست که از فقدان اموزش و پرورش صحیح می گیرد مسئول انتشاشات ، اختلافات و جرائم مختلف وحشتناک است . پایه گذاری های غلط خانوادگی که برمبنای برخی آداب و سنن صورت می گیرد مسبب ناراحتی های بعدی در محیط خانوادگی و آشوبهای اجتماعی و بزه کاریهای کودکان و بزرگسالان است ، برخی سیاستهای نادرست موجب وقوع آشفتیگها و بحرانها و بالاخره اعمال ضد اجتماع فراوانیست ، سنت طلبیهای بیهوده و اصرار در تحمیل عقاید پدید اوردنده تضادها و مناقشات و در نتیجه ضرب و جرمها و قتلهاست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 25)

لوی برول می نویسد ؛ غیر ممکن است که از جرمی صحبت شود بدون آنکه محیط اجتماعی که در آنجا تولد یافته ، برآفرینش آن کمک کرده و آن را رشد و پروش داده یا به ضمطال و نابودیش یاری کرده است ، بخاطر آورده شود  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 27)

-         عوامل طبیعی : شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیطهای مختلف مانند : محیطهای کوهستانی ، جنگلی ، گرم ، سرد ، شهر، روستا و...

-         عوامل خانوادگی : شامل از هم پاشیدگی بعلت مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ والدین ، متارکه ، طلاق فرار ، جدایی ناشی از ماموریت ، بزهکاریهای پدر ، مادر ، خواهر و برادر و... (اقدام و خویشاوندانی که با آن ارتباط مدام برقرار است )اعتیاد خانواده ، اثرات اقتصادی ، اثرات مستقیم وغیر مستقیم بیولوژی و اجتماعی و خانوادگی آن و... رفتار پدر ومادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته هایشان توجه بسیار نمودن ، بی توجهی ، تبیض ، حتک حیثیت در مقابل دیگران ، تعداد اطفال ، فقدان تناسب سنی بین دو همسر ، فرجهای کمرشکن .

-         عوامل اجتماعی : مانند آموزش و پرورش و اثرات بیسوادی در رفتار و کردار و فقدان تربیت و تائید آن در برخوردها و اعمال ... کوچه و اثرات انحرافی آن ، ولگردی ، گدایی ، شیادی و حقه بازی مانند رمالی و فال بینی و... و بیمارهای اجتماعی و خانودگی مانند امراض گوناگون اعتیادات مختلف از جمله تریاک و هروئین و الکل و... مراکز تفریح ، نقش پدیده های هم پیوندی مانند کتاب ، مطبوعات : سینما ، تلویزیون و... نقش مدرسه و دلایل عدم سازگاری با این محیط ، اثر تحصیلی مسائل جنسی و مشکلات آن و اثرات آنها ، افزایش جمعیت ، تراکم جمعیت و...

-         عوامل اقتصادی : مانند فقر و بدبختی ، مشکلات مادی ، بیکاری وضع مسکن و اثرات روانی ، گرانی اجناس و کمی دستمزد، تقسیم نامساوی ثروت و اثرات روانی و اجتماعی آن کار زود درس کودکان و اثرات روانی و تربیتی آن .

-         عوامل محیط : مانند محیطهای مختلف چون محیط سربازی ، محیط بیمارستان ، محیط زندان ، محیط کار ، محیط مدرسه ... و اثرات بهداشتی روانی ، اخلاقی ، تربیتی و جنسی آن ، محلهای مختلف شهرها مانند : محله های فقر نشین ، کارگری

-         عوامل فرهنگی : تضاد فرهنگ ها ،تعصبها ، آداب و رسوم ، سنت طلبی ، تجدد خواهی ، بروز نسلها ، خرافات.

-         عوامل مذهبی : مانند مسائل مذهبی ، تعصبهای مذهبی ، برخوردهای مذهبی 

-         عوامل سیاسی: مانند روش حکومتها ، حکومت استبدادی و حکومت آزادیخواه ، حکومتهای فساد و حکومتهای بی تفاوت .

-         عوامل زمانی : مانند برخی شرایط و متقضیات نامطلوب چون جنگ ، زلزله ، آتش سوزی ، سیل ، اغتشاش و ناامنی ، بحرانهای مختلف

-         عوامل فردی : مانند سن ، جنس ، نژاد ، شغل ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 27) 

بررسی جرم که محیط های مختلف :

جرم وعوامل بوجود آورنده آن در نقاط مختلف یکسان نیست و در یک حد مساوی هم اتفاق نمی افتد ، یعنی مناطق هم ار نظر نوع جرم ، هم از نظر شدت و ضعف آن هم از نظر تعداد و هم ار نظر عوامل اثر بخش با یکدیگر اختلاف دارند . این اختلاف نه تنها در سطح کشورها کاملاً صدق می کند ، بلکه در مورد اجتماعات کوچکتر مانند شهرها، روستا ها حتی محله های یک شهر صادق می باشد . زیرا این نقاط از جهات بسیار با یکدیگر فرق دارند و قابل مقایسه با هم نمی باشند . بنابراین آنچه که در جنوب شهر تهران می گذرد با آنچه که در شمال رخ می دهد اختلاف کلی دارد و وقایعی که در محله سیاه پوستان نیویورک که در وجود می آید با حوادث سایر مناطق این شهر قابل قیاس نیست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 29)

بررسی جرم در زمانهای مختلف : آنچه که در مورد مکان گفته شد از نظر زمان نیز قابل ملاحظه است ، زیرا گاه عوامل جرم زای هر زمان با زمان دیگر به کلی فرق دارد و جرائمی که رخ می دهد با هم قابل قیاس نمی باشند ، زیرا نه تنها در طول زمان در نوع جرم تغییر حاصل شده و آنچه که در گذشته جرم بشمار می آمده است بعلت دگرگونی ها و تحولات اجتماعی دیگرنام  جرم ندارد بلکه همین تغییرات و پیشرفتهای اجتماعی ، در نوع عوامل هم تغییر ایجاد کرده است . علمی که یک روز شدیدترین جرم محسوب می شد ممکن است روز دیگر واکنشی ایجاد نکند . مثلاً اهانت به مذهب در قرون وسطی سنگین ترین مجازات ممکن را داشت زیرا جرمی مدهش از آن یافت نمی شد در حالیکه امروز چنین نیست ، یا دزدی از کلیسا جنایت بشمار می امد و حال آنکه امروز قابل بخشش است . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 30)

بررسی جرم در نزد افراد مختلف: اثر عوامل بر افراد بر حسب گرایشها ، استعدادها ، آمادگیهای روانی و ذهنی و وضع خانوادگی از نقطه نظر تجرد و تامل و اشخاص تحت سرپرستی ، همچنین بر حسب وضع تعلیم و تربیت ، سن جنس و حتی قدرت جسمی و ظرفیت تحمیلی که دارند ، فرق می کند و بر همه آنان بطور یکنواخت نفوذ نمی بخشد  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 30)

به عنوان مثال : بی سوادان زودترتحت تاثیر دیگران قرار گرفته ، مرتکب جرم می شوند و غالباً عمل ارتکابی آنها خشن و بیرحمانه است و کمتر نشانی از دلسوزی و رحم و شفقت می توان در آن یافت .در حالی که باسوادان به تزویر و ریاست دست می زنند و به کلاهبرداری ، اختلاس ، خیانت در امانت و نظایر آن می پردازند ؛ بدون آنکه در اغلب موارد گرفتار شوند. یکی از دلایل این عدم گرفتار شدنها ، با سوادی و بینش ناشی از آن است .( ستوده ، 1383 ، ص 82)

همچنین جرم در افراد مجرد و متاهل یکسان نیستند و خصوصیات روحیاتشان از بسیاری جهات از نقطه نظر شجاعت ، شهامت حس مسئولیت ، احساسات و عواطف ، قدرت دور اندیشی ... همه وهم با هم فرق دارد .

مجرد زودترتصمیم می گیرد . دست به اقدام می زند در حالیکه متاهل بیشتر جوانب یکی امر را در نظر می گیرد و سبک و سنگین می کند . زیرا وجود مسئولیت مانع بزرگ زود تصمیم گرفتن و اقدامات سریع است . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 32)

بررسی جرم در گروهها و طبقات مختلف : بهمین نسبت که مطالعه افراد به تنهایی ، از هر جهت لازم وضروریست تا اثر عوامل مختلف و چگونگی نفوذ نشان بر آنان دقیقاً معین و مشخص شود ، گروهها و طبقات اجتماعی نیز دلایل فراوان باید مورد تحقیق و تدقیق قرار گیرند تا فرقهای موجود میان آنها کاملاً روشن گردد.

نفوذ عوامل برگروهها و طبقه های مختلف اجتماعی فرق می کند و جرائم ارتکابیشان نیز غالباً قابل مقایسه با دیگران نیست و دلایلی هم که برای ارتکاب جرمشان وجود دارد وحتی وسیله ای را که بکار می برند یکسان نمی باشد

بنابراین هر طبقه باید به تنهایی و جدا از گروههای اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد،زیرا بدین وسیله بخوبی می توان پی برد که دلایل جرم اشخاص مذهبی چیست وعلل بزهکاری افراد بی اعتقاد کدامست،چرا متعصبین مرتکب جرائم مخصوصی می شوند که با جرائم ارتکابی غیر متعصبین بکلی متفاوت است وبالاخره علت ونوع جرم درنظر ثروتمندان وطبقه مرفه وفقرا وطبقه تنگدست و... چه می باشد.(دکتر مظلومان،چ سوم،ص33)

بررسی عوامل ایجاد کننده جرائم مختلف:

جامعه شناش کیفری تمام تلاش وکوشش خود را تنها به شناخت عوامل ایجاد کننده جرم مصرف نمی کند بلکه از طریق دیگر به مطالعه می پردازد. بدین معنی که عوامل بوجود آورنده جرائم گوناگون را نیز را مورد بررسی دقیق قرار می دهد تا از طریق قادر به نابودی یا لااقل تا حد زیادی موفق به کاهش جرائم شود1-این دانش را در سده 19 « مرئم شناسی جنایی » Anthropologie  crminelle می خواندند  لمیزو پدر « مردم شناسی جنایی» خوانده اند . اثر او به سال 1876 یعنی سه سال پیش از اثر نویی نار فرانسوی انتشار یافته است . محتوای کتاب او درباره ویژگی های انسان جنایتکار و بررسی عوامل جرم زا است گنگره جرم شناسی در سال 1885 تا 1913 به نام گنگره بین المللی مردم شناسی جنایی » در شهرهای مختلف اروپا  تشکیل گردید.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 46
قیمت : 4000
خرید