iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارشد بررسی رابطه گزارشگری مالی و عملکرد شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

نوع : word - قیمت : 19000

بخشی از پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4-اهداف تحقيق.. 6

1-4-1-هدف کلی.. 6

1-4-2-هدف جزئی.. 6

1-5-سؤالات تحقیق.. 7

1-5-1-سوال اصلی.. 7

1-5-2-سوال فرعی.. 7

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

1-6-1-فرضیه اصلی.. 7

1-6-2-فرضیه فرعی.. 7

1-7-قلمرو زمانی و مکانی.. 8

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات... 8

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-2-تعریف گزارشگری مالی.. 11

2-3-اهداف گزارشگری مالی.. 13

2-4-هدف هاي صورتهاي مالي.. 14

2-5-نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي.. 15

2-6-اهداف حسابداري.. 15

2-7-گزارش هاي حسابداري.. 17

2-8-گزارش هاي درون سازماني.. 18

2-9-گزارشهاي برون سازماني.. 18

2-10-صورتهاي مالي و گزارشگري مالي.. 19

2-11-انواع گزارش هاي مالي.. 19

2-11-1-گزارش مالي سالانه. 19

2-11-2-گزارشهاي مالي خاص.... 20

2-11-3-استفاده كنندگان گزارشهاي مالي.. 21

2-11-4-سرمايه گذاران. 21

2-11-5-بخش خصوصي.. 22

2-11-6-سرمايه گذاران بالقوه 23

2-11-7-كاركنان. 23

2-11-8-دولت... 23

2-11-9- جامعه. 24

2-12-ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري.. 24

2-12-1-مربوط بودن. 26

2-12-2-قابل فهم بودن. 27

2-12-3-قابل اعتمادبودن. 28

2-12-4-قابل مقايسه بودن. 28

2-12-5-محدوديت هاي گزارشگري مالي.. 29

2-13-استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.. 30

2-14-پیشین  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.. 32

2-15-مزایای پذیرش استانداردهای بین المللي.. 33

2-16- معایب و محدودیتهای همگرایی.. 34

2-17- مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران. 36

2-18-محدودیتها و چالشهای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران. 36

2-19-عملکرد. 37

2-20-مفهوم عملکرد سازمانی.. 39

2-21-تاریخچه ارزیابی عملكرد در سازمانها 41

2-22-اهداف ارزیابی عملكرد. 44

2-23-مدیریت عملكرد. 45

2-24-الگوهای مدیریت عملكرد. 47

2-25-عملکرد صادراتی.. 50

2-26-سنجه های عملکرد صادراتی.. 54

2-27-پیشینه پژوهش... 54

2-28-مدل پژوهش... 56

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-روش... 57

3-2-روشهاي گردآوري اطلاعات... 58

3-3-ابزار اندازه گیری.. 59

3-4-جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 61

3-5-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 61

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-آما توصیفی.. 63

4-1-1-آمار توصیفی جنسیت... 63

4-1-2-آمار توصیفی سن.. 64

4-1-3-آمار توصیفی سابقه خدمت... 65

4-1-4-آمار توصیفی تحصیلات... 66

4-2-آمار استنباطی.. 67

4-2-1-اثر همخطی چندگانه. 68

4-2-2-استقلال خطاها 68

4-2-3- آزمون نرمال بودن. 69

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 80

5-2-بحث و نتیجه گیری.. 80

5-3-پیشنهادات... 86

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 86

5-3-2-پیشنهادات پژوهشی.. 87

5-4-محدودیت ها 88

 

منابع. 89

ضمایم. 94

پرسشنامه ها 94

خروجی داده های آماری.. 98

Abstract 113

مقدمه

عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه هاي مورد بحث در پژو هش­هاي مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهاي عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد (هاریس و موشولدیر[1]، 1996). عملکرد برای یک سازمان مساله ای حیاتی است و در واقع سازمان که عملکرد مطلوبی نداشته باشد دیر یا زود از صحنه رقابت حذف خواهد شد. هر شركتی تلاش می‌كند تا به اثربخش­ترین روش فعالیت­هایش را سازماندهی كند. در نتیجه علاقه به مدیریت و سنجش عملكرد به طور قابل ملاحظه ای در بیست سال اخیر افزایش یافته است. به طور خاص، مهم است تا به تكامل تمركز عملكرد از دیدگاه مالی به دیدگاه غیر مالی توجه گردد. از نیمه دهه 80، شركت ها به نیاز در حال رشد كنترل فرآیندهای كسب و كار تاكید كردند. شركت ها درك نمودند كه برای رقابت در محیط‌های در حال تغییر مستمر، ضروری است تا بر عملكرد خود نظارت نمایند و آن را بهبود دهند که سنجش به عنوان یك عنصر حیاتی برای بهبود عملكرد كسب و كار شناخته شده است. یك نظام مدیریت و سنجش عملكرد باید متوازن و پویا باشد كه از فرآیندهای تصمیم گیری بوسیله جمع آوری، تشریح و تجزیه و تحلیل اطلاعات حمایت نماید. عملکرد سازمانی در تسهیل اثربخشی سازمانی یك وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد سازمانی توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یك سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد سازمانی می‌‌تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و كاركنان آنها ارزانی دارد. لانجنكر و نیكودیم[2] (1996)، بیان كرده‌اند كه سیستم ارزشیابی عملكرد؛ الف) بازخورد عملكردی مشخصی را برای بهبود عملكرد كاركنان فراهم می‌آورد، ب) الزامات كارآموزی كارمند را معین می‌كند ج) زمینه توسعه كاركنان را فراهم و تسهیل می‌كند، د) بین نتیجه‌گیری پرسنلی و عملكرد ارتباط نزدیكی برقرار می‌نماید و هـ) انگیزش و بهره‌وری كاركنان را افزایش می‌دهد. همچنین رابرتس و پاولاك[3] (1996) معتقدند كه ارزشیابی عملکرد سازمانی برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای از جمله، الف) برای ارزشیابی عملکرد سازمانی فردی بر حسب نیازهای سازمانی، ب) پیش‌بینی بازخورد به كاركنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آنها و ج) تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یكی از بارزترین شاخصهای ارزیابی بهر‌ه‌برداری سازمان و مدیریت آن «بازگشت سرمایه» است. مدیران كاردان كاملاً آگاهند كه این شاخص، مرهون عامل حیاتی‌تری  به نام «كارآمدی افراد» است، كه در رأس همه آنها خود مدیریت قرار دارد. به عبارت دیگر، بازگشت سرمایه در زمان مورد نظر از نظر كمی و كیفی به كارآمدی نیروی انسانی وابسته است. صاحبنظران، بهره‌وری سازمانها را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروههای كاری می‌دانند.

 

1-2-بیان مسئله

تعریف ساده‌ی افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می‌شود و در صورتی افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می‌شود. همچنین، افشا بطور ضمنی بیانگر ارایه‌ی حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک‌ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(اوسو انساه، ۱۹۹۸). هزینه تهیه و گردآوری اطلاعات جزیی بطور نسبی برای شرکت‌های کوچک بالاتر از شرکت‌های بزرگ است. زیرا، در شرکت‌های بزرگ چنین اطلاعاتی برای گزارشگری داخلی به مدیریت تهیه شده است. بنابراین افشای چنین اطلاعاتی هزینه اضافی در پی نخواهد داشت(اوسو انساه، ، ۱۹۹۸ و سینگوی و همکارانش ۱۹۸۶). احمد و نیکلاس (۱۹۹۴) هم معتقدند که تولید و انتشار اطلاعات، فعالیت هزینه بری است و احتمالاً شرکت‌های بزرگ منابع و کارشناسان لازم برای انتشار صورت‌های مالی با سطح افشای بالا و بالطبع تبعیت بیشتر از مقررات افشا را دارند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در شرکت‌های بزرگ، هزینه هر واحد اطلاعات افشا شده کاهش می‌یابد و در نتیجه شرکت‌های بزرگ افشای بیشتری انجام می‌دهند. اوسو انساه(۱۹۹۸) به نقل از استیگلر(۱۹۶۱) و آلچین(۱۹۶۹) بیان می‌کند که با توجه به امکانات اقتصادی در تولید و ذخیره اطلاات، شرکت‌های بزرگ بطور نسبی تمایل به صرف منابع بیشتری برای تولید اطلاعات دارند و افشای اطلاعات در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک است. شرکت‌های نوین و امروزی دارای مشخصه اصلی تفکیک مالکیت از کنترل هستند(حسین و همکارانش، ۱۹۹۴). تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت‌ها هزینه‌های نمایندگی را ایجاد می‌کند و در نتیجه تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت حتی در بین طبقات مالکان ایجاد خواهد شد. لذا امکان  افزایش هزینه‌های نمایندگی برای شرکت‌هایی با مالکیت عمومی پراکنده افزایش می‌یابد. به این ترتیب صاحبان و سهامداران چنین شرکت‌هایی نسبت به افشای اطلاعات کافی برای اهداف کنترلی فشارهای را وارد می‌کنند(اوسو انساه،۱۹۹۸). والاس و ناصر (۱۹۹۵) نیز معتقدند در حالتی که مالکیت شرکت‌ها به صورت پراکنده است، تعداد افراد نیازمند اطلاعات افزایش می‌یابد. لذا این افراد جزییات بیشتری را در افشای اقلام درخواست می‌نمایند و ملاحظه می‌شود که کیفیت گزارشگری مالی (جامعیت افشا) در این موارد افزایش می‌یابد. چائو و گری(٢٠٠٢) معتقدند افشای اطلاعات در شرکت‌های با مالکان زیاد بیشتر از شرکت‌های با مالکان محدود است. وجود یک شرکت عمده با سطح بالایی از افشا درون یک صنعت خاص نیز منجر به اثرات جنجالی زیادی بر سطح افشای اتخاذ شده توسط سایر شرکت‌های آن صنعت می‌شود و میزان افشای این صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد(کوکه، ۱۹۹٢). در مورد عمر شرکت نیز این اعتقاد وجود دارد که میزان افشای اجباری شرکت، تحت تاثیر عمر آن است و شرکت‌های باسابقه‌تر و بهتر سازماندهی شده، به احتمال زیاد اطلاعات بیشتری را در گزارش‌های سالانه‌ی خود نسبت به شرکت‌های جوان‌تر ارایه می‌کنند(اوسو انساه، ۱۹۹۸). عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه هاي مورد بحث در پژو هش هاي مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهاي عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. به طور کلی شاخص هاي عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص هاي عینی عملکرد سازمانی، شاخص هایی است که به صورت کاملاً واقعی و براساس داده هاي عینی انداز ه گیري می شود. از جمله شاخص هاي عینی عملکرد سازمانی می توان به شاخص هاي سودآوري نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاري، و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخص هاي ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می­شود که برمبناي قضاوت گروه هاي ذینفع سازمان شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایتمندي مشتري، رضایتمندي کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره کرد (هاریس و موشولدیر[4]، 1996).   با توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مالی بر عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان می­باشد.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش‌ها و ویژگی‌شرکت‌ها انجام شده است. به عنوان مثال می‌توان به مطالعه افرادی مانند ماریه و همکارانش(٢٠۱۴) ، بانکر(٢٠٠٧)، دی‌کولی و همکارانش(٢٠٠٧) و... اشاره کرد. گزارشگری مالی یکی از راه‌هایی است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده‌ می‌شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده تحت تاثیر عوامل زیادی است که سعی بر بررسی آن است. ارزیابی تجربی اثرات متغیر‌ها موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می‌کند.گزارش‌های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سود‌آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش‌بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش‌ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن‌ها می‌تواند موجب کاراتر بودن سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و حفظ و توسعه منابع آن‌ها گردد. پژوهش‌های اخیر اظهار می‌دارد که، افزایش گزارشگری مالی می‌تواند پیامد‌های اقتصادی مهمی نظیر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد (هیلای و پالپو (٢٠٠۱)، بوشمن و اسمیت (٢٠٠۱)، لامبرت، لئوز و ورچیا (٢٠٠۶)). اگر چه تئوری‌های قوی و استواری این رابطه را حمایت می‌کند، اما شواهد تجربی بسیار کمی برای این ادعا وجود دارد. در سال ٢٠٠۶ رودریگو وردی در پژوهش خود دریافت بین کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری بیش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد رابطه منفی وجود دارد. رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری قوی‌تر است. معيارهاي غيرمالي زماني اثر بخش خواهند بود كه نسبت به معيارهاي مالي داراي اثرات متفاوتي باشند و اين اثرات نسبت به معيارهاي مالي، از درجه اهميت بالايي برخوردار باشند. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد غیرمالی تاثیر بسزایی دارد، درباره اين موضوع كه معيارهاي غيرمالي برطرفكننده نواقص معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد هستند اتفاق نظر وجود دارد(نوروش، ۱۳٧٧). بموقع بودن گزارش‌های مالی یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می‌تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده‌کنندگان اطلاعاتی منجر شود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می‌کند. بنابراین سرعت گزارشگری به معنای میزان تاخیر زمانی در ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها باید مورد توجه ویژه تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع‌تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران، می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت‌ها و به تبع آن شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود. تا کنون توجه خاصی به موضوع گزارشگری مالی و عوامل موثر بر آن نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بررسی رابطه میان عملکرد سازمانی با میزان گزارشگری مالی  پتروشیمی شهید تندگویان پرداخته شود.

 

1-4-اهداف تحقيق 

1-4-1-هدف کلی

- شناسایی رابطه بین گزارشگری مالی  و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

1-4-2-هدف جزئی

-         شناسایی رابطه بین شاخص­های افشای مالی و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

-         شناسایی رابطه بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

-         شناسایی رابطه بین اصول حسابداری و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

-         شناسایی رابطه بین به موقع بودن اطلاعات  و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

-         شناسایی رابطه بین قابلیت اعتماد و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان

1-5-سؤالات تحقیق

1-5-1-سوال اصلی

بین گزارشگری مالی  و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5-2-سوال فرعی

سوال اول- بین شاخص­های افشای مالی و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

سوال دوم- بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

سوال سوم- بین اصول حسابداری و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

سوال چهارم- بین به موقع بودن  و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

سوال پنجم- بین قابلیت اعتماد و عملکرد سازمانی پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد؟

 

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق

1-6-1-فرضیه اصلی

بین گزارشگری مالی  و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

1-6-2-فرضیه فرعی

فرضیه اول- بین شاخص­های افشای مالی و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم- بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم- بین اصول حسابداری و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه چهارم- بین به موقع بودن  و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه پنجم- بین قابلیت اعتماد و عملکرد سازمانی  پتروشیمی شهید تندگویان رابطه معنادار وجود دارد.

 

1-7-قلمرو زمانی و مکانی

قلمرو موضوعي تحقيق مباحث مربوط به گزارشگری مالی  و عملکرد سازمانی  مي­باشد. همچنين دوره زماني انجام تحقيق سال 1395 مي­باشد. قلمرو مكاني اين تحقيق نیز پتروشیمی شهید تندگویان مي­باشد

 

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات

گزارشگری‌ مالی: گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصهشده و طبقه‌بندیشده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونهای که برای طیفی گستردهای از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند واقع شود. یک گزارش ایده‌آل باید  خصوصیاتی همچون مربوط بودن، اتکا پذیری، قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن را شامل ‌باشد در حالی که شرایط محیط در عمل باعث می‌شوند این خصوصیات در تضاد یکدیگر واقع شوند. برخی از این محدودیت عبارتند از به موقع بودن، علیه منافع گزارش به هزینه آن و غیره. گزارشگری مالی اطلاعاتی است که در اختیار شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بستانکاران و... قرار می‌دهند.

تعریف عملیاتی گزارشگری مالی:  در این پژوهش از پرسشنامه و با استفاده از مدل بوشمن و همکاران (2004) "گزارشگری مالی" سنجش شده است.

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

تعریف عملیاتی عملکرد سازمانی: در این پژوهش جهت سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه گلد اسمیت(1996)استفاده شد.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 126
قیمت : 19000
خرید