iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه بررسی کیفیت پیاده مداری در فضاهای شهری وتاثیرآن بر مطلوبیت فضا

نوع :word- قیمت : 15000

بخشی از پایان نامه : 

چکیده

امروزه در اکثر شهرهای بزرگ در ایران تداخل حرکت سواره و پیاده باعث کاهش ایمنی، ایجاد خطرات بسیار و آلودگی های زیست محیطی شده است.از آنجا که امروزه فضاهای پیاده روی شهری یکی از مهم ترین فضاهای شهری وعرصه های عمومی در شهرها هستند، یکی از رویکردهای توسعه پایدار نیز توجه به پیاده مداری، نقش و حضور پیاده می باشد. اهمیت پوشش و طراحی این راه ها علاوه بر افزایش و ارتقا سطح مطلوبیت آن ها، در شکل دهی به رفتارهای استفاده کنندگان فضا نقش موثری ایفا می کنند.هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت پیاده مداری در فضاهای شهری و تاثیر آن بر مطلوبیت فضا با استفاده از شاخص های پیاده مداری است.داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش میدانی در محور خیابان امام خمینی شرقی اهواز جمع آوری شده است.150 نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شده اند.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش ، T Test،پیرسون و خی دو می باشد

کلیدواژه : فضا، فضای شهری، کیفیت ،کیفیت فضاهای شهری، پیاده ،پیاده راه، پیاده مداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده ‌ه

فصل اول:طرح موضوع

1-1 طرح مسئله : 2

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق : 2

1-3 سوالات تحقیق : 3

1-4 فرضیات تحقیق : 3

1-5 پیشینه پژوهش : 3

1-6 روش تحقیق : 5

1-7 کاربرد نتایج تحقیق : 5

1-8 موانع تحقیق : 5

فصل دوم:مبانی نظری

2-1 مقدمه: 8

2-2 فضا : 8

2-2-1 فضای شهری: 8

2-2-1-1میدان : 10

2-2-1-2 خیابان : 10

2- 3 کیفیت : 11

2-3-1 کیفیت های فضای شهری: 11

2-4 پیاده: 14

2-5 پیاده راه: 14

2-6 پیاده مداری: 14

2-6-1 نظریه های پیاده مداری: 15

2-7 الگوهای رفتاری پیاده در فضاهای پیاده مدار: 17

2-8 تأثیر کیفیت محیط کالبدی بر فعالیت های پیاده : 18

2-9 ویژگی حرکت پیاده : 19

2-10کیفیت مسیر پیاده : 19

2-11 طرح جامع پیاده راه : 20

2-11-1 اهداف وشاخص های مشترک طرح های جامع پیاده راه ها در دنیا: 20

2-12جمع بندی : 21

فصل سوم:تجربیات جهان و ایران

3-1مقدمه : 23

3-2 تجارب جهانی درپیاده راه سازی: 23

3-3 تجارب داخلی: 25

3-4 جمع بندی : 29

فصل چهارم:شناخت نمونه موردی محور امام خمینی شرقی اهواز

4-1مقدمه : 31

4-2 تاریخچه منطقه یک : 31

4-3  معرفي محور خيابان امام خميني.. 33

4-4 سابقه تاریخی محور امام خمینی شرقی : 35

4-5 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه یک : 35

4-5-1 ویژگی های اجتماعی : 35

4-5-1- 1- وضع سواد : 35

4-5-1-2 تسهیلات خانوار : 36

4-5-2 ویژگی های اقتصادی : 36

4-5-2-1 بررسی وضعیت نیروی انسانی و ساختار اشتغال.. 36

4-5-3 ویژگی های کالبدی : 38

4-5-4 کاربری اراضی منطقه 1 : 38

4-6 وضعیت کاربری اراضی محور امام خمینی شرقی : 39

4-7وضعیت ترافیک محور امام خمینی شرقی : 41

4-8 عناصر لینچ : 42

4-9و ضعیت پیاده رو ها : 43

4-9-1 حركت پياده 43

4-9-2 بدنه ها وجداره ها 44

4-9-3 كف... 45

4-9-4 مبلمان شهري.. 47

4-10 سکانس بندی خیابان امام خمینی شرقی.. 48

4-10-1 سکانس اول.. 48

4-10-2 سکانس دوم. 48

4-10-3 سکانس سوم. 49

4-10  وضعیت شاخص های پیاده مداری.. 49

4-10-1 ایمنی و امنیت... 49

4-10-2 مبلمان.. 50

4-10-3 سرزندگی.. 51

4-10-4 جذابیت بصری و هویت اجتماعی : 51

4-10-5  انعطاف پذیری.. 52

4-10-6 حس تعلق و خاطره انگیزی.. 52

4-11 جمع بندی : 53

فصل پنجم:يافته‌هاي تحقیق

5-۱ مقدمه. 55

5-2 آمار توصیفی نمونه شامل موارد زیر می باشد: 55

5-2-1 آمار توصیفی در صد سنی افراد پاسخ گو در محور امام خمینی شرقی اهواز 56

5-2-1 آمار توصیفی درصد جنسیت افراد پاسخ گو در محور امام خمینی شرقی اهواز 57

5-2-1 آمار توصیفی سطوح تحصیلات افراد پاسخ گو در محور امام خمینی شرقی اهواز 58

5-2-1- آمار توصیفی سابقه سکونت افراد پاسخ گو در محور امام خمینی شرقی اهواز 59

5-2-1 آمار توصیفی میزان استفاده افراد پاسخ گو از محور امام خمینی شرقی اهواز 60

5-3 بررسی شاخص امنیت : 61

5-3-1 بررسی میزان آسایش  و راحتی در طول روز : 61

5-3-2 بررسی میزان مناسب بودن سنگ فرش های محور برای تردد زنان وکودکان: 62

5-3-3 بررسی کیفیت نورپردازی و روشنایی در طول شب : 63

5-3-4 بررسی حضور فعال مردم در افزایش امنیت : 64

5-4 بررسی شاخص مبلمان: 65

5-4-1 بررسی میزان استفاده از پوشش گیاهی وباغچه های نواری در طول محور: 65

5-4-2 بررسی میزان مزاحمت مبلمان شهری در حرکت و فعالیت افراد : 66

5-5 بررسی شاخص دسترسی و بهم پیوستگی : 67

5-5-1 بررسی میزان ارتباط ایستگاه های حمل ونقل عمومی و شبکه پیاده رو ها در دسترسی مناسب به محور : 67

5-5-2 بررسی میزان قابلیت دسترسی به محور : 68

5-6 بررسی شاخص انعطاف پذیری : 69

5-6-1 بررسی قابلیت استفاده متفاوت از محور در روز های  تعطیل و خاص: 69

5-6-2 بررسی میزان فضاهای لازم برای حضور دوره گردها و دست فروش ها در محور : 70

5-7 بررسی شاخص سرزندگی : 71

5-7-1 بررسی میزان هماهنگی کاربری های موجود در محور : 72

5-7-2 بررسی میزان تنوع وجاذب جمعیت بودن کاربری های موجود در محور: 73

5-8 بررسی شاخص اقلیم : 74

5-8-1 بررسی میزان وجود سایبان در محور : 74

5-9 بررسی شاخص دسترسی به کاربری های مطلوب : 75

5-9-1 بررسی میزان وجود شبکه های مناسب وقابل دسترس به کاربری های موجود در محور: 75

5-10  بررسی شاخص جذابیت بصری و هویت اجتماعی : 76

5-10-1 بررسی میزان جذابیت نمای ساختمان های محور : 76

5-10-2 بررسی میزان صمیمیت وخودمانی بودن محور : 77

5-11 بررسی شاخص حس تعلق و خاطره انگیزی : 78

5-11-1 بررسی میزان تاثیر حفظ و بارز نمودن نقاط ارزشمند تاریخی بر خاطره انگیزی محور 78

5-11-2 بررسی میزان حفظ وتقویت کاربری های با سابقه در محور : 79

5-11-3 بررسی میزان وجود فضاهایی که قابلیت توقف و نظاره اطراف  در محور را دارند : 81

5-12 بررسی شاخص مقیاس : 82

5-12-1 بررسی  میزان تاثیر محوطه آرایی، کف سازی و جزئیات طرح ساختمان ها بر محور : 82

5-13 جمع بندی: 83

فصل ششم:آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

6-1 مقدمه. 85

6-2 نتیجه گیری: 89

6-3 ارائه پیشنهادات : 90

6-4 پیشنهاد برای تحقیقات آینده : 92

منابع : 93

ضمائم:پرشسنامه

پرسشنامه: 96

طرح مسئله :

با پیدایش انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل گیری شهرنشینی به مفهوم امروزی ملزومات زندگی جمعی دستخوش تغییرات اساسی در عرصه های شهری چه از منظر کالبد و چه از منظر محتوا گردید. پیاده محوری به عنوان الگوی غالب دسترسی فضایی و جابجایی در درون ساختار زیستی بشر جای خود را رفته رفته به اتومبیل به عنوان مرکب صنعتی نوین واگذار کرد و انسان متکی به چرخ پیشرفت تکنولوژی بیشتر و بیشتر آغوش شهرها را برای نفوذ این پدیده به ظاهر کارساز باز نمود.

این دگرگونی وسیع در سیستم حمل و نقل و جابجایی شهری در کنار مزایای فراوانی که در طی همه سالهای قرن بیستم برای پیشبرد و رفع نیاز های شهروندان داشته است پهنه های فراموش شده بسیاری را در حافظه تاریخی شهرها به یادگار گذاشته است.

یکی از این پهنه ها پیاده محوری و در نتیجه عمر تماشا ماندگاری فضایی حافظه جمعی و احساس تعلق خاطر مکانی در عرصه های عمومی و همگانی زیستگاه بشر است. رویکرد نوین طراحی شهری در راستای توسعه پایدار تشویق به حرکت پیاده و دمیدن روح پیاده مداری می باشد.

مسئله اصلی در خیابان امام شرقی اهواز چیست؟

به دلیل نزدیکی این خیابان به محور بازار و حجم زیاد ورود مردم به این محور و نامناسب بودن پیاده رو های موجود ضرورت تهیه برنامه پیاده محور برای این خیابان احساس می شود.

 

 

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق :

معابرپیاده در روال رایج شهرسازی ایران، نه به عنوان بخشی مستقل از فضای شهری،بلکه به منزله تابعی از حرکت سواره به شمار رفته و برنامه ریزی برای اتومبیل همواره بر برنامه ریزی انسان مقدم بوده است و علاوه برآن کیفیت عبور پیاده در شهر،حلقه مفقوده طراحی شهری انسان محور تلقی می گردد و به جاست که به این مقوله همپای کمیت عبور پرداخته شود، چراکه با افزایش کیفیت های پیاده مداری می توان برمطلوبیت فضا افزود و راه حلی جهت تشویق پیاده روی،افزایش سلامت عمومی جامعه، امنیت عبوری کاربران داشته باشد.

دراین راستا مناسب سازی مسیرهای موجود پیاده به منظور ارتقای کیفیت فضایی و آشتی دادن دوباره مردم با محیط های پاسخگوی شهری می باشد.این ارتقای کیفی، در گرو شناخت، بازبینی و رفع معایب کالبدی و محتوایی مسیرهای موجود پیاده شهر می باشد.

 

1-3 سوالات تحقیق :

آیا محور خیابان امام شرقی اهواز دارای کیفیت مطلوب پیاده روی می باشد؟

آیا محور خیابان امام شرقی اهواز دارای امنیت کافی برای پیاده روی زنان می باشد ؟

 

1-4 فرضیات تحقیق :

محور خیابان امام شرقی اهواز دارای کیفیت مطلوب نمی باشد.

محور خیابان امام شرقی اهواز از امنیت کافی برای پیاده روی زنان برخوردار نمی باشد.

 

1-5 پیشینه پژوهش :

مهدی معینی-1385،افزایش قابلیت پیاده مداری،گامی بسوی شهری انسانی تر

باهدف بررسی وشناخت بیشتر موضوع افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها بااستفاده از تجارب جهانی بوده که ضمن معرفی متدلوژی تحقیق،جایگاه عملکردی خیابان به عنوان عنصر بارز فضای شهری،به طرح یدگاه های مختلف در ارتباط باچگونگی استفاده از خیابان در جهان می پردازد و در این رهگذر به طور خلاصه معیارهای موثر در جهت افزایش قابلیت پیاده مداری که در اسناد طرح جامع پیاده، در چهارده شهر دنیا در اروپا و آمریکا آمده است،اشاره دارد و ضمن دسته بندی معیارها،شاخص های بی شماری را برای ارزیابی قابلیت پیاده مداری در شهر پیشنهاد می نماید تاامکان حضور هرچه بیشتر مردم در فضای شهری را فراهم آورد.

رنجبر-رییس اسماعیلی-1389، سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران (نمونه موردی: پیاده راه صف (سپهسالار)تهران )

درراستای مقایسه تطبیقی نظرات متخصصین در حوزه کیفیت،بررسی تجارب جهانی و همچنین تحلیل وضع موجود پیاده راه صف به تدوین مدل ویژه سنجش کیفیت در این پیاده راه می پردازد.بر مبنای این مدل پرسشنامه وچک لیست ارزیابی نشان می دهد که از 11 مولفه اصلی سازنده کیفیت در پیاده راه صف 7 مولفه تنوع، انعطاف پذیری، پاکیزگی، خوانایی، فرم وکالبد، سرزندگی وهویت در رده کم وخیلی کم، 3 مولفه کارایی، آسایش، تمایزوتشخیص در رده کیفی متوسط رو به پایین و مولفه دسترسی و نفوذ پذیری در رده کیفی زیاد قرار می گیرند.

رضازاده، زبردست، لطیفی اسکویی-1390، سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری و مولفه های تاثیرگذار بر آن در محلات (مطالعه موردی محله چیذر)

درک مولفه های تاثیرگذار در پیاده مداری محله از منظر ساکنین است.بدین ترتیب با سنجش تناوب پیاده روی هفتگی و خوشایندی آن به عنوان معیارهای پیاده مداری محله(متغیر وابسته) و ارتباط آنها باویژگی های محیطی (متغیر مستقل) مولفه های تاثیرگذار برقابلیت پیاده مداری شناسایی می گردد.استخراج روابط با تکنیک پرسش گری از200 ساکن محله چیذر بوده است،تحلیل روابط و مدلسازی توسط آزمون های همبستگی،تحلیل عاملی ورگرسیون خطی انجام پذیرفته است.

فیضی،رجبی،حسینی -1391، بازشناخت جنبش پیاده مداری در پایداری فضاهای متراکم شهری

ابتدا نگاهی اجمالی بر مفاهیم حمل ونقل پایدار شهری صورت می گیرد،سپس ضمن بررسی پیاده روی ودوچرخه سواری واثرات آنها به عنوان شیوه ای موثر از حمل ونقل غیر موتوری، راهبردهای رسیدن به توسعه پایدار در فرم مطلوب شهری،درمحدوده فلکه دوم صادقیه با استفاده از مدل ترکیبیLikertو SWOTمورد تحلیل وارزیابی قرار گرفته تابابکارگیری این راهکارها وگسترش آن در کشور از مزایای آن بهره مند گردیم.

عباس زاده-1392، بررسی وتحلیل مولفه های تاثیرگذار بربهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی محورتربیت وولیعصر تبریز)

متد پژوهش از نوع متد ترکیبی می باشد که در آن با مطالعه مبانی نظری پژوهش درقسمت کیفی،چارچوب مبانی نظری تحقیق(شامل مولفه های تاثیرگذار برکیفیات پیاده راه ها ) استخراج شده است.در ادامه در بخش کمی که برای اعتبار دهی پژوهش و نتایج حاصله از بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفته، به مطالعه موردی محورهای تربیت و ولیعصر کلانشهر تبریز پرداخته شده است.

درنهایت در قسمت گردآوری داده ها،پژوهش حاضر از تکنیک پرسشنامه درباب تدقیق رابطه کیفیت فضایی پیاده راه ها ومیزان رضایتمندی شهروندان ازاین فضاها سود جسته است.

برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران ونرم افزار(G power) وانجام تحلیل های استنباطی وتوصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار،SPSS بهره برده است.نتایج حاصل ازاین پژوهش، نشانگر این مدعاست که مولفه های سرزندگی، خوانایی،ایمنی وامنیت و نفوذپذیری که از مولفه های اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شوند، ارتباط معنا داری باسطح تعاملات اجتماعی ومیزان حضور شهروندان درفضاهای شهری پیاده محور کلانشهر تبریز دارند.

شاهیوندی وقلعه نویی-1392،بررسی وتحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهراصفهان

روش پژوهش به صورت پیمایشی بوده،ازبین عابران پیاده بااستفاده از روش کوکران تعداد 400نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند وازطریق معیارهای مختلف به سنجش جنبه های مختلف کیفی وکمی پیاده روها پرداخته شده است.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل ارزیابی تاپسیس وبرای طبقه بندی محورهای مطالعاتی ازمدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داداختلاف خیلی زیادی دربین پیاده روهای شهر اصفهان ازنظر میزان برخورداری از54 معیار درنظر گرفته شده وجود دارد.

پورمختار-1392، بررسی میزان پیاده مداری در خیابان چهارباغ اصفهان و تاثیر آن برتعامل اجتماعی شهروندان

دراین پژوهش که هدف آن شناخت میزان پیاده مداری در خیابان چهارباغ اصفهان وتاثیر آن برکیفیت ارتباطات اجتماعی مردم است.سعی شده نخست به بررسی مفهوم پیاده محوری وشهروندگرایی درشهرسازی وشناسایی شاخصه های آن در فضاهای شهری پرداخته شود.سپس بانگاهی به سیر تاریخی شکل گیری وتحولات فضای شهری خیابان چهارباغ اصفهان، برخی ویژگی های پیاده مدار این فضای شهری تاریخی وتاثیر آن برکمیت وکیفیت تعاملات اجتماعی شهروندان، مورد کشف و بازشناسی قرار گرفته است.

رهیافت ها وراهکارهایی رابرای بهبود کیفیت فضای شهری خیابان چهارباغ به عنوان الگویی مناسب برای توسعه فضاهای شهری پیاده مدار در شهرهای ایران ارائه داده است.

 

1-6 روش تحقیق :

روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد.ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرکردن پرسشنامه از 150 نفر افراد پیاده در محور امام شرقی اهواز می باشد.

روش تجزیه وتحلیل داده ها به صورت آزمون هم بستگی بین متغیر های مستقل و وابسته می باشد.

و انجام تحلیل های توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار  SPSS بهره برده است.

 

1-7 کاربرد نتایج تحقیق :

ـ شهرداری شهر اهواز

ـ تحقیقات دانشگاهی دیگر

ـ شورای اسلامی شهر اهواز

ـ فرمانداری شهر اهواز

 

1-8 موانع تحقیق :

ـ کمبود آمار واطلاعات

ـ عدم همکاری مردم در پر کردن پرسشنامه

ـ کوتاه بودن زمان تحقیق

ـ عدم آشنایی مردم با مفهوم پیاده مدارینوع فایل : word
اندازه فایل : 117
قیمت : 15000
خرید