iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

آموزش صحيح نوشتن و صحیح خواندن به دانش آموزانم و بهبود املا ی آنها

نوع : word قیمت :5000 تعداد صفحه :13

بخشی از تحقیق : 

چکیده:

نوشتن نخستين  نشانة با سوادي است و اهميت صحيح نوشتن كلمات به اندازه اي است كه مردم عموماً غلط نوشتن كلمات را بارزترين نشانة بي سوادي مي دانند ، اهميت نوشتن و نياز به صحيح نوشتن در ايجاد ارتباط با ديگران بر كسي پوشيده نيست . چرا كه آدمي اجتماعي است و نمي تواند از ارتباط با افراد اجتماع صرف نظر كند و به ناچار جنبه هايي از شخصيتش در نوشته هايش مانند ، نامه هاي دوستانه و رسمي و تجاري و درخواست ها و مكاتبات ، جلوه مي كند و از آنجا كه بيشتر مشاغلي كه افراد تحصيل كرده در اجتماع دارند به صحيح و دقيق نوشتن نياز دارد . به همين جهت از ابتداي آموزش رسمي خواندن و نوشتن ، به كودكانمان مي آموزيم كه چگونه بنويسند و اقداماتي در اين باره انجام مي دهيم تا بتوانند آموخته هاي خويش را در هر موقعيتي به كار بندند . جامعه نيز از دانش آموزاني كه در مدارس درس مي خوانند انتظار دارند كلمات زبان رسمي خود را صحيح بنويسند و اين انتظار به حق است و به جاست كه وزارت آموز ش و پرورش از راه هاي مختلف براي رسيدن به اين مقصود و برآوردن اين انتظار اقدام كند .

مهم ترين ماده درسي كه اين وظيفه ي مهم را بر عهده دارد املاي فارسي است . اما متأسفانه مشاهده مي شود كاستي ها و ضعف هايي در آموزش اين درس وجود دارد و بسياري از دانش آموزان در نوشتن كلمات آموخته شده در متن هايي به جز متن درسي مشكل دارند و انتظارات ما را براي كاربرد صحيح كلمات و رعايت قواعد نوشتن آنها در هر موقعيت و متني برآورده نمي كنند .

 

مبانی نظری گزارش

مقدمه

مهارت زباني نوشتن و جنبه هاي متفاوت آن ، امري اكتسابي است كه به ياددهي و يادگيري نياز دارد و هرگز به خودي خود به وجود نمي آيد و پرورش نمي يابد . گنجاندن درسي به نام املا نيز نشان دهنده اهميت ياددهي و يادگيري صحيح نويسي كلمات است . در حال حاضر در مدارس براي يادگيري صحيح نويسي كلمات بيشتر به اعتبار بخشي وبسنده كردن به صحيح نويسي كلمات متن درس فارسي و رونويسي از روي كلمات متن درس به گونه اي تقليدي و ماشيني كه گونه اي حفظ طوطي وار شكل نوشتاري كلمه هاي موجود در متن است ، توجه مي شود كه استفاده از اين دو ويژگي ، به تنهايي ، ياددهي و يادگيري صحيح نويس كلمات را به نتيجه نمي رساند و باعث افت تحصيلي و ناتواني دانش آموزان در صحيح نويسي كلمات يك نوشته و يا متن ساده ، به طور اعم ، مي گردد . مربيان و كاردانان آموزش ابتدايي از اين نكته غافل اند كه بسياري از مشكلات صحيح نويسي دانش آموزان زاييده خط بد ، بي دقتي ، رعايت نكردن نظم و ترتيب در نوشتن ، توجه نكردن به پاكيزگي و نظافت در هنگام نوشتن كلمات است كه بيشتر اين موارد جنبة يادهي و يادگيري دارد و بايد از راه هاي گوناگون، به شاگردان تعليم و آموزش داده مي شود . در حالي كه بيشتر معلمان ، با هدف دست يابي شاگردان به مهارت صحيح نويسي كلمات، هر روز آنان را وادار به رونويسي ماشيني از روي كلمات درس فارسي مي كنند يا اين كه هر روز در كلاس به شاگردان ديكته مي گويند و اصرار دارند در منزل والدين نيز همين كار را دنبال  كنند . اين گروه از معلمان ، توجه ندارند كه از راه هاي گوناگون به شيوه هاي متفاوتي مي توان مهارت صحيح نويسي كلمات را به دانش آموزان آموخت. هر چه روش هاي آموزشي متنوع تر و كاربردي تر مي باشد، رسيدن به هدف صحيح نويسي كلمات ساده تر و نتيجه بخش تر خواهد . معلمين ابتدايي بايد توجه داشته باشند كه هدف صحيح نويسي كلمات را در تمام كتاب هاي درسي پايه و در تمام جلسات درسي آموزش دهند . بدين معني كه در درس هاي قرائت ، انشاء ، رياضي ، علوم ، ديني ، اجتماعي و ... نيز اين هدف را دنبال كنند تا دانش آموز ، در هر نوشته يا كلمات را صحيح بنويسند .

 بايد توجه داشت كه توانايي فراگيران در خوانانويسي و رسانويسي نه تنها در بيان افكار و ايجاد ارتباط و رساندن معلومات مهم است . بلكه در پيشرفت تحصيلي آنان نيز به همان اندازه اهميت دارد . مشكلات صحيح نويسي مانعي بزرگ بر سر راه اندوخته هاي علمي دانش آموزان است . چنين  دانش آموزي نمي تواند تكاليف خود را به موقع انجام دهد . چرا كه نوشتن برايش مشكل است . وقتي دانش آموز مجبور به تمركز بر جنبه هاي مكانيك عمل نوشتن باشد ، نمي تواند به طور كامل به محتواي اطلاعات توجه كند، در نتيجه تضادي ميان تمركز بر يادگيري و تمركز بر عمل نوشتن پديد مي آيد. دانش آموزي كه در ارائه تكليف نوشتاري مشكل دارد ، دچار كاهش عزت نفس و احساس محروميت مي كند ، زيرا كه به طور مناسب و كامل قادر به بيان و اظهار معلومات خود در قالب تكاليف نوشتاري نيست و پيامد آن مي تواند دلسردي نسبت به درس و انجام تكاليف و بدخطي و در نهايت افت شديد درسي و تكرار پايه گردد .

آنچه را كه تاكنون كارشناسان و برنامه ريزان در زمينه صحيح نويسي كلمات تدوين كرده اند منحصر به دستورالعمل هاي تصحيح متن املاست كه سليقه اي و ناقص است و دردي از مشكل عام آموزشي را درمان نكرده است . بيشتر توصيه ها در زمينه رفع مشكلات جسماني و دشواري هاي كلمات فارسي بوده و در زمينة ايجاد انگيزه و علاقه و تنوع در نحوة صحيح نويسي كار خاصي صورت نگرفته است . در اين موارد لازم است مطابق برنامه هاي مدون و طي سال تحصيلي ، آموزش هاي لازم در زمينه صحيح نويسي كلمات در تمام درس ها به شاگردان داده شود تا دريابند كه در هرحال و موقعيتي ، بايد كلمات را صحيح بنويسند . نوع فایل : word
اندازه فایل : 13
قیمت : 5000
خرید