iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

افزايش علاقه مندي دانش آموزان راهنمایی به خواندن و درك مفاهيم درس زبان انگليسي

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 10

بخشی از تحقیق : 

 

چكيده:

تحقيق حاضر در سال تحصيلي ...... در پايه سوم مدرسه راهنمايي ..... واقع در شهرستان ......... و با فراواني 28 نفر دانش اموز انجام شده است .مساله ي مورد نظر بي علاقگي و كم كاري دانش آموزان در آموزش و ياد گيري واژگان و درك مفاهيم زبان انگليسي بوده و هدف از انجام اين پژ و هش ،افزايش ميزان علاقه مندي دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي ياد شده به درس زبان انگليسي و يادگيري درك مفاهيم آن بوده است . بر اين اساس ، پژو هشگر با استفاده از روش هاي علمي از منابع گوناگون تحقيق مانند : مدير، همكاران، دانش آموزان، كتابها ، مجلات و اينترنت به تجزيه و تحليل آنها جهت شناسايي عوامل موثر در ايجاد مساله و يافتن راه حل هاي پيشنهادي پرداخت.سپس به انتخاب چندين راه كار عملي از ميان راه حل هاي پيشنهادي پرداخته و پس از اعتبار بخشي توسط گروه پژوهش ، به اجراي آنها اقدام نمود كه عبارت بودند از: استفاده از فلش كارت ها همرا با تصاوير ،اجراي نمايش متون انگليسي كتاب درسي ،تكرار و تمرين واژ ه ها در قالب متن هاي مختلف . لازم به ذكر است ، بعد از اجراي راه حل هاي فوق ، پژوهشگر توانست تا فراواني دانش آموزان علاقه مند به خواندن و درك مفاهيم زبان انگليسي را از 30 درصد به 70 درصد برساند. در پايان اين نتيجه به دست آمد كه استفاده از روش هاي متنوع تدريس، توجه به تفاوت هاي فردي و نيازها و علايق آن ها و تقويت حافظه ي ديداري و شنيداري در بالا بردن ميزان علاقه به يادگيري درك مفاهيم انگليسي موثر بوده است.

بیان مسئله

در اوايل سال تحصيلي  ؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ زبان انگليسي ، توجه مرا به خود جلب مي كرد. بدان معنا كه در اين زنگ ، كم تحرك تر و بي توجه به نظر مي رسيدند . با توجه به رفتار آنها دريافتم كه در جلساتي كه گرامر ( دستور زبان) تدريس و تمرين مي شد ، فراگيران با توجه بيشتري به درس گوش مي كردند . اما زماني كه به آنها واژه ها و متن (READING) تدريس مي شد ، آنها با بي حوصلگي به درس گوش مي د ادند و دقت و توجه كافي را نداشتند. طبق ارزشيابي هاي مستمر در كلاس ، اقدام پژوه دريافت كه دانش آموزان نكات گرامري را خيلي بهتر و راحت تر ياد مي گرفتند و سوالات مربوط به گرامر ( دستور زبان ) را بهتر از قسمت لغات و درك مفاهيم پاسخ مي دادند . در مقاله اي به موضوعي برخوردم كه نوشته بود: اكثر كساني كه در دوران مدرسه از زبان انگليسي استفاده اي نمي برند به علت نا آگاهي از اهميت آن است. همين افراد وقتي وارد دانشگاه مي شوند و مي بينند كه زبان علم دنيا و اينترنت و رسانه ها انگليسي است ، بيشتر انگيزه براي يادگيري زبان دارند . برخي به دنبال آموختن آن مي روند ، برخي ديگر به همين شكل، فارغ التحصيل مي شوند . بسياري از دانشجويان حتي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري درس را تمام مي كنند، بدون آنكه توانايي ترجمه ي حتي يك متن انگليسي ساده را داشته باشند چه برسد به متون تخصصي . و همان ها مي شوند استاد دانشگاه .

 بنابراين علاقه مند شدم تا اين وضع را تغيير داده و زمينه اي فراهم آورد تا دانش آموزان بهتر و راحت تر واژگان و مفاهيم را درك كنند .  فكر كردم تا با بهبود بخشيدن به توانايي درك مفاهيم در آينده ، اين دانش آموزان هم موثر مي باشد ، چون همان طور كه ذكر شد ، واژگان و درك مفاهيم زبان انگليس در دانشگاه ها و .... نيز براي آنها سودمند مي باشد

توصيف وضع موجود ( شواهد ) 1

براي مشخص كردن مساله ي ذكر شده، در اوايل سال تحصيلي 91-92 از شاخص هاي كيفي و كمي جهت گردآوري داده ها استفاده نمودم. ٨ الف – شاخص هاي كيفي وضع موجود : با نظر سنجي از دانش آموزان در مورد ميزان علاقه ي آنها نسبت به درس زبان انگليسي دريافتم : · نسبت به واژگان و متون انگليسي نگرش مثبتي نداشتند. · معني واژگان را زود فراموش مي كردند. · نسبت به يادگيري درك مفاهيم متون انگليسي ضعيف بودند . · انگيزه و علاقه اي نسبت به يادگيري واژگان نداشتند . · از اهميت كاربرد زبان انگليسي در زندگي روزمره اطلاع چنداني نداشتند . · نسبت به چگونه مطالعه كردن و يادگيري واژگان انگليسي آگاهي نداشتند . · زمان تدريس متون انگليسي خسته و كسل به نظر مي آمدند. با بررسي نتايج حاصل از آزمون زبان انگليسي دي ماه دريافتم : · در قسمت واژ گان و درك مفاهيم ، دانش آموزان نمره بيشتري را از دست داده بودند . · دانش اموزان علاقه اي به پاسخ دادن به قسمت درك مطلب را نداشتند . · دانش آموزان در آزمون شفاهي كه مستلزم كاربرد واژ گان است نمره بيشتري را از دست داده بودند

ب – شاخص هاي كمي وضع موجود:

براي تعيين وضع موجود از اعداد و ارقام نيز استفاده شد كه در اين قسمت در قالب شاخص هاي كمي به شرح زير ارايه مي گردد: با استفاده از روش هاي متمركز به بررسي نتايج آزمون دي ماه درس زبان انگليسي پرداختم .نتايج به دست آمده چنين بود: فقط 6 نفر از كل دانش آموزان كلاس به تمام سوالات آزمون پاسخ صحيح و كامل داده بودند! تعداد 8 نفر از كل كلاس هم از همه موارد يعني واژ گان ؛ دستور زبان و در ك مفاهيم نمره از دست داده بودند و بقيه دانش آموزان فقط از واژ گان و در ك مطلب نمره از دست داده بودند . با بررسي برگه هاي امتحاني دانش آموزان وبا بررسي پاسخ آنها به سوالات مصاحبه اي در وقت آزاد، متوجه شدم فقط 9 نفر به يادگيري واژگان ودرك مفاهيم متون انگليسي علاقه مند بودند. سوالات مصاحبه چنين بود : • كدام بخش از كتاب زبان انگليسي پايه ي اول را دوست داريد ؟ آيا مايليد در كلاس به متون انگليسي غير از كتاب درسي هم پرداخته شود ؟ آيا مايليد به عنوان فعاليت نوروزي به ترجمه ي كتاب هاي داستاني كوتاه بپردازيد ؟ بنابراين چنين به دست آمد كه از تعداد 28 نفر دانش اموزان كلاس اول ب ، 9 نفر علاقه مند به يادگيري واژگان و درك مفاهيم انگليسي بودند ، 6 نفر علاقه مند به ترجمه و يادگيري متون انگليسي خارج از كتاب بودند و 4 نفر مايل به ترجمه ي كتاب داستان انگليسي بودند و حتي 9 نفر ابراز داشتند كه علاقه اي به اين درس ندارند و بهتر است درس زبان انگليسي حذف شو د !

گردآوري داده ها : پس از اينكه برايم محرز شد كه دانش آموزانم علاقه اي به متون انگليسي از خود نشان نمي دهند و فقط دوست دارند دستور زبان انگليسي را به صورت حفظي و فرمولي ياد بگيرند، تصميم گرفتم براي شناسايي علت يا علل ايجاد كننده ي اين مساله ، به گردآوري داده ها اقدام نمايم. ابتدا به جمع آوري فرضياتي كه در ذهن خود داشتم پرداختم.، مثلا": جذاب نبودن روش تدريس خودم براي دانش آموزان، عدم علاقه ي انان نسبت به خودم و غيره. با بررسي هاي به عمل آمده، دريافتم كه مشكل بي علاقگي آنان نسبت به درس زبان انگليسي به سال هاي قبل هم برمي گرديد. لازم دانستم از روش هاي علمي گردآوري داده ها استفاده كنم، تا از اين راه بتوانم راه حل هاي مساله را نيز بيابم. از آنجا كه يكي از ابزارهاي كسب داده هاي تحقيق و پژوهش، پرسش نامه است، پرسش نامه اي با اين سوال تنظيم كردم : " به نظر شما علت بي علاقگي دانش آموزان به يادگيري واژ گان و درك مفاهيم زبان انگليسي چيست؟" و آن را در اختيار 5 نفر از دبيران زبان انگليسي قرار دادم . بعد از يك هفته ، پرسش نامه ها را جمع آوري و بررسي كردم . جهت نظر سنجي از دانش آموزان در مورد علت بي علاقگي آنان به درك مفاهيم زبان انگليسي سوالاتي را تنظيم كردم و در زمان هاي مناسب از آنها مي پرسيدم. سوالات بدين شرح بودند: • چرا بعضي از دانش آموزان به دستور زبان انگليسي بيشتر از درك مفاهيم متون انگليسي علاقه دارند؟ چرا بعضي از دانش آموزان به درس زبان انگليسي علاقه ندارند؟با مطالعه ي كتاب هاي مختلف و مقالات موجود در سايت هاي مختلف ، دلايل بي علاقگي دانش آموزان نسبت به درك مفاهيم زبان انگليسي را چنين دريافتم كه : اولا" : نوع و روش تدريس برخي از دبيران در درس زبان انگليسي مخصوصا" در بخش واژ گان و درك مفاهيم متناسب با هدف درس نيست . ثانیا": عدم آشنايي فراگيران با كاربرد واژ گان و درك مفاهيم زبان انگليسي در زندگي روزمره ، ميزان علاقه ي آنان را به اين درس كاهش مي دهد نوع فایل : word
اندازه فایل : 10
قیمت : 5000
خرید