iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی رابطه پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی ادراک شده اینترنت در بین مدیران مدارس

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 18

بخشی از مقاله : 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ادراک پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی دریافتی اینترنت در بین مدیران مدارس شهرستان انار انجام گرفت. بدین منظور از روش پژوهش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه 210 نفر از مدیران مدارس شهرستان انار بودند، که 149 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه [1] TAM که  توسط پوالد رز (2004) هآنگ و دیگران (2004)، سنج و پاتن (2002) و گاردنر و آموروسو (2004) تهیه شده بود جمع آوری گردید و با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که رابطه پیچیدگی ادراک شده اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت و سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت منفی و معنادار می باشد، اما بر سودمندی ادراک شده اینترنت معنادار نمی باشد. همچنین نتایج دیگر نشان داد که سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت با سودمندی ادراک شده اینترنت و نگرش نسبت به کاربرد اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. سودمندی ادراک شده اینترنت با نگرش نسبت به کاربرد اینترنت و نیت رفتاری کاربرد اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. نگرش نسبت به کاربرد اینترنت با نیت رفتاری کاربرد اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد و نیت رفتاری کاربرد اینترنت با کاربرد واقعی اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد.

واژگان کلیدی : مدل پذیرش فناوری ، پیچیدگی ادراک شده اینترنت ، سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت ، سودمندی ادراک شده اینترنت ، مدیران مدارس .

 

 

 

 

مقدمه

پيشرفت هاي علمي- فني كه از آن به انقلاب علمي و تكنولوژيكي تعبير شده است و تأثیر بسزایی در زندگی انسانها در قرن حاضر گذاشته است موجب شده است که در این زمینه مطالعات اهمیت ویژه ای بیابند (اميري، 1369). وچون فناوری عامل مهمی در اصلاح آموزشی است، پس معلمان باید برای تولید و استفاده از محصولات آموزشی فناوری محور قویتر شوند. فناوری آموزشی به خودی خود نمی تواند ، اصلاحات بنیادی در آموزش و پروش ایجاد کند. ولی با اصلاحات مناسبی که انجام دادن آنها چندان هم مشکل نیست ، می توان به اصلاح آموزشی رسید و آن از طریق معلمان است. و اما آنها به چه چیزهایی نیاز دارند؟آنها به توسعه ابزارهای مناسبی نیاز دارند که حاوی اصول اولیه آموزش باشد و معلمان را به توسعه محصولات فناوری محور بر اساس اصول آموزش مؤثر، راهنمایی کنند . فناوری زمانی قادر به اصلاح آموزشی است که به معلمان اجازه نوآوری و خلاقیت داده شود، به آنها آزادی عمل داده شود و مشوق های مناسبی برای آنان تدارک دیده شود. و همچنین باید برای ایجاد اصلاح آموزشی و نوآوری، برای معلمان ابزارهای فناوری (هم نرم افزار و هم سخت افزار رایانه ای ) تهیه شود ( بهرامیان ،87). با بهره گيری از فناوری اطلاعات , آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتری را در مدت زمان کوتاه تری جذب کنند . پروژه های مطالعاتی در زمينه اثر فناوری اطلاعات در يادگيری, بيان کننده اين اقعیت است که از زمان ورود اين فناوری به حوزه آموزش, انگيزه افراد در فراگيری افزايش يافته است . در برخی زمينه ها و برای افرادی که قبلاْ به طور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشته اند , این معنا می تواند باب جدیدی بگشاید . تحقیقات نشان می دهد که با ورود فناوری اطلاعات در مجموع , آموزش گیرندگان می توانند بار آورتر, چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند (لیاو[2] ، 2004).                                                                                                                                            براي استقرار تكنولوژي اطلاعات ، مدلهاي متفاوتي مورد استفاده قرار گرفته است . برخي از اين مدلها مبناي تئوريك دارند و برخي ديگر به صورت مستقيم از بررسي ادبيات ، مشاهدات و تجارب حاصل شده اند . مدلهایي با مبناي تئوريك غالبًا بر پايه نظريه هاي تغيير يا به طور كلي نظريه هاي رفتاري بنا شده ، پذيرش و استقرار يك تكنولوژي جديد اطلاعاتي را ناشي از يك نگرش، يا يك قصد رفتاري، و يا نهايتًا يك رفتار كه منجر به پذيرش تغيير مي شود مي دانند . بمنظور تعیین عوامل موثر بر کاربرد فناوری در یک سازمان مدلهای مختلفی وجود داردکه عبارتند از مدل پذیرش فناوری[3]  ، مدل تئوری عمل استدلال شده[4]  ، مدل استفاده از رایانه های شخصی[5] ، مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده[6]  ، تئوری اشاعهء نوآوری[7] ، نظریه شناخت اجتماعی[8] و تئوری پذیرش سیستمهای فنی اجتماعی[9] است ، اما در گروه مدلهاي با مبناي تئوريك ، مدل پذيرش تكنولوژي (TAM) يكي از معروفترين مدلهاي مورد استفاده است.

مدل پذیرش فناوری را «دیویس»[10]در سال 1989 بر اسا س«تئوری عمل مستدل»، برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران ، در رسالهء دکترایش معرفی کرده («دیویس ، بیگزی »[11]، 1989). هدف « مدل پذیرش فناوری » فراهم كردن يك توصيف از پارامترهاي پذيرش كامپيوتر و فناوري هاي اطلاعاتي است كه عمومي بوده ، قابليت توصيف رفتار كاربران از يك دامنه وسيع از تكنولوژيهاي محاسباتي را داشته و كاربران آن از انواع مختلف مي باشد. مدل علاوه بر جنبه پيش بيني رويكرد توصيفي هم دارد. بنابراين محققان و مديران مي توانند تشخيص دهند چرا يك سيستم خاص ممكن است مورد پذيرش واقع نشود تا گامهاي اصلاح مناسب را دنبال كنند . يك هدف كليدي " مدل پذیرش فناوری " فراهم كردن مبنايي براي پيگيري اثر عوامل خارجي بر باورهاي داخلي ، طرز تلقي ها و تمايلات است .                                                                                                                                                       مدل پذیرش فناوری از دو دسته سازه تشکیل شده است ، یک دسته سازه های درونی همچون سودمندی ادراک شده فناوری[12] ، سهولت ادراک شده کاربرد فناوری[13] ،  نگرش نسبت به کاربرد فناوری[14] ، نیت و قصد رفتاری کاربرد[15] ، استفاده واقعی از سیستم[16] . و دسته دیگر آن سازه های بیرونی که با نام متغیرهای بیرونی شناخته می شوند همچون حمایت مدیران سازمان ، تناسب تکلیف -  فناوری ، عوامل سازمانی ، عوامل اجتماعی ، ویژگیهای سیستمهای رایانه ای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار ، نحوه آموزش ، پیچیدگی ، تجربه ، داوطلبی بودن ، جنسیت و کمکهای افراد دیگر در استفاده از سیستمهای رایانه ای باشند که بر روی برداشتهای ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر می گذارند (دیویس ، بیگزی و وارشاو[17] ،1989) .                                                                                                                                          سهولت کاربرد ادراك شده  (PEOU) "درجه اي از اعتقادات افراد است مبني براينكه استفاده از‌يك سيستم ويژه نياز به تلاش جسماني و رواني ندارد" (چاو 1996) و چنانکه در مدل مشاهده می شود بر سودمندی ادراک شده (pu) و نگرش نسبت به استفاده از یک سیستم فناوری تأثیر دارد . ديويس و همكاران(1989) معتقدندكه سهولت كاربرد ادراكي (peou) بطور مستقيم ‌يا غير مستقيم برسودمندی ادراک شده (pu ) و نگرش كاربرنسبت به استفاده تأثیرمي‌گذارد.  سودمندي ادراک شده (PU) " به اعتقادات افراد در فرآيند تصميم گيري و اینکه استفاده از یک سیستم ، مفید و سودمند می باشد" ، متمركز است (فيشبين و آجزن 1975)[18]و چنانکه در مدل نشان داده شده است بر نگرش نسبت به فناوری و نیت و قصد رفتاری استفاده از فناوری تأثیر دارد . چاو و هیو[19] (2001) به اين نتيجه دست‌يافتند كه سودمندي دريافتي (pu) عامل تعيين كننده مهمي جهت نگرش و به همان ميزان براي هدف رفتاري است. نگرش نسبت به کاربرد فناوری " احساسات مثبت ‌يا منفي شخص درخصوص استفاده از سیستم و انجام رفتارهاي هدف[20] "مي‌باشد (ديويس و همكاران ، 1989) که بر نیت و قصد رفتاری استفاده از فناوری تأثیر دارد . ماتيسون[21] (1991) به اين نتيجه رسيد كه ساختار نگرش از نظر آماري براي تبيين هدف استفاده كردن معتبر است.  هدف و نیت رفتاري به عنوان " اندازه گيري شدت و قدرت هدف فرد در انجام دادن رفتار خاص" می باشد ( ايگباريا[22] و همكاران ، 1995) و چنانکه در مدل نشان داده شده است منجر به استفاده واقعی از یک سیستم می شود  . سان گزارش داده كه هدف رفتاري پيش بيني كننده خوبي در استفاده واقعي از فن آوري است و براي اين نكته تعدادي از تحقيقات تجربي را كه از اين‌يافته حمايت مي‌كند را ذكر نموده است ديويس وهمكاران (1989)، تيلر و تاد[23]( 1995 ) ونكاتش و ديويس (2000‌) . استفاده واقعی را بعنوان  مقدار زماني كه ما با تكنولوژي در تعامل هستيم و از آن استفاده مي‌كنيم همچنين تكرار اين استفاده  تعريف مي‌كنند (ديويس و همكاران 1989).                                                     از جمله متغیرهای بیرونی که بر این مدل تأثیر دارند ، پیچیدگی دریافتی[24](pc) است که از متغیرهای اصلی این مدل نام برده شده است ، پيچيدگي دريافتي (pc) اينگونه تعريف مي‌شود "درجه ‌يا ميزان نسبتاً سخت در فهم‌ يا استفاده از فن آوري كامپيوتر" (راجرز و شوماكر[25]، 1971) و (ديويس ، 1989) ؛ و چنانکه در مدل دیده می شود بر سهولت کاربرد اینترنت و سودمندی ادراک شده و استفاده واقعی از یک سیستم تأثیر می گذارد . ايگباریا و همكارانش (1995) ‌يافتند كه ارتباط نيرومندي بين پيچيدگي دريافتي (pc) و سودمندي دريافتي(pu) ‌با سهولت کاربرد (PEOU) و همچنین استفاده واقعی از سیستم وجود دارد . پيچدگي همطراز با سهولت كاربرد است و بهم خيلي نزديك اند (ديويس 1989). چآو و هیو (2001) گزارش دادند كه فن آوري پيچيده تر، تجربه مربوط به موضوع كمتر و در نتيجه ارتباط كمتر بين سودمندي دريافتي و سهولت کاربرد در استفاده كردن واقعی از سیستم را موجب مي‌شود فرض می کنیم پیچیدگی بطور منفی با کاربر اینترنت در ارتباط است و سهولت استفاده بطور مثبت وابسته است .  . ایگباریا (1996) پیچیدگی را جهت مدت زمان اجرای کارها ، یکپارچگی کامپیوتر که منجر به کار موجود می شود و آسیب پذیری ارزیابی کردند . تامپسون[26] (1991) دریافت که هرچه ابداع را پیچیده تر کنیم ، میزان پذیرش کمتر می شود . گرچه تامپسون حدس زد پیچیدگی هنگامی که توسط کاربر درک شود نقطه مقابل سهولت استفاده قرار می گیرد .

 


نوع فایل : word
اندازه فایل : 18
قیمت : 5000
خرید