iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

شاخصهای رفتاری معاون آموزشی

نوع :‌word-قیمت:3000 - تعداد صفحه :14

بخشی از تحقیق :‌

چکیده

هدفهای آموزش وپرورش ازطریق مدرسه وبه وسیله ی نیروهای آموزشی وتربیتی آن محقق می شود .اگردانش آموزان درمحیطی سالم وتوسط نیروی انسانی به صورت صحیح هدایت شوند برای زندگی اجتماعی درآینده آماده ترخواهندبود.

طبیعی است کارباانسان ازدشواری وپیچیدگی ویژه ای برجوردار است ونیازمند علم وشناخت کافی است وضروری است که مدیران ومعاونان واحدهای آموزشی برا بهبود کیفیت مجموعه فعالیت های خودازیک الگوی مناسب برخوردارشوندوبابهره گیری ازدوبازوی مهم مدیریت یعنی علم وتجربه بتوانند مدرسه را خوب اداره نمایند.

مقدمه

بی شک چرخ اداره ورهبری مدرسه ها بدون اراده وتدبیرمعاونان نخواهدچرخید زیراکه معاون همچون مدیرومعلمان نقش مهمی رادرتعلیم وتربیت کودکان ایفامی کند.

درواقع هنرولازمه ی کارمعاون برقراری نظم وانظباط درمدرسه است تابدین وسیله شادی ونشاط  احساس امنیت  اعتماد به نفس دردانش آموزان ایجادشود ودروقت هم صرفه جویی گردد.

 

 

 

 

 1-توجه به روابط انسانی صحیح در محیط کار

 -بهره گیری از اخلاق اسلامی در روابط انسانی

  -احترام به کلیه کارکنان مدارس و تکریم شخصیت آنان

-توجه به نظرات و پیشنهادات کارکنان برای بهبود امور آموزشی و پرورشی

   -توجه به مشکلات کارکنان

  -تقویت روحیه و ایجاد رضایت در کارکنان مدارس

  -توجه به انواع نیازهای کارکنان و دانش آموزان و شرکت در شادی ها و مصایب آنها

 

 2-هدایت و رهبری گروهی

   -استفاده از تواناییهای خدادادی کارکنان در جهت اهداف و برنامه تعیین شده در مدارس

   -ایجاد محیط و شرایطی جهت شکوفای قابلیتهای خدادادی در دانش آموزان

   -پرهیز از تعارض در محیط کاری

   -تشکیل به موقع شوراها و انجمنهای متعدد واحدهای آموزشی

 3-سازمان دهی امور مدارس

 -شناسایی توانمندیهای علمی و فنی کارکنان مدارس و بکارگیری هر عضو در جای مناسب

-ابلاغ وظایف هر یک از کارکنان در سال تحصیلی و عقد قرارداد انجام وظایف با آنها

-تقسیم وظایف کارکنان و رعایت سلسله مراتب سازمانی در آموزشگاه

-بهره گیری از نهادها و سازمانهای متعدد جامعه در گسترش کمی و کیفی آموزش

4-مدیریت امور آموزشی و پرورشی

  آشنا ساختن کارکنان مدارس با اهداف آموزشگاه و اهداف درسی به ویژه اهداف رفتاری

  شناسایی خصایص زیستی و روانی و اجتماعی دانش آموزان و برنامه ریزی آموزشی و پرورشی آنان

  استفاده از منابع انسانی و امکانات درونی و برونی سازمان در فرایند آموزش وپرورش دانش آموزان ، توجه به آیین نامه ها و مقررات آموزشی و امتحانی در سال تحصیلی

  شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات هنری ،  فرهنگی و علمی

  استفاده از مشاوره و راهنمایی به منظور کمک به حل مشکلات جسمانی عاطفی اجتماعی و اخلاقی و تحصیلی دانش آموزان

 تشویق معلمان جهت شرکت در گروههای آموزشی شهرستان و استان

 5-امور اداری و مالی وتدارکاتی

 استفاده از امکانات مالی و مشارکتهای مردمی در جهت ثمربخشی وتجهیز مدارس

در اختیار گذاشتن آیین نامه ها و بخشنامه های واصله به کارکنان

شناسایی افراد خیر و استفاده از کمکهای آنان در امور آموزشگاهی و افراد بی بضاعت

تخصیص اعتبار جهت توسعه ورزش در مدارس

تعمیر و حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات مدارس

 ۶-امور ارزشیابی

 شناسایی نقاط ضعف و قوت واحد آموزشی از طریق ارزشیابی

برنامه ریزی در جهت رفع موانع و ضعف موجود در آموزشگاه ها

نظارت و کنترل دقیق کارکنان و ارزشیابی آنان

نظر سنجی از دانش آموزان در سه مرحله در خصوص مدیریت و کارکنان آموزشگاه هانوع فایل : word
اندازه فایل : 14
قیمت : 3000
خرید