iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تأثیر معنویت محیط کار بر عزت‌نفس سازمانی از طریق نگرش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

نوع : word - قیمت :20000 تعداد صفحه : 128

بخشی از پایان نامه : 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 8

1-6- تعاریف متغیرهای تحقیق.. 9

1-7- قلمروهای پژوهش... 10

1-7-1 – قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-7-3- قلمرو موضوعی.. 10

1-8- روش‌شناسی تحقیق.. 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: معنویت در محیط کار و نظریه‌های مربوط به آن. 12

2-2-1- مفهوم و تاریخچه معنویت محیط کار. 12

2-2-2- رویکردها به معنویت در محیط کار. 14

2-2-2-1- رویکرد درون گرا/ متافیزیکی.. 14

2-2-2-2- رویکرد دینی.. 15

2-2-2-3- رویکرد اگزیستانسیالیستی/ سکولار. 15

2-2-2-3-4- رویکرد مخالفان معنویت... 16

2-2-3- مفهوم سازی معنویت در محیط کار. 16

2-2-3-1- کار بامعنا 16

2-2-3-2- احساس همبستگی.. 16

2-2-3-3- همسویی با ارزشهای سازمان. 17

2-2-4- تأثیر معنویت محیط کار بر نگرش‌های سازمانی.. 17

2-3- بخش دوم: رضایت شغلی و نظریه‌های مربوط به آن. 18

2-3-1- مفهوم رضایت شغلی.. 18

2-3-2- انواع طبقه بندی از نظریه‌های رضایت شغلی.. 20

2-3-2-1- طبقه بندی هوی و میسکل.. 20

2-3-2-1-1- نظریه‌های محتوایی رضایت شغلی.. 20

2-3-2-1-2- نظریه‌های فرایندی رضایت شغلی.. 26

2-3-2-1-3- مدل‌های وضعیتی رضایت شغلی.. 28

2-3-2-2- طبقه بندی لاوسون و شن.. 29

2-3-2-2-1 ریز مدل‌ها 29

2-3-2-2-2- درشت مدل‌ها 30

2-3-3- پیامدهای رضایت شغلی.. 34

2-3-3-1- عملکرد شغلی.. 34

2-3-3- 2- رفتار شهروند سازمانی.. 35

2-3-3- 3- غیبت از کار. 36

2-3-3-4- ترک کار. 36

2-3-3- 5- فرسودگی شغلی.. 37

2-3-3-6- بهداشت روانی.. 37

2-3-3-7- رفتارهای ضد تولید. 37

2-3-3-8- رضایت از زندگی.. 38

2-4- بخش سوم: تعهد سازمانی و نظریه‌های مربوط به آن. 38

2-4-1- تعریف تعهد سازمانی.. 38

2-4-2- مدل‌های تعهد سازمانی.. 39

2-4-3- ابعاد تعهد سازمانی.. 40

2-4-3-1- تعهد عاطفی.. 40

2-4-3-2- تعهد تکلیفی یا هنجاری.. 41

2-4-3-3- تعهد مستمر. 41

2-5- بخش چهارم: عزت‌نفس سازمانی و نظریه‌ها مرتبط با آن. 42

2-5-1- عزت‌نفس... 42

2-5-2- عزت‌نفس در محیط کار. 43

2-5-3- عزت‌نفس سازمانی.. 44

2-5-4- فرایند عزت‌نفس سازمانی.. 45

2-5-5-عوامل مؤثر در ارتقاء عزت‌نفس سازمانی.. 46

2-5-5-1- نقش سرپرستان. 46

2-5-5-2- ساختار سازمان. 47

2-5-5-3- محتوا و معنا در کار. 48

2-5-5-4- منابع كافی.. 48

2-5-5-5-حمایت همكاران. 48

2-5-5-6- توانمندسازی کارکنان. 48

2-6- پیشینه تجربی.. 50

2-6-1- پیشینه داخلی.. 50

2-6-2- پیشینه خارجی.. 53

2-7- آشنایی با شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون. 55

2-8- نتیجه گیری.. 59

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 62

3-2- طرح پژوهشی.. 62

3-3- جامعه آماری.. 63

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 63

3-5- ابزار تحقیق.. 64

3-5-1- پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی.. 65

3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی.. 65

3-5-3- پرسشنامه تعهد سازمانی.. 66

3-5-4- پرسشنامه معنویت محیط کار. 67

3-6- روش‌های تحلیل آماری.. 68

3-7- روش اجرای پژوهش... 68

منابع.. 70

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر معنویت محیط کار بر عزت‌نفس سازمانی از طریق نگرش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون انجام شد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث بررسی متغیرها همبستگی – علی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 306 نفر انتخاب شدند (حجم با توجه به فرمول کوکران) از این میان 280 پرسشنامه برگشت داده شد که داده‌های استخراج شده از آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه معنویت محیط کار میلیمن و همکاران (2002)، پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989)، پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (1985) و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1991) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با روش تحلیل عاملی و پایایی به روش آلفای کرونباخ تأیید شدند. داده‌های استخراج شده با آزمون‌های معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و آمار توصیفی تحلیل شدند و درنهایت یافته‌ها نشان داد که معنویت محیط کار به صورت مستقیم بر عزت نفس سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر دارد. همچنین رضایت شغلی به صورت غیر مستقیم از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عزت نفس سازمانی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: عزت‌نفس سازمانی، نگرش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، معنویت محیط کار.

 

1-1- مقدمه

بیشتر عمر انسان در محیط کار سپری می‌شود که این امر میزان اهمیت محیط کار بر زندگی فردی و گاهاً روان افراد را نشان می‌دهد از این رو است که در تحقیق‌های امروزه به این امر توجه زیادی شده است تحقیق حاضر با توجه به اهمیت محیط کار به طرح مباحثی روانی و مدیریت پرداخته است که در این فصل کلیاتی از آن بیان می‌شود. از این رو در ابتدا به بیان مسئله و اهمیت پژوهش و در ادامه به اهداف و فرضیه‌های پژوهش و درنهایت به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته‌شده است. همچنین سعی شده است در فصل حاضر با بیان مختصری از روش شناسی و جامعه آماری مورد بررسی دیدگاه روشنی به تحقیق در نزد خواننده ایجاد گردد.

1-2- بیان مسئله

منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان‌ها دارند آنچه در سازمان‌ها ملاک سنجش نیروی انسانی قرار می‌گیرد عملکرد آن‌ها در شغل محوله است اما یک مسئله مطرح می‌شود، چرا برخی از کارکنان در سازمان عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند. عملكرد هر شخص ناشی از دو پدیده است: اول ویژگی‌های خود فرد، دوم ویژگی‌های محیط كار وی (آزاد مرزآبادی و همکاران،1391). در پی پژوهش‌های اخیر یکی از ویژگی‌های محیط کار که تأثیر مثبت آن بر روی عملکرد شغلی مشخص‌شده است، معنویت محیط کاری است (عثمان گانی[1] و همکاران،2013).

امروزه نیروی کار در هرکجا که فعالیت می‌کنند، فراتر از پاداش‌های مادی در کار را خواهان هستند، آن‌ها کاری بامعنا و امیدبخش را جهت متعادل ساختن زندگی‌شان را خواستار هستند (شرابی[2]،2009). در ادبیات سازمانی معنویت محیط کاری، توصیف‌کننده تجربه کارکنانی است که کارشان ارضاکننده، بامعنا و هدف‌دار است. دلیل اصلی اهمیت هدفمندی معنا آن است که افراد دارای معنا در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند (ملایی و همکاران،1393). در پی پژوهش‌های اخیر یکی از ویژگی‌های محیط کار که تأثیر مثبت آن بر روی نگرش‌های شغلی تأثیر دارد، معنویت محیط کاری است (نیک پو و همکاران،1390). دلیل اصلی اهمیت هدفمندی معنا آن است که افراد دارای معنا در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند (زارعی متین،1390). نتایج پژوهش میلیمن[3] و همکاران (2003) نشان داد که معنویت محیط کار، از عوامل ایجادکننده نگرش‌های مثبت شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مشارکت شغلی، کاهش نیات خروج از خدمت و ... هست. شناخت رفتار و نگرش نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژه‌ای دارد (بیک زاده و همکاران، 1390). نگرش‌های متعددی در رابطه با فعالیت‌های شغلی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رضایت شغلی و تعهد سازمانی اشاره کرد (جودیج[4] و همکاران، 2017). در این تحقیق نیز منظور از نگرش‌های شغلی رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.

رضایت شغلی حالتی عاطفی و مثبت، حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است كه دارای ابعاد و عوامل گوناگون است و تعهد سازمانی یكی از مسائل مهم انگیزشی است كه بر اساس آن فرد به‌شدت هویت خود را در سازمان می‌گیرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن درمی‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد (حیدریان نور و همکاران، 1395). تعهد سازمانی یعنی درجه همانندسازی روان‌شناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که افراد برای آن کار می‌کنند. تعهد سازمانی دارای اجزاء زیر است: قبول ارزش‌ها و اهداف سازمان، تمایل تلاش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان (یار محمدیان و همکاران، 1392). که بر اساس پژوهش‌ها از معنویت محیط کار تأثیر می‌پذیرند (بیک زاده و همکاران، 1390).

علاوه بر این باید اشاره کرد که محققان نشان داده‌اند که سازمان‌ها با بالا بردن نگرش‌های مثبت یعنی رشد معنا در سازمان، میزان ارزش درک شده کارکنان افزایش می‌یابد. این مسئله به ارزش خود ادراک‌شده افراد در مورد خودشان به‌عنوان اعضای سازمانی كه در آن عمل می‌کنند، اشاره دارد که اساس نظریه‌ی عزت‌نفس سازمانی است این نظریه از نظریه‌ی انگیزشی سازگاری خود نشأت می‌گیرد. نظریه كورمن، عزت‌نفس را نه به‌وسیله تجارب فردی در سازمان، بلكه به‌عنوان یك تعیین‌کننده كلیدی در انگیزش، نگرش و رفتار كاركنان بیان می‌دارد. عزت‌نفس سازمانی به نظر می‌رسد كه پاسخ‌های مشابه و مثبتی را به فرد القا می‌کند. این مسئله می‌تواند به سازمان‌ها در بهبود بخشیدن اعمال كاركنان كمك نماید (گاردنر[5] و همکاران،2015).

در کنار آنچه بیان شد به این امر باید توجه داشت که کشور ایران با پیشینه اسلامی و توجه به معنویت در تمامی سطوح زندگی بخصوص در زندگی کاری است و به شکل احادیث متواتر به رشد معنویت حتی در زمان کار اشاره‌کرده‌اند. اما به‌صورت جدی در کشوری همچون ایران با جامعه اکثراً مسلمان تحقیقات گسترده‌ای صورت نگرفته است از طرفی در شرکتی همچون نفت و گاز کارون بااهمیت بسیار در صنعت نفت رشد و توسعه نگرش‌های مثبت کارکنان اهمیت بسیاری دارد. در کنار این دو جنبه مجهول درزمینه عزت‌نفس سازمانی به‌عنوان متغیر مهم در افراد که بخش اعظمی از زندگی خود را در سازمان‌ها می‌گذارند تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه سازمان‌های دولتی در ایران، نبض اقتصادی کشور را در اختیاردارند و بخش قابل‌توجه بودجه سالیانه کشور توسط این سازمان‌ها مصرف می‌شود، توجه به امر تحقیق و پژوهش در فرآیندهای مختلف آن به‌ویژه در ارتباط با متغیرهای مرتبط با بهبود رفتارها و نگرش‌های کارکنان از اهمیت بالایی در ارتقای عملکرد این سازمان‌ها برخوردار است بنابراین پژوهش حاضر با بررسی معنویت محیط کار، نگرش کارکنان و عزت‌نفس سازمانی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا معنویت محیط کار بر عزت‌نفس سازمانی از طریق نگرش کارکنان شرکت نفت و گاز کارون تأثیر دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

دیدگاه‌های شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت‌آمیز عامل مهمی به شمار می‌رود. هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار موردنظر، خشنودی و سلامت و اعتبار برای او به ارمغان آورد و نیازهای اولیه‌اش را نیز مرتفع سازد (دهائی و ابوعلی، 1395). نگرش‌ها عبارت‌اند از تمایل یا آمادگی برای پاسخگویی به‌گونه‌ای مطلوب یا نامطلوب. این‌ها احساساتی آموخته و ارزشیابی‌کننده نسبت به افراد، اشیاء و مفاهیم موجود در دنیای پیرامونمان هستند. نگرش‌ها به‌گونه‌ای تنگاتنگ در بافت و ساختار روانی انسان جای دارند. آن‌ها باارزش‌های اساسی‌تر مربوط‌اند و باورهای انسان را نسبت به موضوعات منعکس می‌کنند و اگر با دقت کافی سنجیده شوند و عوامل دیگر از قبیل هنجارهای اجتماعی نیز موردنظر قرار بگیرند می‌توانند پیش‌بینی‌های نیرومندی از رفتار باشند و شالوده دانش افراد را برای تعامل با دیگران و دنیای پیرامونمان فراهم کنند (گلنتز[6]، 2010).

سازمان‌ها آگاهی روزافزونی نسبت به این نکته پیداکرده‌اند، کارکنانی که تعادل در سبک زندگی را حفظ می‌کنند در محیط‌های کار دیدگاه‌های شغلی مثبت داشته و به‌این‌ترتیب باعث بهره‌وری بیشتر و غیبت کمتر می‌گردند. رضایت کارکنان‌ یکی از اهداف بلندمدت هر سازمان برای کارکنانش است (صادقیان و همکاران، 1389). بنابراین تردیدی نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصربه‌فرد است و نخستین عامل آن انسان هست که توجه به روحیه آن باعث بقاء می‌گردد. ازاین‌رو بررسی این متغیر در سازمان می‌تواند مدیران را به این امر یاری کند که سطح رضایت و سازش کارکنان را به‌عنوان دو متغیر همبسته بسنجند. زیرا اکنون دیگر سازمان‌ها به افراد نیاز دارند که نفع سازمان، فراتر از وظایف مقرر عمل کنند. مطالعات نشان می‌دهد كه رضایت شغلی بر بسیاری از متغیرهای سازمانی تأثیر بالقوه دارد؛ كه این متغیرها عبارت‌اند از: عملكرد شغلی، رفتار شهروند سازمانی، رفتار واپس گرایانه، غیبت از كار، ترك كار (رابرتسون و کی[7]، 2017). بنابراین توسعه این نگرش‌های مثبت در کار کاری دشوار از طرفی سودآور برای سازمان‌ها به‌حساب می‌آید. همچنین كاركنان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملكرد شغلی بالاتری دارند به تمایل به ماندگاری آن‌ها در سازمان بیشتر است، كمتر غیبت می‌کنند، از انگیزه كاری بالاتری برخوردار هستند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی كاركنان خود و تغییر در عوامل مؤثر بر آن اهداف موردنظر سازمان را تحقق بخشند (حیدریان نور و همکاران، 1395).

علاوه بر آنچه بیان شد، عزت‌نفس سازمانی نیز نقش مهمی در تعیین انگیزه‌ی کارکنان و رفتارهای و نگرش‌های کاری ایفا می‌کند، و می‌تواند با سازگاری و هماهنگ شدن با محیط شغلی نیز رابطه پیدا کند. عزت‌نفس سازمانی نقش مهم در شکل‌گیری تجارب سازمانی و کاری و تعیین انگیزه‌ی کارکنان، نگرش‌های مربوط به کار و رفتارها را دارد. عزت‌نفس سازمانی، بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد می‌باشند، به دلیل آنکه روحیه و انگیزه‌ی روانی انسان بیشترین تأثیر را در افزایش بهره‌وری دارد (محمدخانی، 1384). عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ به‌عنوان ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، نوعاً ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻬﻢ، معنی‌دار ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ می‌دانند. این‌گونه ﺍﻓﺮﺍﺩ عمیقاً اعتقاددارند ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌روند. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺷﺨﺼﻲ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ عزت‌نفس سازمانی ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، به‌طور ﻣﺘﻮﺳﻂ، اثربخش‌تر ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎﺭ می‌کنند، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ رها کردن ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ می‌اندیشند (صادقیان و همکاران، 1390). عزت‌نفس سازمانی صلاحیت خود ادراکی فرد را درون سازمان بازتاب می‌دهد. عزت‌نفس سازمانی همچنین درجه‌ای است که اعضای سازمان می‌توانند نیازهایشان را به‌وسیله شرکت در نقش‌هایی که درون محیط سازمانی وجود دارد، برآورده سازند، بنابراین افرادی با عزت‌نفس سازمانی بالا احساس ضرورت شخصی در مورد یک عضو سازمان داشته و این احساس رادارند که نیازهایشان در نقش‌هایی که در سازمانشان ایفا کرده‌اند، برآورده شده است (پیرس[8] و همکاران، 2016). افراد دارای عزت نفس بیشتر در سازمان، به‌طور ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ می‌کنند. عزت‌نفس سازمانی در موقعیت‌هایی كه سازمان پیام‌ها، فرصت‌ها یا بحث‌های ساختاری را در ایجاد ارتباط باصلاحیت و ارزش كاركنان فراهم می‌سازد، رشد می‌یابد. افزایش عزت‌نفس سازمانی روابط مثبتی با سنجش انگیزه، رفتار شهروند سازمانی، افراد دارای عزت‌نفس سازمانی بالا، رضایت شغلی و حرف‌های، تعهد سازمانی و عملكرد شغلی دارد (نورمن، گاردنر و پیرس، 2015). تحقیقات نشان داده‌اند که عزت‌نفس سازمانی با بالا بردن سطح کیفیت زندگی به‌طور غیرمستقیم از نگرش‌های سازمان تأثیر می‌پذیرد (نورمن، گاردنر و پیرس[9]، 2015) و با فراتر رفت از این تأثیرات بیان می‌دارند که مشاهده نشان داده است که عزت‌نفس سازمانی یک رابطه متقابل نیز بر عملکرد شغلی، ترک شغل، تعهد سازمانی و رفتارهای فرا نقشی و درون نقشی تأثیر دارد (گاردنر و همکاران،2015، پیرس و همکاران، 2016).

به‌طور خلاصه، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ دارای عزت‌نفس ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ دقیقاً ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ مشارکت‌جو، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ درباز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻣﻄﻤﺌﻦ اﻣﺮﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ آن‌ها ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ فعال‌ترند، ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺭﺍ حل‌وفصل می‌کنند، مسئول‌ترند ﻭ ﺧﻮﺩ هدایت‌گری ﻭ ﺧﻮﺩﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. امروزه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان‌ها به شمار می‌روند. عزت‌نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن‌یکی از مهم‌ترین راه‌های بالا بردن انگیزه و به‌تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود. با توجه به این اهمیت‌ها بررسی عزت‌نفس سازمانی امری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین صنعت نفت یکی از حوزه‌های بسیار بااهمیت در اقتصاد کشور است که هرگونه کم و کیف در کارکنان آن به‌طور مستقیم می‌تواند بر روی چرخه اقتصاد تأثیر بگذارد بنابراین عزت‌نفس سازمانی کارکنان و راه‌دست یابی به آن اهمیت دوچندان در این حوزه پیدا می‌نماید.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 128
قیمت : 20000
خرید