iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

شناسایی و اولویت بندی معیارهای برون سپاری فعالیتهای مدیریتی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوع : word - قیمت :18000 تعداد صفحه : 97

بخشی از پایان نامه : 

فهرست مطالب

عنوان           

                                        صفحه

 

1    چكيده. 1

2    فصل اول  کلیات تحقیق... 2

2‌.1‌   مقدمه  3

2‌.2‌   بیان مسئله. 4

2‌.3‌   اهداف تحقیق.. 5

2‌.4‌   سؤالات تحقیق.. 5

2‌.5‌   ابزار جمع آوری داده 5

2‌.6‌   روش تحقیق.. 6

2‌.7‌   جامعه آماری.. 7

2‌.8‌   دستاوردهای تحقیق.. 7

2‌.9‌   تعاریف داده ها و اصطلاحات کلیدی تحقیق.. 7

3   فصل دوم پیشینه تحقیق... 9

3‌.1‌   مقدمه  10

3‌.2‌   مباني نظري و ادبيات تحقيق.. 11

3‌.2‌.1‌  تعاريف برون سپاري  11

3‌.2‌.2‌  تاريخچه برون سپاري  12

3‌.2‌.3‌  اجزاي برون سپاري  13

3‌.2‌.4‌  دلايل برون سپاري و منافع مورد انتظار 14

3‌.2‌.5‌  عوامل موثر بر برون سپاري  15

3‌.2‌.6‌  محرك هاي برون سپاري  16

3‌.2‌.7‌  مزاياي برون سپاري  18

3‌.2‌.8‌  ريسك برون سپاري  20

3‌.2‌.9‌  عوامل موفقيت برون سپاري  22

3‌.2‌.10‌   مدل هاي برون سپاري  23

3‌.2‌.10‌.1‌..................................................................................... مدل برون سپاري پناك و نوئل.. 23

3‌.2‌.10‌.2‌......................................................................................... مدل برون سپاری مک لاور 24

3‌.2‌.10‌.3‌............................................................................................. مدل برون سپاري گريور 26

3‌.2‌.11‌   نگاهي به زنجيره تامين و ارتباط آن با فرآيند برون سپاري  29

3‌.2‌.12‌   مطابقت ايده برون سپاري با اصول كلاسيك مديريت و اقتصاد 30

3‌.2‌.13‌   مطابق ايده برون سپاري با اصول نوين مديريت و اقتصاد 30

3‌.2‌.14‌   مطابق ايده برون سپاري با ويژگي هاي تجارتا نوين  31

3‌.2‌.15‌   برون سپاري راهي براي حركت به سوي سازمان هاي مجازي  32

3‌.2‌.16‌   برون سپاری در شرکت های بزرگ   33

3‌.2‌.17‌   برون سپاری در شرکت های متوسط و کوچک   33

3‌.2‌.18‌   برون سپاری در برخی صنایع  34

3‌.2‌.19‌   اصول بهره گیری از خدمات دیگران  35

3‌.2‌.20‌   ماهیت و طبیعت ارزش افزایی بهره گیری از منابع برون سازمانی  35

3‌.2‌.21‌   معیارهای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها 36

3‌.3‌   تاریخچه مدیریت اکتشاف شرکت ملی حفاری ایران.. 69

3‌.4‌   پیشینه تحقیقات انجام شده 71

3‌.4‌.1‌  پیشینه تحقیقات داخلی  71

3‌.4‌.2‌  پیشینه تحقیقات خارجی  72

3‌.5‌   نتیجه گیری.. 73

4   فصل سوم روش تحقیق... 74

4‌.1‌   مقدمه  75

4‌.2‌   روش تحقیق.. 76

4‌.3‌   جامعۀ آماری.. 77

4‌.4‌   ابزارهای گرد آوری تحقیق.. 77

4‌.5‌   مقیاس و ظرفیت ابزار اندازه گیری تحقیق.. 78

4‌.6‌   سنجش روایی پرسش نامه. 79

4‌.7‌   سنجش پایایی پرسشنامه. 80

4‌.7‌.1‌  روش آلفای کرونباخ  80

4‌.8‌   روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

منابع و مراجع.. 82

 

 

1          چكيده

 برون سپاري امروزه تبديل به يك تصميم راهبردي شده است كه به سازمان ها اجازه مي دهد قابليت ها مورد نياز خود را براي رقابت در محيط كسب و كار جهاني رشد و توسعه دهند . يكي از مشكلات برون سپاري مشخص كردن فعاليت هايي است كه بايد برون سپاري شوند. هدف از اين تحقيق شناسايي معيارهاي برون سپاري و تعيين اوزان آنها و همچنين ارائه روش مناسب به منظور تصميم گيري جهت برون سپاري در راستاي رشد و تعالي هر چه بيشتر مديريت اكتشاف شركت ملی حفاری ايران است، از اين رو اين تحقيق با يك مطالعه اكتشافي به منظور شناسايي معيارهاي درون سپاري آغاز شده و پس از شناسايي معيارها،با بهره گيري از آمار استنباطي (تحليلي عاملي) و توصيفي مدل تحليلي طراحي گرديد. پرسشنامه تهيه شده بر مبناي مدل تحليلي توسط 40 نفر از كارشناسان و روساي بخش هاي مختلف مديريت شركت ملي حفاری ايران كه خبره در امر برون سپاري بودند تكميل و نتايج با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه پنج بعد اصلي بر برون سپاري فعاليت ها در مديريت اكتشاف شركت ملي حفاری ايران موثر است. اين ابعاد عبارتند از:بعد مالي ،بعد سازماني ، بعد رقابتي ، بعد تامين كنندگان و بعد رشد و نو آوري .

 

1‌.1‌       مقدمه

امروزه، مسايلي همچون افزايش فشار هاي رقابتي ، دشواري هاي كسب وكار ، محدوديت منابع ، پيچدگي هاي فناوريك ، تخصيي تر شدن كارها،شتاب تحولات محيطي ، عدم اطمينان به آينده افزايش هزينه ها ، بزرگ شدن بيش از اندازه برخي از سازمان ها (در بخش دولتي) و نيز محدوديت هاي قانوني ، باعث شده تا سازمان ها در الگو مديريتي خود تجديد نظر كرده و براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي در دنياي كنوني كسب و كار ، به استراتژي هاي جدي روي آوردند يكي از اين استرتژي ها ،تمركز بر شايستگي هاي اصلي و واگذاري انجام بسياري از فعاليت ها به3- منابع خارج از سازمان ( برون سپاري) است.

بر اين اساس ، به منظور فراهم كردن امكان پاسخگويي كارا توام با سطح خدمات مطلوب به مشتريان توانمند شدن بنگاه ها در واكنش به تقاضا ها ي متنوع امروزي ، استراتژي برون سپاري به عنوان ابزرا كار آمد توام با ريسك هاي بالقوه ، توسط بسياري از بنگاه هاي پيشرو به كار گرفته شده است ، در اين تحقيق سعي شده است تا با ارائه مدلي براي شناسايي و اولويت بندي معيارهاي برون سپاري در مديريت شركت ملي حفاری ايران و ساير مديريت هاي شركت نفت، به آنان در اجراي اثر بخش اين فرآيند ياري دهيم .

تغييرات سريع در كسب و كار ،مديران ارشد را مجبور كرده است تا استراتژي هايي را اتخاذ كنند كه هم بر موفقيت جاري سازمان تمركز داشته باشند و هم بر سرمايه گذاري در فعاليت هايي كه باعث ارتقاي مزيت رقابتي به منظور موفقيت آتي سازمان مي شوند . يكي از فنوني كه به طوري وسيع براي بهبود موفقيت رقابتي پينهاده شده  برون سپاري است. مديران بسياري برون سپاري را به عنوان تنها راه حفظ موقيعت رقابتي كسب و كار در اوايل قرن بيستم مي دانستند . برون سپاري فعاليت ها يا خدمات به سازمان هاي بيروني ،پديده اي  جديد نيست .

واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات پيمانكاران (توسط دولت) در زمان رومي ها ، نخستين شكل برون سپاري بوده است . در قرون هجده و نوزده   ميلادي عمليا ت نگهداري چراغ ها خيابان ها مديريت زندان ها نگهداري بزرگراها و جمع آوري ماليات ها، فعاليت واگذار شده در انگلستان به پيمانكاران بوده است تقريبا در همين زمان ، در آمريكا و استراليا تحويل محموله هاي پستي و در فرانسه ، ساخت و مديريت خطوط راه آهن و توزيع منابع آب ، برون سپاري شده اند. همچنين از قديم مرسوم بوده كه كشاورزان گروهي از كارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام ميكردند، شركت هاي ساختماني با عقد قرار داد هاي فرعي برخي امور ساختماني را به شركت هاي تخصصي مربوطه واگذار مي كردند و  دولت براي توليد تجهيزات نظامي ، از شركت هايي كه با آنها همكاري . شراكت استراتژي ايجاد كرده بودند ، استفاده مي كردند.

1‌.2‌       بیان مسئله

برون سپاري عبارت است از واگذاري و يا بخشي از فعاليت هاي يك سازمان و يا شركت به بخش خصوصي برا اساس قرار داد في مابين برون سپاري به عنوان يك ابزار اجرايي ساده و اقتصادي روز به روز كاربردهاي بيشتري پيدا ميكند . در اين راستا مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران بخشي از فعاليت هاي غير استراتژيك خود را برون سپاري نمود مديران و مسئولان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت بخشي از فعاليت هاي غير استراتژيك خود را برون سپاري نمود . مديران و مسئولان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در حالي مي كوشند از استراتژي برون سپاري استفاده كنند .  اما در عمل با مسايل و مشكلاتي موضوعاتي مفهومي متنوعي روبرو هستند. آنان سعي در شناسايي و حل اين مسائل دارند تا بتوانند به گونه اي موثر تر از برون سپاري استفاده كنند . مشكل مهمي كه براي دست انداركاران در استفاده از برون سپاري مطرح است آن است كه چطور و بر اساس چه معيارهايي تصميم بگيرند .كدام فعاليتي را برون سپاري كنند و چه فعاليتي را خود انجام دهند مسئله اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست ، بلكه تعيين فعاليت هايي است كه به روشني معين شوند بر اساس بررسي هاي انجام شده در حال حاضر الگوي مشخصي جهت برون سپاري فعاليت ها در مديريت شرکت ملی حفاری موجود نيست . بنابراين سوال اصلي اين است كه معيارهاي اصلي براي برون سپاري فعاليت ها كدامند و هر كدام از آنمها داراي چه وزني هستند ؟ در اين پژوهش ، چار چوبي مفهومي مطرح مي شود كه از طريق ‌آن مي توان تصميم گرفت چه فعاليت هايي برون سپاري مي شود و چه فعاليت هايي در خود شركت انجام پذيرد.

1‌.3‌       اهداف تحقیق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:

1-    شناسايي معيارهاي برون سپاري

2-    تعيين ارزان انها

3-    ارائه روش مناسب به منظور تصميم گيري جهت برون سپاري  فعاليتها در راستاي رشد و تعالي هرچه بيشتر مديريت شركت ملي حفاری ايران.

 

1‌.4‌       سؤالات تحقیق

1-    معيارهاي تصميم گيري برای انجام برون سپاري كدامند؟

2-    وزن هر كدام از معيارها چقدر است؟

 

1‌.5‌       ابزار جمع آوری داده

در تحقيق حاضر جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.پرسشنامه به عنوان يكي از متدوال ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات است كه عبارت است از مجموعه اي از پرسش هاي هدف دار كه با بهر گيري از مقياس هاي گوناگون ، نظر وديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد . جهت طراحي پرسشنامه مذكور از چندين مقاله علمي و كتب معتبر در زمينه برون سپاري استفاده شده است . همچنين با نظر خواهي از خبرگان و مديران اين امور و مشاوره استادان محترم راهنما و مشاور و متخصصين طراحي پرسشنامه و تحللي آماري ، معيارهاي مهم و اساسي برون سپاري برگزيده و پس از اصلاح و بازبينی به عنوان شاخص هاي اساسي پرسشنامه تعيين گرديد . سپس بر طبق اين معيارهاي گزينش شده سوالات پرسشنامه اصلي به مرحله تدوين رسيد.

1‌.6‌       روش تحقیق

تحقيق حاضر بر اساس هدف كاربردي و از نظر روش تحقيق توصيفي – پيمايشي است . تحقيق توصيفي ، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط  با روابط موجود ، عقايد متدوال فرآينده هاي جاري ، آثار مشهود يا روند هاي در حال گسترش توجه دارد . تمركز اصلي درجه اول به زمان حال ات ، هرچند غالبا رويدادهاي و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي شوند  مورد بررسي قرار مي دهد . در اين تحقيق پس از جمع آوري داده ها از تحليل عاملي اكتشافي جهت شناسايي و اولويت بندي معيارهاي برون سپاري استفاده شده است.

براي انجام اين تحقيق ابتدا با بررسي ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان مفهوم برون سپاري فعاليت ها در مديريت اكتشاف شركت ملي حفاری ايران بررسي شد.بر اساس بررسي دقيق ادبيات موضوع ، تعداد 100 متغيير كه نشان دهنده عوامل كليدي موثر بر برون سپاري فعاليت ها در مديريت اكتشاف شركت ملي حفاری هستند و در تحقيقات تجربي نيز مورد تاييد قرار گرفته بودند ، انتخاب شدند. پس از آن متغييرهاي استخراجي در جلسه با خبرگان مورد بررسي قرار گرفت و براساس نظرات ايشان به 50 نفر متغيير كاهش يافت. اما از انجايي كه لازم بود متغيير ها مبناي تهيه پرسشنامه قرار گيرند و پرسشنامه نيز مي بايست كوتاه ومختصر باشد ،مجددا شاخص ها مورد بررسي قرار گرفتند و به 23 شاخص تقليل يافتند. در نهايت بر اساس متغييرهاي استخراجي ، پرسشنامه  اوليه طراحي گرديد كه در آن از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شد و پاسخگو مي توانست براي هر گزينه نظر خود را كاملا مخالف تا كاملا موافق بيان كند. پرسشنامه مذكور توسط تعدادي خبرگان موضوع مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر و باز خوردي كه از ايشان دريافت شد، برخي از سوالات اصلاح گرديد.

در اين تحقيق برا استخراج عامل ها از روش تحلي عاملي اكتشافي با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شده استنوع فایل : word
اندازه فایل : 97
قیمت : 18000
خرید