iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی پتانسیل خوردگی ورسوب گذاری درتاسیسات آبرسانی وشبکه توزیع آب شرب شهر شوشتر

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :8

 

چکیده :

خوردگی و رسوب گذاری از شاخص های مهم در ارزیابی کیفیت آب است . ایجاد خوردگی و رسوب گذاری ، صنعت تصفیه و انتقال آب را با مشکل مواجه می کند . همچنین خوردگی باعث ورود اجزاء جانبی به آب آشامیدنی و بروز آلودگی های آب و کاهش عمر لوله ها و اتصالات می شود . هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر شـوشتر و تعیین پتانسیل خوردگی و رسـوب گذاری شبکه آبرسـانی این شـهر می باشد . در این مطالعه ، جهت پارامترهای موثر در پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری از نقاط مختلف شبکه توزیع و در فاصله زمانی6 ماه که درفصل های پاییز و زمستان صورت گرفت ، تعداد120 نمونه برداشت شد . متغیرهای مورد نیاز برای تعیین خوردگی و رسوب گذاری آب ، اندازه گیری و سپس براساس شاخص های اشباع لانژلیه و رایزنر و پوکوریوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج آن با استانداردهای داخلی و بین المللی مقایسه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده کلیه پارامترهای برداشت شده به جزکلسیم و میزان کلر باقی مانده در محدوده مجاز قرار داشتند . بر اساس شاخص های ذکر شده، آب شهر خورنده بوده است .

 

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 8
قیمت : 7000
خرید