iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارشد شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نوع : word - قیمت :19000 تعداد صفحه :110

بخشی از پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده: 1

 

فصل اول : كليات پژوهش

1-1- مقدمه پژوهش... 3

1-2) بيان مساله پژوهش... 4

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش... 5

1-4) اهداف پژوهش... 6

1-5) سوال هاي پژوهش... 7

1-6) فرضیه هاي پژوهش... 8

1-7) قلمرو پژوهش... 8

1-7-1) قلمرو موضوعي.. 8

1-7-2) قلمرو مكاني.. 9

1-7-3) قلمرو زماني.. 9

1-8) كاربرد نتايج پژوهش... 9

1-9) تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 9

1-9-1) تعریف مفهومی واژه ها 9

1-9-2) تعریف عملیاتی واژه ها 10

خلاصه فصل. 11

 

 

فصل دوم : پيشينه موضوع و ادبيات پزوهش

2-1- مقدمه 13

2-2) بخش اول: سیستم یکپارچه اطلاعات.. 14

2-2-1) مفهوم سیستم یکپارچه اطلاعات.. 14

2-2-2) مزایای سیستم یکپارچه اطلاعات.. 16

2-2-3) پیاده سازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه. 17

2-2-4) سیستم اطلاعات استراتژیک... 17

2-3) بخش دوم: سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 18

2-3-1) مفهوم سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 19

2-3-2) اهداف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 20

2-3-3) تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 21

2-3-4) پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 23

2-3-5) ویژگی ها و اهمیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 25

2-3-6) معایب ERP. 27

2-3-7) ساختار ERP. 28

2-3-8) سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان در بخش دولتی.. 29

2-3-9) مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 31

2-3-10) ERP در ایران. 31

2-4) بخش سوم: پیشینه پژوهش... 34

2-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور. 34

2-4-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 44

خلاصه فصل. 47

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه 49

3-2) نوع پژوهش... 50

3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری. 50

3-4) روش گرد آوري داده ها 50

3-5) ابزار گرد آوري داده ها 51

3-5-1) اجزاي پرسشنامه. 51

3-5-2) روایی پرسشنامه. 52

3-5-3) پایائی پرسشنامه. 53

3-6) روش ها و آزمون هاي آماري. 53

خلاصه 54

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه 56

4-2) یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش... 56

4-2-1) جنسیت.. 56

4-2-2) سن.. 57

4-2-3) تحصیلات.. 57

4-2-4) سابقه کاری.. 58

4-3) یافته های مربوط به آزمون فرضيه های پژوهش... 59

4-3-1) یافته های مربوط به نرمال بودن توزیع داده ها 59

4-3-2) فرضیه اول. 60

4-3-3) فرضیه دوم. 61

4-3-4) فرضیه سوم. 63

4-3-5) فرضیه چهارم. 64

4-3-6) فرضیه پنجم. 65

4-4) يافته هاي جانبي پژوهش... 66

4-4-1) بررسی نظرات کارکنان بر اساس جنسیت.. 66

4-4-2) یافته های مربوط به نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 68

4-4-3) یافته های مربوط به نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 69

4-4-4) یافته های مربوط به نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار آن ها 70

4-4-5) یافته های مربوط به رتبه بندي عوامل مورد بررسی.. 72

خلاصه 73

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 75

5-2) خلاصه و نتيجه گيري. 76

5-2-1) يافته ها از خصوصيات عمومي افراد مورد آزمون. 76

5-2-2) نتايج آزمون هاي آماري پژوهش... 77

5-2-2-1) آزمون فرضیه های پژوهش.... 77

5-2-2-2) يافته هاي جانبي.. 79

5-3)  محدوديت هاي پژوهش... 81

5-4) پيشنهادهای پژوهش... 82

5-4-1) پيشنهادهای کاربردي پژوهش... 82

5-4-2) توصيه هایی براي محققين آينده 84

 

 

منابع

الف) منابع فارسی. 86

ب. منابع انگلیسی. 91

پيوست ها

پیوست ها. 92

چكيده انگليسي. 97

 

چکیده:

پژوهش حاضر در خصوص شناسايي عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران انجام پذيرفت. از دلایل مطرح شدن این موضوع برای محقق وجود اهمیت و ضرورت بسیار بالا در زمینه بکارگیری موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ همچون گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد. برنامه ریزی منابع سازمانی سیستمی است که با هدف ایجاد بستر مناسب برای انجام کامل مدیریت امور شرکت ها طراحی شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصيفي-پیمایشی می باشد. جامعه آماري اين پژوهش کلیه کارشناسان بخش برنامه ریزی منابع سازمانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 1394 مي باشد که مجموعا 194 نفر می باشند. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري تصادفي ساده است. حجم نمونه نيز با استفاده از جدول مورگان تعداد 127 نفر تعيين گردید. در جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه اي كه  محقق تهيه نموده و آزمون های پایایی و روایی بر روی آن صورت گرفته، استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با تایید فرضیه های پژوهش یافته ها نشان داد عوامل بحرانی در نظریه کلاسیک مدیریت (عوامل برنامه ریزی، عوامل سازماندهی، عوامل بسیج منابع، عوامل هدایت (رهبری)، عوامل کنترل و پیاده سازی) با موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران رابطه معنادار دارند

 

واژه های کلیدی: عوامل بحرانی موفقیت، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، ، گروه ملی صنعتی فولاد ایران.

 

1-1- مقدمه پژوهش

با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکت ها در سال های آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات دارد، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP می باد که امروزه تاثیر بسزایی در روند پیشرفت کار و کارآفرینی دارند(موحدی و همکاران، 1393، ص 31). سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری هایی است که سازمان ها امروزه انجام می دهند، این سیستم ها به طور عمده به وسیله صنایع سرمایه محور مانند تولید، ساخت و ساز، صنایع هوافضا و دفاعی به کار گرفته شده اند. به علاوه این سیستم ها در صنایعی مانند مالی، آموزش، بیمه، خرده فروشی و مخابرات به تازگی معرفی شده اند. در نتیجه شمار سازمان هایی که به سمت این سیستم حرکت می کنند، به سرعت در حال افزایش است. برنامه ریزی منابع سازمان یک سیستم اطلاعاتی عظیم است که با فراهم کردن بستری یکپارچه برای پاسخ دادن به درخواست های پردازش اطلاعات و با تکیه بر دیدگاه فرایندگرا در سراسر سازمان انجام می دهد(آذر و جهانیان، 1392، ص 106).

در دنیای رقابتی امروز، سیستم های برنامه ریزی و بانک های اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمان های بزرگ یکی از نیازمندی های اساسی است و هر چه سازمان بزرگ تر باشد این نیاز به طور گسترده تری احساس می شود. شاید یکی از کامل ترین سیستم های اطلاعاتی موجود که در سال های اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) باشد(محمودی و احمدی، 1387، ص 68).

با توجه به نقش و جایگاه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کسب اهداف سازمانی توجه به آن از ضروریات مدیریت سازمان ها می باشد. البته با وجود ریسک بالای پیاده سازی این سیستم باید با شناخت موانع و محدودیت های موئجود نسبت به رفع آن ها اقدام نمود. از این رو در مطالعه حاضر موانع پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در گروه ملی صنعتی فولاد ایران پرداخته می شود. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مباحث مربوط به بیان مساله، ضرورت و اهمیت مساله، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، تعریف اصطلاحات و واژه ها و کاربرد نتایج پرداخته می شود.

1-2) بيان مساله پژوهش

در طی چند دهه گذشته سازمان های بسیاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان[1] را بکار گرفته اند. این سیستم ها با تسهیل در طراحی سیستم به موقع و یکپاچه تولید و جواب مشتری، انقلابی در محاسبات سازمانی بوجود آورده اند. در حالی که برخی از شرکت ها با استفاده از برنامه ریزی منابع سازمان به کارایی قابل ملاحظه ای دست یافته اند، برخی دیگر از شکست در اجرا، افزایش هزینه و عملکرد نامناسب شکایت می کنند(ملانظری و زراعتی فرد، 1391، ص 97).

سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) را مي توان به عنوان نرم افزار يكپارچه اي تعريف نمود كه داراي اجزا و يا ماژول هايي براي برنامه ريزي، توليد، فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل و نقل و بازرگاني الكترونيك است(رحیمی و همکاران، 1393، ص 42). سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، بسته هاي نرم افزاري گسترده اي هستند كه براي پشتيباني از توسعة يكپارچه اطلاعات در بخش هاي مختلف سازمان مانند توليد، مالي و منابع انساني، به وجود آمده اند. در واقع سيستم برنامه ريزي منابع سازمان يك بستة نرم افزار ي و سختافزاري است كه به سازمان توانايي مي دهد تا كارايي و اثربخشي استفاده از منابع را مديريت كند(آقاجانی و همکاران، 1393، ص 161). برنامه ریزی منابع سازمان یک سیستم اطلاعاتی عظیم است که با فراهم کردن بستری یکپارچه برای پاسخ دادن به درخواست های پردازش اطلاعات و با تکیه بر دیدگاه فرآیندگرا در سراسر سازمان انجام می دهد(آذر و جهانیان، 1392، ص 106).

سيستم برنامه ريزي منابع سازماني يک بسته نرم افزاري با کاربرد بسيار وسيع است که همه عملکردهاي سازمان را در يک سيستم منفرد يکپارچه مي کند. براي اجراي موفقيت آميز پروژهERP  در سازمان، انتخاب يک سيستم مناسب با توجه به عوامل موثر و شاخص هاي متناسب ضرورت دارد (بهبودی اصل و همکاران، 1390، ص 1). ارائه دهندگان سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمان ادعا می کنند که محصول آن ها بارها امتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آن ها را قادر می سازد که راه حل هاي فوق العاده اي را براي بخش هاي مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاري از سازمان ها ملموس است، اما تجارب نشان می دهد این محصولات در بسیاري دیگر از سازمان ها نتوانسته اند آن گونه که باید مفید و کارگشا باشند، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم هاي  ERPدر سازمان هاي مختلف از چالش هاي مهم محققان از زمان پیدایش  ERP بوده است(محمودی و احمدی، 1387، ص 68).

با توجه به مطالعه باردلی[2] (2008) عوامل بحرانی موفقیت پروژه را می توان با توجه به نظریه کلاسیک مدیریت و در فعالیت های مدیریتی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع، هدایت و کنترل مشخص نمود. بر اساس اهمیت مساله موفقیت پیاده سازی برنامه ريزي منابع سازماني در سازمان های بزرگ همچون گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مطالعه حاضر به بررسی همین مساله پرداخته شده و پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد.

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش

انجام پژوهش حاضر بنا به دلایل متعددی ضرورت دارد که در این قسمت به برخی از آنها پرداخته می شود.

استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي يکي از عوامل مهم و موثر در بهبود وضعيت رقابتي سازمان ها مي باشد. با توجه به حجم مبالغ صرف شده و آماري که نشان مي دهد بيش از 70 درصد از اين پروژه ها ناموفق هستند، بنابراين بررسي دقيق علل موفقيت و شکست اين پروژه ها و شناخت ميزان ريسک پياده سازي براي شرکت ها بسيار حياتي مي باشد(ابوالحسینی و ملاحسینی، 1390، ص 83). گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز از قاعده فوق مستثنی نبوده و طالعه حاضر می تواند به شناخت علل موفقيت و شکست پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی کمک نماید.

در سازمان هايي كه سيستم برنامه ريزي منابع سازمان را نصب و پياده سازي كرده اند، نسبت به تأثيرات گسترده و مزاياي قابل توجه اين سيستم ها متوقع بوده و انتظار دارند كه بسياري از مشكلات آن ها با پياده سازي سيستم مرتفع شود. در عمل با توجه به پيچيدگي هاي موجود، برآورده كردن تمامي اين انتظارها مشكل بوده و دستيابي به تمام مزيت هاي بيان شده میسر نیست(آقاجانی و همکاران، 1393، ص 164). این ساله می تواند معلول عوامل گوناگونی باشد که شناخت آن ها زمینه را برای سیاست گذاری های اجرایی و عملیاتی در سازمان فراهم می سازد. مطالعه حاضر نیز در همین راستا می تواند مفید فایده واقع شود.

مساله هزینه های پرداختی برای سيستم برنامه ريزي منابع سازمان را نیز می توان به عنوان ضرورتی دیگر در مطالعه عوامل موفقیت این پروژه دانست. چرا که سازمان با شناخت عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در شکست یا موفقیت پروژه می توان از هزینه های بیهوده جلوگیری نمود.

 


نوع فایل : word
اندازه فایل : 110
قیمت : 19000
خرید