iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه بررسی اثربخشی الگوی ایفای نقش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی در ناحیه 2شهرستان اهواز در درس علوم تجربی سال تحصیلی 93-92

نوع : word - قیمت :19000 تعداد صفحه : 143

بخشی از پایان نامه : 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده 1

 

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2بیان مسئله. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4اهمیت وضرورت تحقیق.. 7

1-5سوال تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-7 متغیرهای تحقیق.. 8

1-8 تعریف مفهومی وعملیاتی واژه‌هاواصطلاحات تحقیق.. 9

 

فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه

2-1 مقدمه. 13

2-2مبانی نظری تحقیق.. 14

2-2-1مفهوم یادگیری.. 14

2-2-2 تدریس چیست؟. 17

2-2-3 روش تدریس درمکاتب فلسفی.. 19

2-2-4 روش تدریس درنظریه‌های تربیتی.. 21

2-2-5 روش تدریس ازنظرمربیان تعلیم تربیت... 24

2-2-6 روشهاوالگوهای تدریس ازدیربازتاامروز. 32

2-2-6-3 تفاوت روشهای تدریس نوین وسنتی.. 62

2-3 مدل نظری تحقیق.. 64

2-4 مطالعات داخلی وخارجی دررابطه باتحقیق.. 65

2-4-1مطالعات انجام‌شده درایران. 65

2-3-2 تحقیقات خارجی.. 67

2-3-2 نتیجه گیری ازتحقیقات داخلی وخارجی.. 68

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه. 70

3-2 نوع تحقیق.. 70

3-3روش تحقيق.. 71

3-4 جامعه آماری.. 71

3-5 نمونه آماری.. 71

3-6 روش نمونه‌گیری.. 71

3-7 ابزارگردآوری داده‌ها 71

3-8 روایی آزمون. 72

3-8-1تعریف روایی.. 72

3-8-2روایی محتوایی.. 72

3-8-3 روش تعیین روایی محتوایی.. 72

3-8-4 روایی آزمون محقق ساخته. 78

3-9 پایایی آزمون. 78

3-10 روش اجرای تحقیق.. 78

3-11 طرح تحقیق.. 79

3-12 روش‌های آماری،تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 79

 

فصل چهارم:یافته ها وداده ها

4-1 مقدمه. 81

4-2یافته هاي توصيفي واستنباطی وتجزیه‌وتحلیل آن‌هادرموردفرضيه هاي تحقيق.. 81

4-2-1 فرضيه اصلي تحقيق.. 81

4-3-2 فرضيه فرعي (1) 86

4-3-3 فرضيه فرعي (2) 89

4-3-4 فرضيه فرعي (3) 93

 

 

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 99

5-2 نتیجه گیری.. 100

5-2-1 نتیجه گیری درموردفرضیه اصلی.. 100

5-2-2 نتیجه گیری درموردفرضیه (1) 101

5-2-3 نتیجه گیری درموردفرضیه فرعی (2) 101

5-2-4نتیجه گیری درموردفرضیه فرعی (3) 102

5-3 محدودیت ها 103

5-4 پیشنهادها 103

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 103

5-4-2پیشنهادهای پژوهشی.. 103

 

منابع وماخذ

الف: منابع فارسی.. 106

ب: منابع انگلیسی.. 109

پیوست ها 111

چکیده انگلیسی.. 128

 

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی الگوی ایفای نقش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 2 اهواز در درس علوم تجربی در سال تحصیلی 93 -1392 انجام گرفت است .

این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که با یک گروه(آزمایش) که با روش تدریس ایفای نقش آموزش دیدند و گروه(کنترل) به روش سنتی آموزش‌دیده‌اند. طرح این پژوهش روش شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه اجراشده است .

جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ناحیه دو اهواز که در سال تحصیلی93-1392 مشغول به تحصیل بودند؛که نمونه‌گیری با روش خوشه‌ای تصادفی انجام شد. ابتدا دبستان پسرانه فضیلت از میان مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه‌ی 2 اهواز انتخاب گردید و از میان کلاس‌های چهارم یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش دیگری به‌عنوان گروه کنترل اختصاص یافت. حجم نمونه در هر کلاس 32 نفر و جمعاً 64نفر بودند. پیش‌آزمون محقق ساخته روی هر دو گروه اجرا شد و سپس به مدت 12 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. درنهایت از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد و نتایج به‌دست‌آمده با آمار توصیفی و آزمون  Tمستقل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که 40 سؤال چهارگزینه‌ای از فصل 8 الی فصل 12را شامل می‌شد. روایی آزمون به‌وسیله معلمان  دوره ابتدای شهر اهواز تأیید شد و پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ 86/0محاسبه گردید؛که نشانگر پایایی بالایی می‌باشد.

نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد: بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که با روش ایفای نقش آموزش می‌بینند و دانش‌آموزانی که با روش سنتی آموزش می‌بینند تفاوت معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس،ایفای نقش،پیشرفت تحصیلی

1 مقدمه

یکی از وزارتخانه‌های مهم و مؤثر در تکوین شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان کشور، وزارت آموزش‌وپرورش است. این وزارتخانه از یک‌سو رسالت پرورش انسان‌های سالم، مؤمن، خلَاق، بالنده و مهارت‌یافته را بر عهده دارد و از سوی دیگربار مسؤولیت دانش آموزان کشور را برای ورود به مدارسی عالی و دانشگاه‌ها با اشتغال مفید در جامعه به دوش می‌کشد. با توجه به رشد روزافزون جمعیت کشور، تنوع نیازهای فردی و اجتماعی، گسترش علوم و تکنولوژی و ضرورت اعتلای فرهنگ و دانش عمومی و ارتباط مؤثر تحصیلات پیش‌دانشگاهی با تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش‌های صنعتی،خدماتی و کشاورزی، استقبال از تحصیل در دوره‌های گوناگون، افزایش‌یافته و این امر رسالت کارکنان محیط‌های آموزشی را سنگین کرده است. پس آموزش‌وپرورش نهادی است که رسماً وظیفه‌ی تعلیم و تربیت جامعه را بر عهده دارد و در این راستا تلاش می‌کنند. ازاین‌رو چنین سازمانی نمی‌تواند نسبت به کسانی که مسؤولیت امر مهم تعلیم و تربیت آینده‌سازان جامعه را عهده‌دار است، بی‌تفاوت باشد. لذا لازم است در نخستین مرحله به عواملی توجه شود که می‌تواند برافزایش کارایی معلمان در راستای تحقیق اهداف و برنامه‌های آمورشی مؤثر باشد. سازمان آموزش‌وپرورش نیزه‌اید با تکیه‌بر یافته‌های علمی و توجه به علایق و نیازهای معلمان و نیز خواست‌ها تمایلات آن‌ها گام‌های مؤثری در جهت افزایش کارایی آنان بردارد.

    با نگاهی گذرا به پیشرفت‌های حاصله در دهه‌های قرن بیستم درمی‌یابیم که کشورهایی که هم‌اینک از آنان به‌عنوان غول‌های صنعتی و قطب‌های فنّاوری یاد می‌شود، با برنامه‌های دقیق منسجم، آموزش خود را از نوع روش‌های سنتی رهانیده‌اند و در طی چندین سال با مدد ازویژگیهای دامنه‌دار توانسته‌اند از اقتدار بی‌چون‌وچرای روش‌های سنتی که سهم بسیاراندکی در مقایسه با روش‌های مدرن در تولید علم و دانش دارند بکاهند و به‌موازات این مسئله توانسته‌اند شیوه‌های نوین تدریس را جایگزین شیوه‌های سنتی و ناکارآمد گذشته کنند. 

در مدارس کنونی دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی جامعه، افراد را به‌سوی یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد. دیگر نمی‌توان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست. گو اینکه اکثریت دانش آموزان با روش‌های سنتی آموزش‌دیده‌اند. چگونگی نشستن دانش آموزان سر کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم، حفظ کردن مطالب درسی، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان، سرزنش و تنبیه معلمان، فشار والدین به دانش آموزان جهت اخذ نمره‌ی بالا و رواج کلاس‌های خصوصی جهت گرفتن نمره از ویژگی‌های روش سنتی است. بنابراین بسیاری از فعالیت‌های آموزشی نمی‌تواند دانش آموزان را مأنوس و علاقه‌مند به یادگیری کند. فعالیت‌های دانش آموزان در مدرسه با تهدید و اصرار معلم صورت می‌گیرد و شاگردان از تعطیلی مدارس احساس رضایت و خرسندی دارند. در آموزش‌وپرورش باید طراحی آموزشی و نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب بر اساس علاقه و انگیزه‌ی دانش آموزان صورت بگیرد و به نیازهای دانش آموزان باید مانند مجموعه‌ی باارزش نگاه شود. آنجایی که اراده‌ی شخصی و علاقه به آموزش وجود ندارد نظام‌های آموزشی ناچارند از وسایل کمک‌آموزشی استفاده نمایند. استفاده از این وسایل باآنکه با توفیق روبرو بوده است مع‌هذا نتوانسته‌اند روی علاقه واداده‌ی آموزندگان به آموزش، تأثیرات ماندنی گذارد.

یادگیری مطالب درسی، محیط مدرسه و حتی معلم خود بی‌علاقه می‌شوند این‌ها در کلاس درس یا در خود فرو می‌روند یا در کلاس بی‌نظمی ایجاد می‌کنند.در چنین دستگاهی بسیاری از معلمین از فضای غیرفعال دانشآموزان در کلاس‌های خویش ناراضی هستند. آنان به دنبال روشی هستند که بتواند در دانشآموزان انگیزه کافی جهت کسب انجام فعالیتهای آموزشی ایجاد کند.بحثی در میان متصدیان آموزش‌وپرورش مطرح است که چگونه می‌توان یادگیری را به بهترین نحو ساخت و بازدهی را افزایش داد.عوامل زیادی در ارتقاء کیفیت آموزشی در آموزش‌وپرورش نقش دارد. کتاب‌های درسی، منابع و مأخذ درسی،امکانات فیزیکی مدارس، برنامههای تربیتی، انگیزه دانشآموزان، وسایل فنّاوری آموزشی، برنامه‌های آموزشی، معلمین و.... بر کیفیت آموزش در مدارس تأثیرگذار است. یکی از عواملی که بر فرآیند آموزش در کلاس‌های درس تأثیر دارد معلم‌اند. تحقیقات انجام‌شده در زمینههای تدریس و یادگیری روشن ساخته که معلم صرفاً با داشتن معلومات، دانش و تخصص در یک‌رشته تحصیلی نمی‌تواند آن دانش و تخصص را به دیگری بیاموزد. بلکه معلم و آموزنده باید از فنون و مهارت‌های خاصی نیز برخوردار باشد تا بتواند معلومات و تخصص خویش را به دیگری یاد بدهد. به‌عبارت‌دیگر توضیح یک مطلب در کلاس درس و واداشتن یادگیرندگان به حفظ و تکرار آن دلیل بر یادگیری مطلب  نمی‌باشد. زیرا هدف کلی تعلیم و تربیت در دنیای متحول امروزی ایجاد تغییرات مناسب و پایدار در رفتارهای انسان‌هاست تا آنان ضمن اینکه به تکامل می‌رسند از زندگی رضایت بخشی نیز برخوردار باشند.

شاين[1] متفکر تعليم و تربيت می‌گوید : درس دادن خوب از چشمان يادگيرنده پيداست اما ياد دادن موفقيت آميز از گفتار و رفتار ياد گيرنده پديدار مي شود منظور روزن شاين از اين گفته پر معني اين است که بين ياد دادن خوب و ياد دادن موفقيت اميز تفاوت زيادي وجود دارد انسانها هميشه چيزهايي را ياد مي گيرند که با خواستها خصلتها و توانايي هاي خودشان تناسب داشته باشند يا به زندگي انها مربوط شوند تمام رفتارهايي که از انسانها مشاهده مي کنيم بر پايه همين اصل استوارند اگر دانش اموز يا ياد گيرنده بتواند موضوع يادگيري را آنطور هضم کند که معني و مفهوم آنرا به خودش ،زندگيش ،شهرش، مردم و به جامعه اش پيوند دهند نه تنها مطالب را بگونه اي ياد مي گيرند که هرگز فراموش نکند بلکه ميزان علاقه اش به يادگيري بيشتر و بيشتر خواهد شد و به جستجوي اطلاعات تازه تر خواهد رفت براي رسيدن به اين امر بايد از روشهاي تدريس فعال و کاربردي استفاده نمود اما اگر ياد دادن درسها به گونه اي باشد که ياد گيرندگان دانش اموزان وادار شوند از خود رفتاري نشان دهند که هرگز به مفهوم واقعي آن پي نبرده اند يا به روشهايي عمل کنند که به وجود خودشان و يا درون خودشان ارتباطي برقرار نکنند احساس خواهند کرد فردي بيهوده و بي ثمر هستند يا بازيچه دست معلم و پدر و مادر خود قرار گرفته اند چون هيچ انگيزه اي در انها بوجود نيامده است هر يادگيرنده (دانش آموز) با درگير شدن مستقيم با مطالب يادگرفتني درس چنان مي آموزند و به يادگيري ها باورهاي عميق مي رسند که بي درنگ در جهت آگاهي هاي تازه تر و بيشتر گام برمي دارد و مي خواهد باز هم بداند.

 

1-2 بیان مسئله

اگر باور داریم که جوامع بشری به‌طور مدام دستخوش تغییر و تحول است،باید قبول کرد که این تحولات ناشی از دگرگونی‌هایی است که در نظام آموزشی صورت می‌گیرد.در چنین جوامعی تنوع و پیچیدگی نیازها بیشتر گشته و برای ارضای این نیازها، به علوم و فنون پیچیده‌ترین نیاز است بدیهی است که کسب علوم و فنون در سایه‌ی روش‌های پیچیده امکان‌پذیر خواهد بود،بنابراین وظیفه مسئولیت معلمین روزبه‌روز سنگین‌تر می‌گردد،چراکه روش‌های سنتی .متداول تدریس قادر به هدایت افراد به‌سوی یک تحول عمیق نخواهند بود.

آرزوي ديرينة هر جامعه‌ای پيشرفت و تعالي افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهيخته و انديشمند است و بديهي است هر پيشرفتي در زمينه هاي مختلف ازجمله فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي مستلزم داشتن افرادي متفكر، خلاق و منتقد می شود كه بتوانند تصميمات صحيح اتخاذ نمايند و برنامه‌ریزی صحيحي داشته باشند و اين منوط به وجود نظام‌های آموزش‌وپرورش فعال و پوياست . پس به جرأت می‌توان گفت هر پيشرفتي از نظام كارآمد و صحيح آموزش‌وپرورش جوامع نشأت می‌گیرد و اين مهم به عوامل متعددي ازجمله تغيير  شيو ه ها و الگوهاي تدريس و در جهت استفاده از روش‌های نوين و فعال بستگي دارد.

بعضی‌اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی ازآنچه را که مطرح‌شده است بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند  چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟

در پاسخ به این سوا لات می‌توان بی‌توجهی معلمان به روش‌های یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روش‌های فعال در آموزش را دلیل اصلی قلم داد کرد .

به همین ، دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آن‌ها را فراموش می‌کند . به‌کارگیری روش‌های فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه‌تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به‌سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به‌صورت کاربردی به کار ببرند .1-shain

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 143
قیمت : 19000
خرید