iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

کمپرسورهای گریز از مرکز

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 32

بخشی از تحقیق : 

کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای

4

ديفيوژرهای ثابت

4

ياتاقانهای کششی

6

تيغه های گردنده

7

ياتاقان ها

8

کمپرسور گريز از مرکز چند مرحله ای اطلس کوپکوبا قطعات استاندارد زير عرضه می گردد

10

جواهر جديدی در خليج

12

 کمپرسورهای گريز از مرکز GT

21

کمپرسورهای کمکی- راه حلی تکنيکی

23

کمپرسورهای گريز از مرکز SC/TP

24

 
 

کمپرسورهای گریز از مرکز چند مرحله ای

کمپرسور های مقرون بصرفه سری H به طور گسترده در صنايع اتومبيل سازی ، شيمی ، دارو سازی ، معدن و جدا سازی هوا استفاده می شود . قطعات اصلی هر کمپرسور سری H ، بخش آئروديناميک، سردکن های داخلی چرخ دنده ، سيستم روغنکاری و سيستم های کنترل عملياتی به گونه ای طراحی شده اند که دارای عملکردی قابل اطمينان می باشند.


 Single helical integral gearing اين چرخ  دنده بار محوری آئروديناميک را متعادل می کند . اين چرخ دنده ها توسط اطلس کوپکو طراحی و ساخته شده اند و با ويژگی های استاندارد (AGMA Q-13(DIN 5/6) منطبق هستند .
 

ديفيوژرهای ثابت

تيغه های راهنمای قابل تنظيم که امکان صرفه جويی انرژی  را تا 9% فراهم می آورد .
تصوير مقطعی  از پروانه های توربين ، چرخدنده ها و ياتاقان ها در يک کمپرسور چهار مرحله ای  سری H

کنترل گرمای قابل برنامه ريزی برای کنترل پارامترهای عملياتی برای کنترل و نظارت برعمليات کمپرسور از PLC های موجود استفاده می شود .برنامه سازی اين سيستم های کنترل برعهده مهندسان با تجربه اطلس کوپکو است که هم زمينه در کمپرسور و هم در تکنولوژی کنترل بر عهده مهندسان با تجربه دارند و بدين ترتيب از عملکرد بهينه دستگاه اطمينان حاصل می گردد .

اين سيستم های کنترل سفارشی از طريق کنترل دما ، فشار و ارتعاش استاندارد های جديدی برای قابليت اطمينان و ايمنی کمپرسور فراهم می آورند و بطور خود کار ميزان کنترل عملکرد بهينه و بازدهی را تنظيم می کنند . اگر هر گونه نقصی در سيستم ايجاد شود کمپرسور بطور خودکار هشدار می دهد و خاموش می شود .
سيستم های کنترل دارای منوهايی می باشد،منوها شامل فشار هوای تخليه،دما و اطلاعات ديگری در خصوص پارامترهای عملياتی ديگر می باشد که بر صفحه مانيتور CRT يا  LCD و بر حسب واحد های سنجش مورد نياز شما نشان داده می شوند تمامی وضعيت های مربوطه بنابر مقتضيات بخصوص شما قابل برنامه سازی هستند .

با تغيير درميزان تقاضای هوای فشرده،سيستم کنترل استاندارد اين دستگاه با استفاده از تنظيم های “full –loadlno-load””قادر به پاسخگويی  به اين نوسانات است .

ميزان توليد هوا (بنابر ميزان تقاضا ) در ابتدا توسط شيرهاي تنظيم يا تيغه های راهنما کنترل می شود . وقتيکه ميزان تقاضای هوا پايين تر از دامنه tsrndown کمپرسور باشد ،معينی کمپرسور در وضعيت “بدون بار ” باشد،کمپرسور کاملا تخليه بار می شود . وقتيکه فشار هوا به پايين ترين سطح مجاز برسد کمپرسور کاملا باردهی می شود و چرخه کنترل خواهد شد .

1-    تيغه های راهنما به منظور تنظيم بار ورودی طراحی شده اند و در نتيجه هزينه های انرژی را تا 9% کاهش می دهند يک شير تنظيم  نيز بر طبق استاندارد در سيستم گنجانده شده است .
-2
لوله کشی ميان مرحله ای توسط اتصال های Victoulic متصل می شود بنابراين می توان آن را به راحتی و بدون باز کردن سردکن های داخلی از سيستم جدا کرد .
-3
سردکن های داخلی از نوع آب در لوله و هوا در پوستر هستند که به سادگی و در محل می توان آنها را تميز کرد. لوله های آب دارای قطرهای بزرگی هستند و جريان آب به راحتی از آنها عبور می کند .

4-    موتورهای الکتريکی در ولتاژهای گوناگونی موجود می باشند موتورهای ديگری نيز وجود دارند از جمله موتورهای ديزلی ،گازی و توربين بخار

5-    چرخدنده حلزونی که ميزان فشار بارآئروديناميکی را متعادل می کند.چرخدنده ها توسط اطلس کوپکو طراحی و ساخته می شوند و با استاندارد AGMAQ-13(DIN5/6) منطبق هستند

-6 تيغه های گردنده سری GT دارای طرحی متمايل به عقب هستند تا نسبت خوبی بين جريان و فشار را ايجاد کنند

 

ياتاقانهای کششی

تلفيق ياتاقان شعاعی – محوری در طرف کم سرعتطرح آب در لوله ، و گاز در پوسته که با قالب بنيادين سيستم تلفيق شده است

ساخته شده برای TEMA گوناگون انعطاف پذيری مواد برطبق قوانين و کدهای محلی TUV Stoomwezen codap,Rocolta,BS 5500 و غيره سيستم پيش بينی خيز فشار
اين سيستم فشار کمپرسور را درون محدوده معينی حفظ می کند و باعث عملکرد ايمنی کمپرسور می گردد ، اين سيستم در عين حال گردش جريان را در وضعيت های گوناگون تحت کنترل قرار می دهد . اين سيستم بطور پيوسته دماهای ورودی را کنترل می کند و مواقع لزوم کنترل را جهت به کار اندازی موثر کمپرسور محاسبه می کند و هر گونه تخليه هوای فشرده را کاهش می دهد .

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 32
قیمت : 7000
خرید