iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه بررسی رابطه بین سازگاري اجتماعي و نگرش های مذهبی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدمسجد سلیمان

نوع : word - قیمت :19000 تعداد صفحه : 97

بخشی از پایان نامه : 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده 5

فصل اول.  .

مقدمه 2

بيان مساله 4

سوالمسئله  .

هدف تحقيق.  .

اهميت وضرورت تحقيق. 6

فرضيه هاي تحقيق.  .

متغيرهاي پژوهشي.  .

فصل دوم 9

سازگاري اجتماعی چیست؟  .

تعریف سازگاري اجتماعی.  .

تعریف عملیاتی سازگاري اجتماعی. 16

سازگاري اجتماعی به عنوان یک علم. 16

سازگاري اجتماعی به دنبال علل رفتارهای اجتماعی است..    

عوامل مؤثربرشکل گیری رفتاراجتماعی. 17

چرامطالعه ی سازگاري اجتماعی لازم است.. 18

جامعه پذیری؛اجتماعی شدن فرد 19

شیوه های جامعه پذیری.  .

دونقش اساسی جامعه پذیری. 20

جامعه پذیری انتظاری. 20

بازجامعه پذیری (دوباره اجتماعی شدن) 21

عوامل یاکارگزاران جامعه پذیری.

سازوکارهای جامعه پذیری.  .

طبقه اجتماعی؛دیگرعامل جامعه پذیری. 22

نظریه های جامعه پذیری. 24

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری. 25

نظریه خودآیین های کولی. 25

نظریه ی نقشپذیری مید. 26

نظریه های روانشناختی جامعه پذیری.

نظریه جامعه پذیری فروید.  .

نظریه شناختی رشدپیاژه  .

نظریه هادرسازگاري اجتماعی.  .

تقلید. 27

تقویت.. 27

تقویت جانشینی (یادگیری اجتماعی) 28

تبادل اجتماعی. 29

آیاهمیشه خوبی هاجبران میشود؟ 30

واژه دين..............................................................................................................................44

تعريف دين از ديدگاه اسلامي ..............................................................................................46

تعريف دين از ديدگاه روانشناختي....................................................................................48

مرور دیدگاه چند روانشناس در مورد دین............................................................................50

نظريه‌ انتخاب‌ مذهب‌........................................................................................................52

تاثيردينداري‌....................................................................................................................55

تحقيقات انجام شده : 47

فصل سوم 50

جامعه موردمطالعه 50

حجم نمونه 51

ابزارجمع آوري اطلاعات.. 53

روش تحقيق. 52

روش آماري مربوط به فرضيه ها : 54

فصل چهارم  .

مقدمه  .

یافته هاوتجزیه وتحلیل دادهها  .

فصل پنجم. 79

بحث ونتیجه گیری : 80

پیشنهادات :  .

(محدودیت) : 86

«منابع ومآخذ» 87

پیوستها 90

 

 

چکیده

تحقیق فوق با هدف بررسی رابطه بین سازگاري اجتماعي و نگرش های مذهبی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدمسجد سلیمانی است.. مبانی نظری تحقیق فوق را نظریه های روانشناسی سازگاری اجتماعی و نگرش های مذهبی تشکیل می دهندجامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان می باشند که از میان آنها 120 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه سازگاری اجتماعی و نگرش های مذهبی بین آنها توزیع شد پس از جمع آوری پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

کلید واژگان : سازگاری اجتماعی، نگرش های مذهبی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

مقدمه

روان شناسان اجتماعي تمايل دارند بدانند كه انسانها چگونه درباره يكديگر مي انديشند و چگونه بر يكديگر اثر مي گذارند و اثر مي پذيرند ، با اين حال تنها ايشان نيستند كه به اين مسائل علاقه نشان مي دهند بلكه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتي رمان نويسان و فيلسوفان نيز به مطالعه اين گونه مسائل تمايل نشان مي دهند اريكسون پس از جستجو و بررسي بسيار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهايي كه علل رفتارهاي طبيعي و غير طبيعي او را توجيه مي كند كه هويت و نوع تفكر به آن را مورد بررسي قرار مي دهد و اينكه هويت كه حاكي از تحول در امور جنسي و يافتن خود و درك از خويشتن نزد بزرگسالان و تضادهاي ناخودآگاه آنان است شكل مي گيرد و او اضافه مي كند كه تمام احساسهاي ناخودآگاته كه از آنها و نوجوانان نشات مي گيرد يكي از ويژگي هاي انسان دارا بودن نيروي انديشه است كه باعث هويت است انسان به ياري انديشه توانسته است به خوديابي برسد كه اين مي تواند باعث هويت در جوانان شود كه تفكر منطقي و يافتن آن در ذهنيت مي تواند راهكاري جديد باشد و اريكسون خواسته است زندگي روزانه نوجوانان را با تمام پريشاني به اضطراب و آشفتگيهايش بازسازي كند و اين نوآوري و دگر گوني در روش نگرش به نتايجي به بار آورده كه ژرفترين و استوارترين اعتقادهاي در واقع رشد هويت است كه منجر به رسيدگي عاطفي ، جنسي ، اجتماعي و ... مي شود در افراد با شخصيت هاي نا رسيده « من » ضعيف و شكننده است و بخشي از سازگاري اجتماعي كه در دوران كودكي به وقوع مي پيوندد بدان سازگاري اجتماعي مي گويند و اين همان شيوه اي است كه كودكان ارزشها ، سوگيريهايي كه در آينده با آن مواجه خواهند شد ، ياد مي گيرند و همه مي دانيم كه موقعيتهايي نيز وجود داشته است كه در آن اجتماعي شدن دوباره در تنهايي صورت گرفته است و به همين دليل از اين فرايند به طور مصيبت باري استفاده استثماري شده است ( ستوده، 1380 ).

نگرش های مذهبی، مجموعه ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر، واحد یا متکثر، مشخص یا نا مشخص، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد،  به هر نوع ایمانی که هر کس  نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبار می بخشد، بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن  دین بدانها اعتقاد داشته باشند (محمدزاده، 1387).

با ظهورروان‌شناسي دين[1]علاقه به بررسي رابطه بين دين و شادكامي به طور فزاينده‌اي پديد آمد. علاقه به روان‌شناسي دين به يك قرن پيش برمي‌گردد (هل[2]، 2002)به باور تاولس[3]روان‌شناسي دين به دنبال درك رفتار ديني از طريق به كارگيري اصول و قوانين روان‌شناختي است كه البته آن اصول از راه مطالعه رفتار غيرديني به دست آمده است (روحاني و معنوي‌پور، 1387).

مذهب يكي از مؤثرين عوامل در تاريخ بشري است. نگرش مذهبي عبارت است از اعتقادات منسجم و يك‌پارچة توحيدي كه خداوند را محورامور مي‌داند و ارزش‌ها، اخلاقيات، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان با يكديگر، طبيعت و با خويشتن را تنظيم مي‌كند. فانك و والنگز[4] (1987) دين را سبك زندگي يا نظام باورهايي دانسته‌اند كهرابطة غايي فرد را با خدا و عالم هستي تنظيم مي‌نمايد. برخي از انديشوران غربي دين را مجموعه‌اي از مؤلفه‌هاي مرتبط با هم مي‌دانند. براي مثال پترسون[5]معتقد است مذهب مجموعه‌اي از اعتقادات، احساسات و اعمال فردي و جمعي است كه حول مفهوم حقيقت غايي يا امر مقدس سامان يافته است (خداياري‌فرد و همکاران، 1387).

(شهید مطهری ،1367) در کتاب بیت گفتار،اثرات ایمان رادر این گونه ،مطرح می نماید:

اولین ایمان دین است که پیشوایانه اخلاق است یعنی اخلاق که خود سرمایه بزرگ زندگی است بدون ایمان اساس وپایه درستی ندارد.

زیر بنای همه اصول اخلاقی ومنطقی ایمان دینی ،یعنی ایمان اعتقاد به اعتقاد به خداست.

همه ادیان الهی دعوت بر پیوند بین خالق ومخلوق می کنند،چنین پیوندی خودی خود می تواند موجب آرامش روان انسان شود بنابراین همراه ادیان الهی در پیشگری ودرمان اختلالات روانی، می تواند نقش اساسی داشته باشد(مطهری،1367).

اهمیت عبادت تا بدانجاست که حتی برترین بنده خدا نیز ملزم به انجام آن است. او آن چنان به عبادت می پردازد به نماز قیام می کندکه به معراج می رود ورمز عروج انسان ها را به آنان گوشزد کرده ،می فرمایند:اصلاه معراجالمومن:یعنی نماز معراج انسان است.

بيان مساله

سازگاري اجتماعي و نگرش ها ی مذهبی مي تواند شاخه اي از علوم انساني و علمي نسبتاً جوان است كه بعد از پيدايي و رشد سازگاري عمومي و جامعه شناسي به عنوان دانشي نو مطرح شده و اين سازگاري اجتماعي از راه رسيده و نو پا مي تواند ديواري سخت از سازگاري و جامعه شناسي باشد كهبه مطالعه فرد ( رفتارها و نگرشها ، باورها ، ... ) در محيط اجتماعي مي پردازد زيرا افراد به خاطر وابستگيهاشان به جامعه و پيوندهايشان با گروه هاي مختلف اجتماعي كه دارد از آنها متاثر مي شود و بر آنها اثر نيز مي گذارد از اين رو سازگاري اجتماعي مي تواند در جنبههاي گوناگون زندگي اجتماعي مورد استفاده گيرد . سازگاري اجتماعي ما را به شكل خاصي از آگاهي مجهز مي كند تا از تبينهاي شخصي درباره رفتار ديگران پرهيز كنيم و نيز چگونه نگريستن به عواملي را كه رفتارهايمان را شكل مي دهد ياد مي دهد و به ما كمك كند تا نيروهاي رواني – اجتماعي را كه با آنها روبرويم به ويژه آنهايي را كه به ما فشار وارد مي كنند باز شناسيم ومارا بر مي انگيزد تا به ياري جامعه اي بيمناك و هراسناك از افزايش ناسازگاري و نابهنجاري برخيزيم و چگونگي رويارويي با آنها را دريابيم  ( منصور،  1380 ).

  دین در لغت به معنای فرمانبرداری، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا و در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتی است که خداوند از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت انسانها نازل فرموده و دارای ابعاد مختلفی نظیر بعد شناختی و آموزه ای، اخلاقی، فردی، عبادی، حکومتی، اقتصادی، حقوقی و جزایی، احساسی و روانی و آرمانی است . اگر چنین دینی بدون تحریف باشد، دین حق و اگر بخشی از آن تحریف شده باشد، دین باطل نام می گیرد (سبحانی  و رضایی، 1387).

گرایش به دین و معنویت ، همزاد انسان است و ریشه در سرشت او دارد. دین، ندایی است که انسان آن را از درون خود می شنود و تا آدمی وجود دارد این گرایش در او باقی است ( سبحانی، 1387) .

 از دیدگاه (پترسون،  1997) نیز مذهب مجموعه ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امر مقدس سامان یافته است. این حقیقت غایی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر، واحد یا متکثر، متشخص یا نامتشخص، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد ( به نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1385).

  همچنین دین کلمه ای است فارسی پهلوی که از ریشۀ اوستای ( اثنا ) به معنی نفس و ذات وجدان گرفته شده است و در زبان عربی به معنای مذهب به کار می رود. در زبانهای اروپایی RELigion  که معادل فارسی دین است از ریشۀ لاتین Religao یا Religor به معنی عقد و اعتقاد گرفته شده است (ایپکچی، 1386).

   اگر ما با مجموعه ای از اعمال ، عواطف و اعتقادات معطوف به حقیقت غائی مواجه شدیم که به حد کافی با تعریف کلی ما سازگار بود ، حق داریم بگوییم که آن مجموعه ، مصداقی از دین است ( محمد رضایی، 1387).  همان گونه که بدن و جسم انسان دچار بیماری می شود ، ممکن است دینداری انسان به عنوان پدیدل روحی و معنوی دچار آسیب گردد. لذا با توجه به جوان بودن جامعۀ ما و به لحاظ نقش خطیری که جوانان دین دار در آینده جامعه دارند ، آشنایی با عوامل آسیب زا به دین گرایی نوجوانان و جوانان و تلاش برای برطرف کردن آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ایپکچی، 1989).

آیا بین  سازگار اجتماعی ونگرش های مذهبی رابطه معنادار وجود دارد.

اهميت وضرورت تحقيق

انسان هيچ گاه تنها و دور از ديگران زندگي نكرده است بلكه زندگي او حاصل روابط و پيوندهايش با ديگران است اگر قرار باشد به شناختي از او دست يابيم بايد در اين چارچوب وي رابشناسيم به اين صورت كه نوجوان با توسل به يافتن هويت خود و اتكا به افكار منطقي و باورهاي مثبت بتوانند به سازگاري اجتماعي برسد و اميد است با پژوهشهايي كه انجام مي گيرد بتوان به سازگاري اجتماعي و نوع روابط جوانان و نوجوانان با محيط اطرافشان كمك كرد و انجام اين پژوهش مي تواند در جوامع آموزشي و تحصيلي مخصوصاً در دانشگاه نقش بسزايي داشته باشد و اميد است بتوان راه حل هايي جهت ايجاد سلامت روح و روان و تعامل اجتماعي بين افراد را با ارائه اين پژوهش ها بدست آورد (حسینی،1389).

 

 

 

اهداف تحقیق

هدف تحقيق

هدف از تحقيق بررسي رابطه ي سازگاري اجتماعي و نگرش های مذهبی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدمسجد سلیمانی است.اينكه آيا بين سازگار اجتماعي و نگرش های مذهبی رابطه وجود دارد يا نه ؟

 

فرضیات تحقیق

1-بین سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد مسجد سلیمانرابطه معنی داری  وجود دارد

2-بین نگرش های مذهبی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزادمسجدسلیمانرابطه معنی داری وجود دارد

3-بین سازگاری اجتماعی و نگرش های مذهبی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد مسجد سلیمان رابطه معنی داری وجود دارد.Psychology of Religion-1

Hall -2

-Thouless-3

Funck&Valengez-4

Peterson-5

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 97
قیمت : 10000
خرید