iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه بررسی نحوه عمل قرص های روانگردان در ارتكاب جرم جوانان و نوجوانان در ایران از منظر جرم شناسی

نوع : word - قیمت :15000- تعداد صفحه : 123

بخشی از پایان نامه : 

چکیده

هدف از اين پژوهش بررسی نحوه عمل قرص های روانگردان در ارتكاب جرم جوانان و نوجوانان در ایران از منظر جرم شناسی، و بررسي  رويكردهاي  جرم شناسانه نظام حقوقي ايران در ارتباط با مواد روانگردان همچنین بررسي ارتكاب جرم و مسئوليت كيفري استفاده كننده گان از مواد روان گردان می باشد، روش تحقيق مورد نظر به صورت كتابخانه اي مي باشد، سوء استعمال موارد روانگردان پیامدهای زیانباراجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع،جامعه جهانی رابه همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نا به جا ازاین مواد را ترویج  میکند واداشت که تصویب  کنوانسیون 1971 مواد روانگردان سازمان ملل بهترین جلوه ی آن است.قانونگذار ایرانی نیز ضرورتاً در قانون مربوط به مواد روانگردان به جرم انگاری پاره ای از اقدامات  که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روانگردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روانگردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه آثاربسیار زیانبارآن برای سلامت عمومی ، ضرورت اصلاح قانون مربوط وپیش بینی اقدامات حمایتی موثروتدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد می کند. از سوی دیگرسوء استفاده از مواد روانگردان گاه به اختلال روانی و تزلزل درپایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی مسئولیت کیفری فرد  در این هنگام موضوعی است که می توان آن را به مستی برساند و در حالات مختلف، احکام آن را تبیین کرد که در این پژوهش در طی چهار فصل و همراه با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در پی جرم انگاری قرص های روانگردان بودیم که میتوان این چنین نتیجه گرفت که قرص های روانگردان هم می توانند همانند مواد مخدر آسیب های اجتماعی زیادی به جامعه بزنند بنابراین از لحاظ صلاحیت کیفری و برخورد با مجرمین این مواد برابر با قوانین مواد مخدر اقدام کرد.

 

واژگان کلیدی: جرم شناسی، قرص های روانگردان، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، پیشگیری از جرم

 

مقدمه

انسان در فرايند جامعه پذيرى از طريق كنش هاى متقابل اجتماعى «شيوه راه رفتن و گفتن» را مى آموزد و به تدريج به كسب تجربه هاى مختلف مى پردازد. دوران وجوانى به ترين دوران زندگى جهت كسب تجربه هاى مختلف است، در اين دوران جوان سعى مى كند با تأسى از رفتار بزرگسالان به كسب تجربه پرداخته و رفتار جديدى را از خود بروز دهد. اما بايد توجه داشت كه گرايش به تغيير نيز جنبه جدايى ناپذير زندگى اجتماعى و اصلى بنيادى در فرهنگ است. عناصر فرهنگى در هر جامعه اى آن چنان به هم پيوند خورده اند كه تغيير هر عنصر، موجب تغيير در عنصرهاى ديگر مى گردد. بنابراين هميشه جوانان به عنوان نيروهاى نوآور با كنار زدن تدريجى يا سريع نسل گذشته به عنوان نيروهايى كه حافظ وضع موجود هستند، جايى را براى خود باز مى كنند و موجب تغيير مى شوند. ولى بيشتر افراد جامعه، دگرگونى را به خصوص اگر از پيامدها و هزينه هاى آن آگاه باشند، به طور سراسرى نمى پذيرند.

در سده هاى اخير تغييرات فرهنگى و اجتماعى از سرعت بالا و دامنه دارى برخوردار شده است. به گونه اى كه نظيرى براى آن نمى توان پيدا كرد. اين تغييرات ممكن است بعضاً اثرهاي نامطلوبى در زندگى اجتماعى ايجاد كنند كه موجب دشوارى تطابق اجتماعى مي شود، يعنى فرد به زحمت مى تواند خود را با تغييرهاي تازه همراه كند. به همين دليل است كه مى بينيم با وقوع انقلاب صنعتى و تغيير وضعيت زندگى مردم، دامنه نيازمندى هاى آن ها گسترش مى يابد. از طرف ديگر به دليل محروميت هاى ناشى از برآورده نشدن نيازها و خواسته هاى بى شمار افراد، زمينه ايجاد انحراف ها و كجروى ها مانند: تبهكارى، سرگردانى، سرقت، اعتياد، انحرافات جنسى و فراهم مى گردد. در اين ميان، كارگزاران جامعه پذيرى ، نهادهاى اجتماعى و افرادى كه جامعه پذيرى در سال هاى نخستين زندگى آن ها رخ مى دهد (نوجونان و جوانان)، داراى بيشترين اهميت هستند.

در جامعه هاى نوين، خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه هاى گروهى به واسطه قدرت و تأثير پيوسته اى كه بر شكل گيرى منش، شخصيت و رفتار انسان مى گذارند، مى توانند در انتخاب يك مسير صحيح و سالم و يا انحرافى، تأثير داشته باشند. جوان از روان شناسى خاصى برخوردار است، وى از سويى سرشار از خير خواهى و عواطف رقيق انسانى و از سوى ديگر بلندپرواز، ماجرا جو و قهرمان گر است. از يك سو به دنبال يافتن هويت مشخصى براى خودش بر مى آيد و از سوى ديگر به هم نوايى با جمع همسالانش مى پردازد و غالب ارزش هاى خويش را از اين گروه اخذ مى كند. استقلال طلبى، هيجان جويى، تغيير در تأثير پذيرى از والدين، نگرانى هاى ناشى از تغييرهاي شكلى و بدنى، دوگانگى روانى و ... در مجموع حالتى سيال را براى جوان پديد مى آورند. جوان در اين فضاى خاص آماده شكل پذيرى است بسته به اينكه چه كسى به وى توجه مى نمايد و برايش سرمايه گذاري مى كند اغلب به همان سمت و سو متوجه مى شود.

بدون شك در ميان مراحل مختلف زندگى انسان، جوانى به دليل ويژگى هاى خاص و منحصر به فردى كه دارد از اهميت ويژه اى برخوردار است. جوانى دوره اى است كه طى آن فرد از يك طرف با تغييرهاي سريع و ناگهانى فيزيكى و جسمى روبه رو است و به طبع اين تغيير، از طرف ديگر دگرگوني و تحولات روانى نيز به وقوع مى پيوندد كه موجى از تلاطم و تشويش فكرى را به راه مى اندازد. به نظر مى رسد كه اين تشويش و ناآرامى ناشى از منبع خانواده، هنجارها و مقررات حاكم بر آن (در سطح کلی تر جامعه) و نیز خود نوجوان و نظام ارزشى خاص او باشد. بنابراين اگر در اين مسير و دوره گذر نوعى تعادل بين تغيير فيزيكى و فكرى جوانان و همچنين نوع جو حاكم بر خانواده برقرار نشود، ممكن است پيامدهاى منفى اى مانند. مشكلات رفتارى و انحراف هاى اجتماعى را به همراه داشته باشد. اثر اين انحراف و بزه كارى ها هم براى جوان و خانواده اش و هم براى جامعه جبران ناپذير خواهد بود.     

بعضى از دانشمندان جرم شناس پيدايش انواع جرايم ارتكابى جوانان را معلول عواملى نظير توسعه ناگهانى صنايع، وسعت و گسترش غيراصولى شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، در هم ريختن و از هم پاشيدگى خانواده ها، سست شدن پايه ها و مبانى مذهبى و اخلاقى و عواملى از اين قبيل مى دانند. از طرف ديگر مى توان گفت كه قرن حاضر، قرن اضطراب و سرعت است و در چنين وضعيتى جوانان عجله دارند تا هرچه سريع تر خود را به مقصد خيالى مورد نظر خود برسانند و براى آن ها تفاوتى ندارد كه در اين راه، قواعد و مقررات و قوانين در هم شكسته شوند، بنابراين لازم است كه وى توسط خانواده و مربيان هدايت شود تا بتواند راه صحيح موفقيت را پيدا كند و به بيراهه كشيده نشود.

از مواد و داروهای روانگردان به مواد (مخدر) صنعتی صناعی اعتیادآور نیزباد شده اشت و گاه به توجیه نیل به لحظات شاد، برانگیختگی جنسی، و افزایش قدرت یا خروج از یکنواختی زندگی و ... استفاده می شود.مصرف این مواد، در بسیاری از موارد با آثار و عوارض ناخوشایندی فردی، اجتماعی و اخلاقی به ویژه  در میان جوانان  همراه است که در مواردی  تلاش های پزشکی و روانپزشکی نیز درمان وابستگان به آنها را عقیم می گذارد. می توان بر این باور بود که با توجه به تعداد مبتلایان به این مواد که در کل جامعه ی جهانی حدود چهل میلیون نفربرآورد می شودسوء استفاده از این مواد، سلامت و بهداشت همگانی را در معرض تهدید قرار می دهد[1].

انتشار اخبار ناگوار ملی و فرا ملی مرتبط با استفاده کنندگان از این مواد و آثار آن مثل بروز اختلالات روانی، مرگ جوانان و نوجوانان . ارتکاب جرایم به ویژه جنسی مثل زنای به عنف یا جنایاتی مثل قتل، جوامع انسانی از جمله جامعه ما را دستخوش نگرانی و دلهره می کند[2].

در کشور انگلستان براساس آمارهای جنایی،نرخ مرگ و میرسالیانه مصرف کنندگان قرصهای اکستاسی (Ecstasy) در سال 1994 حدود چهل مرگ در مقایسه با دوازده مرگ ناشی از مصرف قرص اسپید(Speed) و یک مورد مرگ ناشی از مصرف LSD در هر یک میلیون مصرف کننده گزارش شده است، [3]گرچه مخاطرات آن از برخی فعالیتها مثل کار در معادن یا سکوهای نفت کمتر است.

در مجموع مواد مزبور چه به لحاظ عرضه و چه به لحاظ مصرف، لطمات جبران ناپذیری را متوجه بهداشت جسمانی و روانی افراد و اقتصاد ملی میکند و اگرچه استفاده درمانی ازبرخی مواد روانگردان پس از اعلام نظر پزشک متخصص، امری متعارف است اما آثار بسیار زیانبار سوء مصرف این مواد دولتها رابرآن داسته تا ازطریق مجامع بین المللی چون سازمان ملل و یا از طریق مراجع صلاحیتدار قانونی داخلی، درپرتو یک سند و کنوانسیون بین المللی یا قوانینی و مقررات ملی، تولید، عرضه و حتی استفاده از این موادرا تحت کنترل و مقابله قرارداده و به اقداماتی چون تولید، عرضه و مصرف آنها با تدابیر سرکوبگرانه یا حداقل حمایتی واکنش نشان دهند. عوارض خطرناک خصوصاً روانی سوء مصرف این مواد توجه ما رابه این مهم جلب می کند که مسئولیت استفاده کنندگان از این مواد را در ارتباط با جرائمی که پس از استعمال آنها و در حالت غیر عادی مرتکب می شوند، بررسی کنیم.

مواد روان گردان ( یا به اصطلاح رایج شده ، شادی آور) تاثیر مستقیم بر روی سلولهای مغز دارند. بدین صورت که باعث افزایش حجم سلولهای مغزی می‌شوند. سلولهای مغزی که هر کدام فایلی از اطلاعات گوناگون هستند، در اثر افزاش حجم به هم نزدیک و نزدیکتر شده و باهم تماس پیدا می‌کنند. در نتیجه این رویداد ، اطلاعات هرکدام از این سلولها با اطلاعات سلولهای دیگر ادغام شده و موجب بروز مشکل ادراکی برای شخص مصرف کننده می‌گردد. به عنوان مثال، سلولی که حاوی اطلاعات راجع به یک لیوان آب است با سلولی که حاوی اطلاعات راجع‌ به دریاست مخلوط شده ، در نتیجه شخص یک لیوان آب را ، دریا تصور کرده و می‌خواهد شیرجه رفته و در آن شنا کند. یا یک آدم چاق را سیبی تصور کرده می‌خواهد با چاقویی آن را قارچ قارچ کرده و بخورد.صرف مواد مخدر از راههای متداول نظیر كشیدن تریاك و مصرف هروئین در سالهای گذشته اكنون به مصرف قرص های وارداتی یا دست ساز خطرناكتری به نام اكستیسی تبدیل شده است.قرص هایی كه مصرف آنها با نام قرص شادی بخش - قرص X -قرص اكسی - قرص E پارتی و . ..در بین جوانان متداول شده است كه رنگی شبیه اسمارتیز وطرح و نشانهای مختلف از جمله صلیب - لنگر - طرح پرندگان - دولفین و...دارد كه فرد پس از مصرف آنها دچار حالتی می شود كه به آن سفر می گویند سفری كه زاییده توهمات ذهنی است.

اعتیاد به قرص های روانگردان به عنوان جدی­ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوقی، سیاسی و ... دارد. به اعتقاد تحلیل­گران اجتماعی، اعتیاد به قرص های روانگردان، به­عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک­سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می­کشاند و از سوی دیگر پدیده­ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش­های اجتماعی کاهش می­دهد به­طوری که آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه « جنگ شیمیایی خانگی » و « جنگ بدون مرز » می­دانند. سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد مخدر و استفاده از قرص های روانگردان را، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح­های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این مسأله اجتماعی زمانی عمیق­تر درک می­شود که بدانیم پدیده اعتیاد، متأثر از توسعه فن­آوری­های ارتباطی و رایانه­ای و باند­های مافیایی و دست­های پنهان است و از چنان پیچیدگی­هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون­ها و پروتکل­های مختلف برای مقابله با آن ( کنوانسیون­های 1971، 1961، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) نموده است. حجم گسترده تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه­ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه سوء استعمال مواد روانگردان پیامدهای زیانباراجتماعی واقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع،جامعه جهانی رابه همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نا به جا ازاین مواد را ترویج  میکند واداشت که تصویب  کنوانسیون 1971 مواد روانگردان سازمان ملل بهترین جلوه ی آن است بنابراین در این راستا در پی سیاست تقنینی ایران هستیم که تا چه حدودی در جلوگیری از ارتکاب این جرایم موفق بوده و همچنین پرداختن به چالشهای موجود و ارائه راهکارها از ضروریات انجام این پژوهش است.

 

اهداف تحقیق

1-بررسی نحوه عمل قرص های روانگردان در  ارتكاب جرم جوانان و نوجوانان در ایران از منظر جرم شناسی.

2-بررسي  رويكردهاي  جرم شناسانه نظام حقوقي ايران در ارتباط با مواد روانگردان .

3-بررسي ارتكاب جرم و مسئوليت كيفري استفاده كننده گان از مواد روان گردان.

 

سؤالات تحقیق

1-چه ارتباطی میان استفاده از قرص های روانگردان و ارتکاب جرم توسط جوانان وجود دارد؟

2- از دید جرم شناسان رويكردهاي نظام حقوقي ايران در ارتباط با مواد روانگردان به چه صورتي مي باشد؟

3-مهترین عوامل استفاده از قرص های روانگردان از منظر جرم شناسی؟

4-مهمترین راهکارها در جهت جلوگیری از استفاده از قرص های روانگردان و ارتکاب جرایم ناشی از استعمال این نوع مواد؟ 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 123
قیمت : 15000
خرید