iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پروپوزال تاثیر مقادیر مختلف هورمون جیبرلیک اسید در دوره های مختلف رشدی بر دینامیک رشد، خصوصیات مرفوفیزیولوژی و مولفه های کمی و کیفی تولید ارقام مختلف کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع : word - قیمت :20000 تعداد صفحه : 18

بخشی از پروپوزال : 

يكي از موانع عمده استفاده بهينه از گياهان دارويي در خارج از رويشگاه طبيعي، محدوديت ميزان جوانه زني و طولاني بودن خواب بذر آنها مي باشد. طي دوره خواب حتي اگر شرايط مناسب محيطي (رطوبت، دما و...) نيز فراهم باشد، جوانه زني صورت نمي گيرد. اين امر در شرايط نامساعد رويشي سودمند است، زيرا بذر غيرفعال است و در نتيجه بسياري از تنشهاي محيطي و شرايط نامناسب اقليمي را بهتر تحمل كرده، تداوم نسل و بقاي گونه گياهي تضمين مي‌گردد  با اين وجود، گاهي خواب بذرها يك وضعيت نامطلوب در نظر گرفته مي شود، به ويژه اگر هدف توليد انبوه يك گياه با ارزش اقتصادي يا دارويي بالا باشد. بنابراين پژوهشگران تلاش مي نمايند تا با بررسي علل خواب بذرها، به روشهايي مناسب براي شكست خواب و افزايش درصد و سرعت جوانه زني بذرها دست يابند [1].

خواب اوليه بذر از نظر منشأ و عوامل مؤثر در ايجاد آن به دو منشأ دروني و بيروني تقسيم مي شود. بر طبق قوانين انجمن بين المللي آزمون بذر ISTA مشكل بذر بيشتر گونه هاي  تيره چتريان، خواب اوليه دروني از نوع فيزيولوژيكي است. هورمونها در ايجاد و كنترل خواب فيزيولوژيكي بذر نقش كليدي دارند. در بين هورمونهاي مورد بررسي از طريق القاء جوانه زني GA3 خواب بذر را كنترل مي نمايد. گاهي تيمار سرمادهي به تنهايي يا همراه با تيمارهاي ديگر از جمله GA3 براي شكست خواب و افزايش جوانه زني بذرها مورد استفاده قرار مي گيرد. سرمادهي سبب افزايش بيان ژن GA3ox1 در ريشه چه و لايه آلرون مي شود. جیبرلیک اسید با فرمول شیمیایی 6O22H19C یک هورمون گیاهی با شناسه پاب‌کم ۵۲۲۶۳۶ و جرم مولی آن 37/346 g/mol می‌باشد. اسید جیبرلیک (GA) یکی از بهترین و معروفترین هورمونهای گیاهی گروه جیبرلین می‌باشد. جیبرلینها بطور طبیعی در سه حالت یا شکل شیمیایی وجود دارند که دو نوع آنها از نظر شیمیایی مشخص شده است و سومی بطور فرضی معلوم گشته است. که عبارتند از جیبرلینهای آزاد، جیبرلینهای پیوسته و جیبرلینهای محلول در آب. جیبرلینها رشد طبیعی بعضی از گیاهان کوتاه قد را امکان‌پذیر می‌سازند همچنین رشد طولی گیاهان طبیعی مانند برنج ، کاهو ، گندم و خیار را تحریک می‌کنند. جیبرلینها اثری شگفت آوربر روی بلند شدن ساقه گیاهان طوقی دارند. فعالیت تقسیم یاخته‌ای مریستم زیر راسی واریته‌های نخود کوتاه قد و ذرت به جیبرلینها حساس بوده و بوسیله این هورمونها تحریک می‌شود. کشش یاخته‌ای بیش از تقسیم یاخته‌ای دلیل تحریک رشد بوسیله جیبرلین است. در واقع این هورمونها در گیاهان گندم یا جو که اشعه دیده‌اند و در آنها تقسیم یاخته‌ای کاملا متوقف شده هنوز موثر می‌باشند [2].

جیبرلینها رشد طبیعی بعضی از گیاهان کوتاه قد را امکان‌پذیر می‌سازند همچنین رشد طولی گیاهان طبیعی مانند برنج ، کاهو ، گندم و خیار را تحریک می‌کنند. جیبرلینها اثری شگفت آوربر روی بلند شدن ساقه گیاهان طوقی دارند. فعالیت تقسیم یاخته‌ای مریستم زیر راسی واریته‌های نخود کوتاه قد و ذرت به جیبرلینها حساس بوده و بوسیله این هورمونها تحریک می‌شود. کشش یاخته‌ای بیش از تقسیم یاخته‌ای دلیل تحریک رشد بوسیله جیبرلین است. در واقع این هورمونها در گیاهان گندم یا جو که اشعه دیده‌اند و در آنها تقسیم یاخته‌ای کاملا متوقف شده هنوز موثر می‌باشند [3].

به علاوه بوسیله GA3 یک نوع همبستگی بین تحریک رشد محور زیر لپه کاهو و افزایش وزن خشک دیواره ملاحظه شده است. این رشد طولی با یک نوع افزایش قابل توجه دیکتیوزومها ، بوسیله یک نوع تکثیر آندوپلاسمی و افزایش پلی‌ریبوزومهای یاخته‌ها جلو می‌افتد. این تغییرات با سنتز و ترشح زیاد مواد سازنده دیواره توام است که شبیه تغییراتی است که توسط GA3 در یاخته‌های واجد آلورون گندم گیاه جو القا می‌شود. در یاخته‌های فوق این تغییرات قبل از افزایش سنتز و ترشح آلفا آمیلاز صورت می‌گیرد.  عقیده کلی بر این است که انتقال مواد فتوسنتزی از مبدا به مقصد به این صورت می باشد که سلول های  فتوسنتز کننده مبدا، قند را به وجود می آورند و این قند از طریق مسیر درون سلولی به سلولهای آوند آبکش می رسد. عمل بارگیری قند، غلظت قندها را درون سلول به میزان بیشتری از آنچه در دیواره سلولی وجود دارد می رساند. در مقصد کربوهیدراتها جذب می شوند و به طور فعال به ترکیبات سلولی نظیر نشاسته یا کربوهیدراتهایی که در فشار هیدرواستاتیکی آوند آبکش تاثیر چندانی ندارند تبدیل می شوند، بر اساس فرضیه حرکت توده ای، هر عاملی که فتوسنتز را افزایش دهد، فشار هیدرواستاتیکی و سرعت انتقال مواد را نیز افزایش می دهد، عواملی که قدرت مقصد و سرعت پر شدن دانه را کنترل می کنند می توانند توزیع مواد فتوسنتزی را نیز کنترل نمایند، هورمونها از طریق اثر بر فعالیت آنزیمی و انعطاف پذیری سلولهای مقصد می توانند تاثیر بسزایی در انتقال مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه داشته باشند. از جمله سایر تاثیرات بر آناتومی گیاه می توان به تاثیر زمان مصرف هورمون جیبرلیک اسید بر سرعت پر شدن دانه، تاثیر غلظت هورمون جیبرلیک اسید بر شاخص سطح برگ، تاثیر زمان مصرف هورمون جیبرلیک اسید بر شاخص سطح برگ و غیرهاشاره نمود [4].

اما در این تحقیق هدف تاثیر مقادیر مختلف هورمون جیبرلیک اسید و مقادیر مختلف سوپرجاذب بر دینامیک رشد خصوصیات مرفوفیزیولوژی می باشد. از جمله موارد مجهولی که  در این زمینه وجود دارد این است که هورمون جیبرلیک اسید تا چه اندازه می تواند بر دینامیک رشد تاثیر بگذارد. آیا این تاثیر قابل ملاحضه است. آیا سوپر جاذب ها در جهت رشد خصوصیات مرفوفیزیولوژی می باشند.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 18
قیمت : 20000
خرید