iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه جو سازمانی و اخلاق حرفه ای کارکنان بانک ملی

نوع : word - قیمت :20000 تعداد صفحه : 112

بخشی از پایان نامه : 

چکیده

جو سازمانی را یکی از عوامل عمده موثر در عملکرد سازمان­ها می­دانند که نفوذ بسیاری در عملکرد منابع انسانی دارد و رفتار افراد سازمان را تحت تاثیر قرار می­دهد. از طرفی موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری مدیریت اخلاق است. اخلاق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی است. ضعف در سیستم اخلاقیات و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی می­گردد و مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کرد. به این ترتیب انرژی سازمان به منفی تبدیل می­شود لذا معرفتی که می­تواند به عنوان کاتالیزوری برای عقلانی کردن سازمان مبتنی بر نگرش انسان گرایانه عمل کند، اخلاق حرفه­ای است. اخلاق حرفه­ای در حقیق یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ابن امر است که در سازمان چه ارزش­هایی را، چه موقع، باید حفظ و اشاعه نمود و نسبت با آن پای بند بود. بنابراین این تحقیق به بررسی تاثیر جو سازمانی بر اخلاق حرفه­ای کارکنان بانک ملی شعب منتخب شهر اصفهان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق 1434 نفر از کارکنان بانک ملی شعب منتخب شهر اصفهان بوده است که حجم نمونه با روش حجم جامعه محدود با استفاده از جدول مورگان 300 نفر انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه­ای که اعتبار و پایایی آن با استفاده ار ضریب آلفا کرونباخ 91/0 به تائید رسید، جمع‌آوری گردید و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت. در این نرم افزار از آزمون­های پیرسون و رگرسیون ساده خطی برای آزمون سوالات استفاده شده است. همچنین برای آزمون توزیع داده­ها از روش کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می­دهند که همه فرضیات تائید شدند و جو سازمانی بر اخلاق حرفه­ای کارکنان تاثیرگذار است.

 

واژگان کلیدی: جو سازمانی، اخلاق حرفه­ای، کارکنان، بانک ملی.

 

 

مقدمه

در سازمان­های رقابتی امروز، تنها سازمانهایی قادر به ادامه حیات هستند که به کارکنان خود اهمیت می­دهند، پس به تبع آن، درک این کارکنان از سازمان خود که جو سازمانی نامیده می­شود، نیز حائز اهمیت خواهد بود(ادمونتون و وسترن[1]، 2002). جو سازمانی را یکی از عوامل عمده موثر در عملکرد سازمان­ها می­دانند که نفوذ بسیاری در عملکرد منابع انسانی دارد و رفتار افراد سازمان را تحت تاثیر قرار می­دهد. از طرفی موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری مدیریت اخلاق در سازمان است. اخلاق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی است. ضعف در سیستم اخلاقیات و گرایش به سمت عدم اعتماد منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات سازمانی می­گردد و مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کرد. به این ترتیب انرژی سازمان به منفی تبدیل می­شود لذا معرفتی که می­تواند به عنوان کاتالیزوری برای عقلانی کردن سازمان مبتنی بر نگرش انسان گرایانه عمل کند، اخلاق حرفه­ای است. اخلاق حرفه­ای در حقیق یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن ابن امر است که در سازمان چه ارزش­هایی را، چه موقع، باید حفظ و اشاعه نمود و نسبت با آن پای بند بود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جو سازمانی بر اخلاق حرفه­ای کارکنان شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان پرداخته است. در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله پژوهش مطرح شده، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق و در ادامه اهداف پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی فرضیه­ها، قلمرو پژوهش و کلمات کلیدی پژوهش تعریف شده است.

 

1-2- بيان مسأله

مدیریت صحیح بر منابع انسانی زمانی امکان پذیر است که بتوان با شاخص هایی وضعیت روحی و عملکردی آنان را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار داد و از وضعیت موجود آنان مطلع و در جهت بهبود آن راهکارهای مناسبی بکاربست. شاخص های منابع انسانی برای اندازه گیری روحیه نیروی کار سازمان سودمند هستند و به رشد و توسعه سازمان کمک نموده و مدیریت بر منابع انسانی را راحت تر می نماید (سلطانی، 1387).

سازمان ها از جو یکسانی برخوردار نیستند. همانگونه که اعضا متفاوتند، جو نیز از سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. جو موجب تمایز سازمان ها از یکدیگر می گردد و درنتیجه نتایج کارها و فعالیت های سازمان راتحت تاثیر قرار داده و همچنین در رفتار و اعمال اعضاء تاثیر گذار می باشد.

تدوین چشم انداز، ماموریت و استراتژی های سازمان موجب حرکت جهت دار و نظام مند سازمان می شود ولی این حرکت بدون توجه به ارزشهای کسب و کار و اخلاق حرفه ای بی روح بوده و پایداری آن با چالش جدی مواجه می شود. برای داشتن کسب و کار موفق، پویا، سرزنده و بادوام نیاز است ارزشهای اخلاقی پایه های اساسی آن را تشکیل دهد و فضای کسب و کار با اخلاق حرفه ای پر شود (سلطانی، 1391).

امروزه ترجیح منافع شخصی کارکنان به منافع بانک،تاخیر، غیبت کارکنان، عدم صرفه جویی در هزینه‌ها، سوءاستفاده از جایگاه شغلی و یا منابع بانک، عدم رعایت قوانین ومقررات و مفاد بخشنامه ها، دریافت رشوه، عدم همکاری و همدلی در انجام فعالیتهای کاری، بی علاقه بودن به سازمان و غیره همگی رفتارهای غیر اخلاقی است که هرچند به ندرت اتفاق می افتد ولی مورد قبول نبوده و در جهت اهداف بانک نیست.تمامی رفتار های فوق در شرایطی اتفاق می افتند که سازمان از طرفی سعی در جذب بهترین و کارآمد ترین نیرو ها نموده و از طرف دیگر در سازمان نیز قوانین و مقررات جهت کنترل و مدیریت نیروی انسانی وجود دارند.

پس سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیار های سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال یاری داده و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر سازد. سازمانها مجبورند که محیطی از اخلاق و ارزشها در سازمان ایجاد کنند. از نظر( لوزیر، 2000)رفتار اخلاقی، یک مسئله عمومی است. سازمانها به دنبال کارکنان درستکار هستند. و در اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد قضاوت قرار می گیرند. بنابراین لزوم توجه سازمانها به مسئله اخلاق حرفه ای کارکنان امری بدیهی است.

در این پژوهش برای بررسی جو سازمانی ابعاد زیر در نظر گرفته می شوند:

 1. انصاف: میزان تصور کارکنان از عدالت در محل کار
 2. حمایت: ادراک کارکنان از میزان حمایتی که از سازمان دریافت می کنند.
 3. انعطاف پذیری: میزان قابلیت انطباق و تحمل برای ابهام در یک سازمان (سلطانی، 1387).

 همچنین معیارهای ارزیابی اخلاقی کارکنان عبارت ازاصول زیراست:

 1. اصل امانت: یعنی باید امین سازمان و افراد ذی نفع بودو نسبت به فعالیتهای جاری شرکت جدیت و وفاداری داشت.
 2. اصل شهروندی: شامل مسئولیت پذیری، قانون مداری و حفاظت از اموال عمومی است.
 3. اصل حساسیت: حساسیت نسبت به نیازهای منابع انسانی و داشتن حس همدلی و تسهیل امور (سلطانی، 1391).

باتوجه به اینکه عوامل فردی و همچنین عوامل فرا سازمانی نیز که در اخلاق حرفه ای کارکنان موثر می‌باشند در این پژوهش در نظر گرفته نشده اند این مورد از محدودیتهای تحقیق به شمار می رود. همچنین بنا به نظر اساتید محترم از بین شاخص های اندازه گیری جو سازمانی تنها سه شاخص عدالت و انصاف، حمایت از طرف سازمان وانعطاف پذیری مورد اندازه گیری و سنجش قرار گرفته و همچنین از بین شاخص‌های سنجش اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان، شاخص امانت، شاخص شهروندی وشاخص حساسیت در بین کارکنان اندازه گیری می شود. در این تحقیق پس از سنجش متغیر های مورد نظر تاثیر هر یک از متغیر های جو سازمانی بر متغیر های اخلاق حرفه ای کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد.

همانگونه که ذکر شد با توجه به اهمیت جو سازمانی مناسب و همچنین اخلاق حرفه ای کارکنان در بهبود کارایی و بهره وری سازمان این پژوهش به بررسی جو سازمانی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای کارکنان درشعب بانک ملی در سطح شهر اصفهان می پردازد.

با افزایش تعداد موسسات پولی و مالی بانک­ها دیگر تنها، به ارائه محصولات و فراورده­های خود تکیه نمی­کنند بلکه، به صورت مستمر در پی جذب مشتریان سودآور هستند. هدف بانک­ها امروزه، نه تنها افزایش تعداد و تنوع سبد منابع (مشتریان) است بلکه، مایل هستند آنها را مادام العمر برای خود نگه دارند، نیازها و خواسته­هایشان را ارتقا دهند و مدیریت نمایند تا موجب جلب وفاداری و اعتماد آنها شوند و سهم خود را از منابع افزایش دهند.

وجود جو سازمانی بسته در سازمان منجر به ایجاد روحیه پایین در کارکنان می­شود. به عبارت دیگر تحت شرایط جو سازمانی بسته کارکنان بی تفاوت شده و به طور کلی نسبت به کار غیر حساس می­شوند و در انجام وظایف خود با مشکل رو برو می­شوند به همین دلیل لازم است که سازمان با ایجاد جو سازمانی مناسب، روحیه کارکنان را برای ارائه خدمات و انجام وظایف قوی نماید. عدم وجود جو سازمانی مطلوب به وضعیت عاطفی کارکنان لطفه وارد می کند و کارکنان نسبت به محیط خود بیگانگی نشان می­دهند و از عملکرد ضعیف تری برخوردار خواهند بود. کارکنانی که در سازمان هایی با جو سازمانی باز فعالیت می‌کنند، عزت نفس بالاتری داشته و اجتماعی و آگاه تر هستند و افزون برآن به اثربخشی سازمان خود اعتماد زیادتری دارند. از طرفی عدم وجود جو سازمانی مطلوب موجب تاثیر منفی بر اخلاق کاری و اخلاق حرفه ای می­شود. با گسترش رقابت برای جذب مشتری در سیستم بانکداری و محدودیت منابع یکی از چالش­های عمده مدیریت اخلاق حرفه ای کارکنان می­باشد. در بانک­ها با توجه به ماهیت خدمات و نقش کارکنان، رعایت اصول اخلاق و رفتار حرفه ای در تعامل با مشتریان و در محیط یانک جایگاه ویژه­ای دارد. با توجه به فعالیت های بانکی و وابستگی فراوان فعالیت های آنها به داشتن مشتریان با درجه وفاداری بالا و همچنین ارتباط نزدیک کارکنان با مشتریان لزوم بررسی مباحث مروبط به اخلاق حرفه­ای از سوی کارکنان بانک­ها نمود بیشتری دارد. حال در این تحقیق به بررسی ارتباط بین جو سازمانی و اخلاق حرفه ای کارکنان پرداخته شده است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق

در بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندازه گیری جو سازمانی، تاثیر جو سازمانی بر مواردی مثل بهروری کارکنان، سلامت روان کارکنان و غیره مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاثیر جو سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان مورد بررسی واقع نشده است. از طرفی نیروی انسانی در سازمان با محیط سازمانی و همچنین محیط بیرونی سازمان در تماس بوده ودر این پژوهش تاثیر جو سازمانی بر اخلاق مورد بررسی قرار می گیرد.با انجام تحقیق و پس از مشخص شدن میزان تاثیر هر یک از شاخص های جو سازمانی بر شاخص های مورد مطالعه اخلاق حرفه ای کارکنان در بانک، بینش و در ک صحیحی از وضعیت سازمان حاصل شده وامید است در نهایت باعث پیاده سازی مدیریت اخلاقی در شعب گردد.این نگرش جدید انسانیت را در سازمان پررنگ نموده و باعث توسعه پایدار و همچنین رقابت مطلوب می گردد.توجه به اخلاق حرفه ای و مدیریت اخلاقی باعث می شود بدون کنترل و نظارت های شدید و یا قوانین سخت‌گیرانه دستاورد های زیادی از جمله نهادینه شدن سرامدی سازمان، ایجاد سینرژی در وجدان کاری، مشتری مداری عملیاتی و تحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان و همچنین تولید ارزشهای اخلاقی جدید حاصل گردد.

همچنین حاکم کردن ارزش های اخلاقی و سازمانی موجب می شود که فضای احترام متقابل، خودکنترلی، احساس معنی داری، هویت فردی و سازمانی، احساس تعلق، وجدان کاری، صداقت و درستی در گفتار و عمل در سازمان تقویت شود و فضای کسب و کار خالص شده و افراد از کارو سازمان لذت برند(سلطانی، 1391). مدیران با دگرگون کردن فضای سازمانی می­توانند بر انگیزش کارکنان اثر بگذارند و به نوبه خود در عملکرد آنان دگرگونی پدید آورند.

امید است با بررسی نتایج تحقیق و انجام اقدامات اصلاحی، کسب و کار سازمان اخلاقی شده و با حذف مقررات و گردشهای دست و پا گیر سازمان چابکتر گردد.این پژوهش به بررسی و اندازه گیری جو سازمانی در شعب بانک ملی شهر اصفهان پرداخته و تاثیر هر یک از شاخص های مورد بررسی را بر اخلاق حرفه ای کارکنان در شعب مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار می دهد. فضای سازمانی می تواند در پیوستاری از سازگاری، بی طرفی و از بی طرفی تا ناسازگاری گسترده شود.

بنابراین این پژوهش به مدیران بانکی کمک می کند تا از جو سازمانی سازمان تحت مدیریت خود آگاه شده و همچنین تاثیر هر یک از شاخص­های جو سازمانی (انصاف، حمایت و انعطاف پذیری) را بر اخلاق حرفه ای کارکنان در بانک مورد ارزیابی قرار دهند. انجام این تحقیق منجر به ارزیابی وضعیت جو سازمانی و فضای حاکم بر سازمان می­شود. همچنین تاثیر جو سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان (امانت، شهروندی و حساسیت) مورد بررسی قرار گرفت.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی(کلی)

 • بررسی تاثیر جو سازمانی بر اخلاق حرفه­ای کارکنان بانک ملی شهر اصفهان

 

1-4-2- اهداف فرعی

- بررسی تاثیر عدالت و انصاف برشاخص های امانت، شهروندی و حساسیت کارکنان بانک ملی شهر اصفهان

- بررسی تاثیر میزان حمایت از کارکنان بر شاخص های امانت، شهروندی و کارکنان بانک ملی شهر اصفهان

- بررسی تاثیر انعطاف پذیر بودن سازمان برشاخص های امانت، شهروندی و حساسیت کارکنان بانک ملی شهر اصفهان

 

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

- جو سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان تاثیرگذار است.

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

 • عدالت و انصاف بر میزان امانتداری کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.
 • حمایت از کارکنان بر میزان امانتداری کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.
 • انعطاف پذیر بودن سازمان بر میزان امانتداری کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.
 • عدالت و انصاف بر معیار شهروندی اخلاق تاثیر گذار است.
 • حمایت از کارکنان بر معیار شهروندی اخلاق تاثیر گذار است.
 • انعطاف پذیر بودن سازمان بر معیار شهروندی اخلاق تاثیر گذار است.
 • عدالت و انصاف بر میزان حساسیت کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.
 • حمایت از کارکنان بر میزان حساسیت کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.
 • انعطاف پذیر بودن سازمان بر میزان حساسیت کارکنان در سازمان تاثیر گذار است.

 

 


نوع فایل : word
اندازه فایل : 112
قیمت : 20000
خرید