iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پروپوزال بررسی شیوع سندرم متابولیک و برخی از اجزای آن در کودکان 6 تا 12 ساله شهر اهواز در سال 1393

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 23

بخشی از پروپوزال : 

مقدمه و معرفي طرح (بيان مسئله) :
 
سندرم متابولیک با دسته ای از خطرناکترین عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع دو تعریف می شود(1).که اولین بار در سال 1988 توسط دکتر Reaven از دانشگاه استن فورد شرح داده شد(2).این عوامل خطر شامل چاقی شکمی،اختلالات چربی های خون(کاهش لیپو پروتئین پر چگال HDL،هیپر تری گلیسریدمی)،فشار خون بالا و افزایش در قند خون ناشتا هستند.وجود چاقی شکمی و حضور 2 یا بیشتر از 2 معیار فوق مطرح کننده سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان می باشد(1).
 
چاقی شایعترین علت سندرم متابولیک در کودکان است(3).چاقی بویژه چاقی شکمی به عنوان یک عامل تسریع کننده اصلی و در عین حال قابل پیشگیری در ایجاد  بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع 2 مطرح است(4).افزایش وزن و چاقی مهمترین علت ایجاد کننده فشار خون نیز محسوب می گردد(5).علاوه بر آن با وجود چاقی،هیپرتری گلیسریدمی و کاهش میزان HDLکلسترول نیز ایجاد می شود(6).این عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل موجود در این سندرم ،نه تنها در بالغین ،بلکه در میان کودکان و نوجوانان در حال افزایش است که با افزایش میزان مرگ و میر و ابتلا همراه بوده است و افزایش بار اقتصادی کلان را در سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی ایجاد می کند(7).
 
شیب لغزنده این سندرم به طرف بیماری دیابت و گرفتاری قلبی-عروقی قابل برگشت خواهد بود(8).میزان شیوع سندرم متابولیک در کودکان 19-8 ساله با خطر اضافه وزن 8/6% و در کودکان با اضافه وزن 7/28% گزارش شده است(9).
 
حداقل 10%کودکان سنین 5 تا 17 سال با معیار IOTF(International obesity task force) اضافه وزن دارند یا چاق هستند که نماینده 155 میلیون کودک چاق در جهان به شمار می آیند(1).
 
در مطالعه سالم و وزیری نژاد 9/21 درصد کودکان 7 تا 11 ساله در معرض خطر یا دارای اضافه وزن بودند و 4/6 درصد از کودکان چاقی شکمی داشتند و از نظر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب 8/11 و 6/3 درصد از کودکان دارای پر فشاری خون بودند(10).
 
در مطالعه قرقره چی و رزاقی آذر ،شیوع کلی سندرم متابولیک 9/31 % بود و رابطه مستقیمی با میزان افزایش وزن داشت(11).
 
در مطالعه Messiah SE کودکان چاق 8 تا 14 ساله ،بیشتر از سه عامل خطر سندرم متابولیک را دارا بودند.در این بررسی گزارش شده است که اضافه وزن اوایل دوران نوجوانی ممکن است قبل از دوران جوانی،کودکان را در معرض خطر بروز بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع 2 قرار دهد(12).
 
در مطالعه ای دیگر که در سال 1999 توسط Ram weiss انجام شد 7/38 تا 7/49 در صد کودکان و نوجوانان چاق سندرم متابولیک داشتند(13).
 
در مطالعه معیری و همکاران شیوع سندرم متابولیک 6/26 % گزارش شده است(14).در مطالعه سالم و همکاران 9/3%نوجوانان مورد بررسی دارای سندرم متابولیک بودند. اجزای این سندرم در نوجوانان شامل چاقی شکمی 2/1%،فشار خون سیستولیک و دیاستولیک غیر طبیعی به ترتیب 9% و 1/9% بود(15).
 
با افزایش سندرم متابولیک ،سلامت کودکان تحت تأثیر قرار می گیرد. و به همین دلیل چاقی و پیشرفت مقاومت به انسولین نقش محوری در پاتو مکانیسم سندرم متابولیک دارد(16).اولین هدف در درمان سندرم متابولیک کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی و دیابت نوع 2 است. اولین مرحله در مدیریت پیشگیری موفق،تعیین این سندرم و اجزای مختلف آن در گروههای مختلف جمعیتی است(17).اگر چه این سندرم در بالغین مطالعه شده است ولی در کودکان اطلاعات کمتری در دسترس است(18).
 
لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سندرم متابولیک و برخی از اجزای آن(چاقی شکمی،پر فشاری خون،دیس لپیدمی،افزایش در قند خون ناشتا)در کودکان دبستانی شهر اهواز طراحی شد تا در صورت وجود شیوع بالای سندرم متابولیک و اجزای آن در این مطالعه برای کودکان این شهر یک برنامه مداخله ای تدوین شود و اولین گام های مؤثر در پیشگیری  و درمان سندرم متابولیک -از طریق آموزش پایدار برای تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی در این گروه سنی –برداشته شود(12).
 
 
بررسي متون Literature Review  :
 
در یک مطالعه که با عنوان شیوع برخی از اجزای سندرم متابولیک در کودکان 7 تا 11 ساله شهر رفسنجان در سال 1387 توسط سالم و وزیری نژاد  با هدف تعیین شیوع برخی از اجزای سندرم متابولیک در کودکان انجام شد.روش پژوهش به روش توصیفی مقطعی روی 1275 کودک دبستانی شهر رفسنجان بود.پرسش نامه فردی برای هر کودک تکمیل و سپس فشارخون اندازه گیری شد.نماگرهای تن سنجی شامل قد،دور کمر و وزن با وسایل استاندارد اندازه گیری شد.پر فشاری خون با استفاده از چهارمین گزارش تشخیص،ارزیابی و درمان فشار خون کودکان،چاقی با استفاده از نمایه توده بدن و مقایسه با صدک های CDL و چاقی شکمی با استفاده از دور کمر و صدک 90≤ بر حسب سن و جنس تعیین شد. برای آنالیز داده ها نرم افزار spss12 به کار رفت.یافته ها نشان داد که 9/21 درصد کودکان در معرض خطر یا دارای اضافه وزن بودند(به ترتیب 5/11 و4/9 درصد) و 4/6 درصد نمونه ها چاقی شکمی داشتند.از نظر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب 8/11 و 6/3 درصد آن ها دارای پرفشاری خون بودند.و در نتیجه گیری این بررسی نشان داد که دو جز از اجزای مهم سندرم متابولیک (چاقی شکمی و پر فشاری خون)در کودکان رفسنجانی سنین دبستان نسبتأ شایع است(11).
 
مطالعه دیگری تحت عنوان بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان چاق توسط قرقره چی و همکارش با هدف تعیین میزان شیوع سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان چاق و ارزیابی رابطه ی آن با درجات مختلف چاقی انجام شد.این مطالعه مقطعی توصیفی روی 235 کودک و نوجوان دارای اضافه وزن و چاق در سنین 4 الی 18 سال انجام شد.پس از معاینه بالینی،فشار خون و نمایه توده ی بدن در همه موارد اندازه گیری شد. بر اساس نمایه ی توده بدن طبق تقسیم بندی مرکز کنترل بیماری در سال 2000 به سه گروه 1-در معرض خطر اضافه وزن(نمایه توده ی بدن بیشتر از صدک 85 ولی کمتر از 95)،2-اضافه وزن(نمایه ی توده بدن مساوی یا بیشتر از صدک 95 ولی کمتر از صدک 97)،3-اضافه وزن شدید (نمایه توده ی بدن مساوی یا بیشتر از صدک 97)تقسیم شدند.بعد از تبديل نمايه‌ي توده‌ي بدن به z-score بر حسب سن و جنس، z-score مساوي يا بيشتر از 2 را چاق تعريف كردند و بعد از 12 ساعت ناشتايي نمونه خون براي اندازه‌گيري پروفايل ليپيدهاي سرم و گلوكز سرم گرفته شد. سندرم متابوليك در صورت وجود 3 تا از 5 عامل خطر ساز: فشار خون بيشتر از صدك 95، كلسترولHDL كمتر از صدك 5،‌تري گليسريد سرم بيشتر از صدك 95، Z-score نمايه‌ي توده بدن مساوي يا بيشتر از 2 (همه موارد براساس سن و جنس تعديل شدند)و قند خون ناشتاي بيشتر از mg/Di 100، تشخيص داده شد. يافته‌ها نشان داد كه شيوع كلي سندرم متابوليك 9/31% بود و رابطه مستقيمي با ميزان افزايش وزن داشت. در افراد در معرض خطر اضافه وزن 6/11%، داراي اضافه وزن 3/6% و در موارد اضافه وزن شديد 8/40% بود. تري گلسيريد بالا شايعترين جز سندرم متابوليك بود (3/53%)، 7/24% افراد كلسترول HDL پائين و 4/20% پرفشاري خون و 9/28% هيپرگلسيمي ناشتا داشتند. رابطه آماري معني داري بين گلوكز ناشتاي مختل و درجه افزايش وزن وجود داشت. و نتايج نشان داد كه سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق مورد مطالعه شيوع بالايي دارد. و با شدت اضافه وزن شيوع آن افزايش مي‌ِابد. (12)
 
مطالعه ديگري تحت عنوان شيوع چاقي و سندرم متابوليك در دختران 18-11 سال شهرستان رفسنجان در سال 1386 توسط سالم و وزيري نژاد با هدف تعيين ميزان شيوع چاقي و سندرم متابوليك در دختران 18-11 سال شهرستان رفسنجان انجام شد. اين پژوهش، مطالعه‌اي مقطعي و توصيفي بود كه جمعيت مورد مطالعه‌اش كليه دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و دبيرستاني شهرستان رفسنجان بود روش كار به اين صورت بود كه 1221 نفر با روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي و تصادفي ساده، انتخاب شدند و براي هر نفر يك پرسشنامه‌ انفرادي شامل اطلاعات دمو گرافيك تكميل گرديد. سپس اطلاعات تن سنجي شامل وزن، قد و دور كمر ثبت و فشار خون از بازوي راست اندازه‌گيري شد. پس از تعيين شيوع چاقي، از 76 نفر داوطلب چاق cc5 خون ناشتا براي انجام آزمايش قند، تري گلسيريد و HDL كلسترول جمع آوري گرديد با استفاده از معيار تشخيصي AT PIII ميزان شيوع اين سندرم محاسبه شد يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه ميانگين سني دختران 7/1 ±34/14 سال بود. 2/11% نمونه‌ها داراي اضافه وزن و 4/2% داراي چاقي بودند. 2/1% از نمونه‌ها داراي چاقي مركزي بودند. در مجموع 9/3% افراد با سندرم متابوليك شناسايي شدند نتايج نشان داد كه دو مشكل چاقي و سندرم متابوليك در دختران راهنمايي و دبيرستاني رفسنجان، وجود دارد. (16)
 
 
در مطالعه‌اي تحت عنوان سندرم متابوليك در كودكان با افزايش وزن توسط قائمي و افضل آقايي با هدف تعيين شيوع سندرم متابوليك و عوامل پيشگويي كننده آن انجام شد اين پژوهش يك مطالعه مقطعي توصيفي بود كه 249 كودك 15-5 ساله با اندكس توده بدني بيشتر از مدرك 85 از فروردين ماه 87 لغايت پايان اسفند ماه 87 در بيمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد، از نظر معيارهاي رشد وزني، قدي، فشارخون، سطح لپيد، 0% موارد فشار خون بالا و در 2/66% اختلال سطح ليپيد  مورد ارزیابی قرار گرفتند.. نتايج بدست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه متوسط سن مراجعه كنندگان 8/2 ±8/9 سال بود. بيشترين سن مراجعه دختران 5-10 سال و پسران بالاي 10 سال بود. 6/70% مراجعين دختر و بقيه پسر بودند. هم چنين 5/66% چاق و 5/33% افزايش وزن داشتند. شيوع هيپرانسولينيسم 3/27%، تست تحمل مختل 6/11%، مقاومت به انسولين 6/3% و ديابت 2/1% بود و در 30% موارد  فشار خون بالا و در 2/66% اختلال سطح لیپید مشاهده شد.نتایج اين مطالعه نشان داد كه شيوع سندرم متابوليك 1/20% است و اختلال سطح ليپيد بيشترين اختلال سندرم متابوليك مشاهده شده، بود(20)

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 23
قیمت : 15000
خرید