iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی پروژه چگونگی فرایند تصفیه گاز (پالایشگاه بیدبلند)

نوع : word - قیمت :18000 - تعداد صفحه : 93

بخشی از پروژه : 

 

فهرست مطالب

چکیده : 1

فصل اول. 2

مقدمه. 2

مقدمه. 3

عملكرد شركت ملي گاز منطقه يك خوزستان. 4

سيستم جمع آوري گاز. 4

سيستم جمع آوري گاز شامل دو بخش جداگانه است: 4

ايستگاه شهيد محمدي ( شماره5 اهواز) 5

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد مصطفوي.. 5

ايستگاه تقويت فشارشهيددستياري (مارون بوستر) 5

پالايشگاه گاز بيد بلند. 6

شکل : نمایی از پالایشگاه گاز بیدبلند. 8

آب مصرفي پالايشگاه : 8

برج خنك كننده: 9

ديگهاي بخار: 9

شکل : دیگ بخار در پالایشگاه 10

تأمين برق مصرفي: 10

معرفی بخش های مختلف پالایشگاه بیدبلند : 10

شکل : کارگاه مرکزی (پالایشگاه بیدبلند) 12

شکل : اتاق کنترل در پالایشگاه بیدبلند. 14

مشخصات كلی پالايشگاه : 15

فصل دوم. 17

آشنایی با گاز و فرایند تصفیه گاز. 17

انواع گاز. 18

الف) گاز ترش ( Sour Gas ) : 18

ب) گاز شيرين (SWEET GAS) : 19

تصفيه گاز: 19

علل جایگزین کردن DEA   بجای MEA  : 21

شکل فرایند تصفیه. 25

فيلتر شماره 1(FIL1) 28

شستشوي گاز. 29

گاز احياء. 31

برجهاي نم زدا 32

شکل :ترتيب قرار گرفتن برجهای احیا 33

كوره: 34

نحوه كار: 38

سيستم بلودان: 39

مشعلهاي بلند(FLARE ) 41

سيستم جرقه: 41

لين گازهاي اسيدي: 43

آمين.. 44

فلش درام (FLASH DRUM) 45

برج احياء آمين.. 47

فوم ونقش آن در سيستم. 49

فيلتراسيون آمين.. 51

فيلتر دو( FIL2 ) 51

بخار آب فشار قوي HP.. 51

بخار فشار ضعيف LP.. 51

آب كندانس حاصل از ريبويلرها 52

آب مقطر ارسالي از ديگهاي بخار يا (SPRAY WATER) 52

مبدل E9. 53

نم زدايي: 54

فصل سوم. 55

عملکرد قسمت های مختلف پالایشگاه 55

واحد Utility: 56

مشکلات اساسی تصفیه آب... 56

خورندگي (فساد ) 56

تشكيل رسوبات... 56

فعاليت موجودات ريز. 56

گرفتگی در اثر تجمع كثافات و آشغال. 56

خورندگي (فساد)  : 56

تشكيل رسوبات  : 58

مشكلات تشكيل رسوب : 59

فعاليت موجودات ريز  : 59

گرفتگي در اثر كثافات و آشغال  : 60

جريان آب پالايشگاه بيد بلند. 61

اقدامات ضروری برای کم کردن خوردگی : 66

فیلتر اسیون : 67

آب كولينگ يا آب خنك كننده 69

توليد آب مقطر وبخار. 71

تصفيه خانه شهيد پرخيده 71

واحدکنترل. 74

کنترل فرآیند شیرین سازی.. 74

آزمایشگاه: 77

فصل چهارم. 83

نتیجه گیری.. 83

منابع. 86

 

مقدمه

كشور عزيزمان ايران با26 تريليون و600 میلیون مترمكعب ذخايرگاز طبيعي شناخته شده يكي از غني ترين كشورهاي جهان از نظر ذخائرگازطبيعي مي باشد.اين مقدارگاز معادل 17 درصدكل ذخائرشناخته شده گاز طبيعي در جهان ميباشد. با اين حساب ايران از نظر ذخائرگازي درميان كشورهاي جهان پس از روسيه رتبه دوم را دارا ميباشد.

 

استفاده ازگاز طبيعي در ايران علي رغم حجم زياد واهميت حياتي آن بعنوان يك عامل تعيين كننده وموثر در اقتصاد ما تاريخچه كوتاهي دارد.از سال 1287كه اولين چاه نفت در منطقه مسجد سليمان مورد بهرهبرداري قرار گرفت تا 25 آذر 1350 كه پالايشگاه گاز بيدبلند رسماً افتتاح گرديد مدت 63 سال گازي كه همرا نفت بدست ميآمد ميسوخت واز اين رهگذرسالانه مقاديرهنگفتي ازثروت مملكت مادودميشد وبه هوا ميرفت وتنها مقدار ناچيزي يعني حدود 3% آن بمصرف ميرسيد، مقدارگاز هدررفته ظرف مدت يادشده معادل ارزش حرارتي كل محصول پالايشگاه آبادان در عرض7سال بود.

 

 

عملكرد شركت ملي گاز منطقه يك خوزستان

شركت ملي گازجهت رساندن گاز موردنيازكشوربه منابع مصرف برحسب رسالتي كه بردوش داردسه هدف رادنبال ميكند كه به شرح ذيل ميباشد:

1-جمع آوري گاز مناطق نفتي ( آغاجاري ،مارون و اهواز)

2-پالايش ونم زدايي گاز

3-گاز رساني

 

سيستم جمع آوري گاز

گاز طبيعي كه همراه بااستخراج نفت خام ازمخازن نفتي آغاجاري ،مارون واهواز بدست ميآيد وارد كارخــــانههاي گازوگازمايع شده،پس ازجداشدن هيدروكربنهاي سنگين بنام گازخشك(LEAN GAS )توسط كمپرسورهافشارآن تقويت شده وجهت پالايش ونم زدايي به پالايشگاه بيدبلند ارسال ميگردد.اين كمپرسورهاباتوجه به حجم،فشار،درجه حــرارت ،فاصله و نوع گازپيش بيني و نصب شده اند.

 

سيستم جمع آوري گاز شامل دو بخش جداگانه است:

  1. ايستگاه هاي جمع آوري گازترش كه عمدتاًگازهاي خشك (  LEAN GAS)حاصله كارخانه هاي گاز مايع 100،200 ،300 شركت ملي نفت درمنطقه آغاجاري توسط اين مجموعه دريافت و سپس فشارآن تقويت شده،جهت تصفيه به پالايشگاه بيد بلند ارسال ميگردد.سيستم فوق الذكر به نام ايستگاههاي شهدای آغاجاري نامگذاري شده اند ومجموعاً داراي 8 واحد تقويت فشارگازاز نوع جابجايي مثبت (رفت وبرگشتي ) ميباشد.هرواحد قادراست روزانه 60ميليون فوت مكعب گاز رابا فشار 15-10 كيلوگرم برسانتيمترمربع رابه بيش از65 كيلوگرم برسانتيمترمكعب برساند.
  2. ايستگاههاي جمع آوري گازشيرين دريافت ازكارخانه هاي گاز وگاز مايع 400و600 (مارون واهواز ) پس از تقويت فشارتوسط دو خط لوله جداگانه بشرح زير به پالايشگاه بيدبلندارسال ميگردد:

 

ايستگاه شهيد محمدي ( شماره5 اهواز)

داراي چهار واحد تقويت فشار گاز است كه هر كدام قادرند روزانه 8/3 ميليون مترمكعب گاز دريافتي از كارخانه گاز وگازمايع 600 راپس ازتقويت فشاربه پالايشگاه بيدبلند ارسال دارند.اين كار توسط چهار كمپرسور رفت و برگشتي ( RECIPRDCATING )انجام ميشود.

 

ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد مصطفوي

اين ايستگاه داراي دو سيستم تقويت فشارگاز بالا( HP) وفشارگازپايين( LP )ميباشدگازارسالي ازكارخانه گازوگاز مايع شماره 400 N.G.L.400))طي دوخط انتقال جداگانه وارد ايستگاه شده وتا 48-45كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فشرده شده،سپس توسط يك خط لوله 36 اينچ بسوي ايستگاه شهيد دستياري هدايت ميشود.

 

ايستگاه تقويت فشارشهيددستياري (مارون بوستر)

ايستگاه فوق ازدوسيستم فشارضعيف وفشارقوي تشكيل شده كه باهم به صورت سري قرار گرفتهاند.

الف) سيستم فشار قوي شامل سه واحد توربوكمپرسور مشابه واحدهاي ايستگاه شهيد مصطفوي است كه شرح آن بيان شد وتنهااختلاف اين واحدها با ايستگاه نامبرده در كمپرسورهاي گريزازمركزاست زيراكمپرسورهاي تقويت فشار گازشهيددستياري دو مرحلهاي هستند.

ب)واحدهاي فشارضعيف مارون سر چاه(W.H.S )ايستگاه فشار ضعيف گازارسالي ازكارخانه گازوگازمايع 500 رادريافت نموده وتوسط سه واحدتربوكمپرسورفشارآنراتقويت نموده،به خط ورودي سيستم فشار بالا ميفرستند، كمپرسورهاي اين واحدهانيزازنوع گريزازمركزسه مرحله اي ميباشد.

 

پالايشگاه گاز بيد بلند

به دنبال اعلام موجوديت شركت ملي گاز ايران در سال 1344 طبق توافقنامهاي كه بين ايران و شوروي سابق به امضاء رسيد قرارشد گاز حاصل ازمنابع نفتي جنوب علاوه برتأمين نيازكشوربه شوروي فروخته ودرعوض شوروي نيزنسبت به تأسيس كارخانه ذوب آهن اقدام نمايد.ازاواخر سال 1344 نحوه تأسيس پالايشگاه گازبيدبلند،سيستم هاي تقويت فشار گاز واحداث خطوط بزرگ لوله گاز سراسري  موردمطالعه قرارگرفت.درمهرماه سال 1347 شمسي برابر با سپتامبر 1970  توسط انگلیسیها شروع به تاسیس شد و 2سال بعدبه اتمام رسيدودر تاريخ 6 آبان 1349صدور گاز به كشور شوروي سابق آغاز گرديد.

پالايشگاه گازبيدبلندكه درگذشته يكي ازبزرگترين پالايشگاههاي جهان به شمارميرفت بصورت نگيني درمركز ثقل منابع نفتي جنوب قرارگرفته ودرمحدودهاي به مساحت 84 هكتاربناگرديده و300مترازسطح درياارتفاع دارد.اين پالايشگاه علي رغم گذشت بيش ازسه دهه به همت كاركنان متخصص ومتعهد همچنان به عنوان پالايشگاه مادر پير وكهنسال اماسرزنده وشاداب به فعاليت خودادامه ميدهد.

 

 

اين پالايشگاه در 32 كيلومتري غرب بهبهان و45 كيلومتري شمال اميديه و 40كيلومتري شهرك ميانكوه بنا گرديده است.هدف ازاجراي پروژه پالايشگاه بيدبلند واحداث لوله سراسري شماره يك جلوگيري ازبه هدر رفتن وسوزانده شدن ميلياردهامترمكعب گازطبيعي بوده كه به هنگام استخراج نفت به دست آمده وبيش از 5/16ميلياردمتر مكعب گازرا درسال ازمناطق نفتي جنوب كشور دريافت وفرآورش نمايد.گاز ارسالي به ميزان 10ميلياردمترمكعب درسال جهت صدوربه شوروي سابق و5/6ميلياردمتر مكعب جهت مصرف داخلي كشور پيش بيني شده بود.

هزينه تأسيس پالايشگاه گازبيدبلند 44 ميليون دلارگرديد كه شامل هزينه هاي احداث پالايشگاه،ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد كاوه پيشه،تلمبه خانه آب شهيداسكندري و تصفيه خانه شهيد پرخيده ميباشد.كارهاي ساختماني اين پالايشگاه توسط 2000 نفر كارگر و500 نفرمهندس انجام گرفته ومقدار فولادي كه در ساخت آن مصرف شده متجاوزاز 20000تن است.ارزش حرارتي اين پالايشگاه با چهار واحد تصفيه گاز حدود 26مليون مترمكعب گاز توليدي قريب 180000 بشكه نفت در روزاست.

پالايشگاه گازبيدبلند تا سال 1364 علي رغم جنگ تحميلي قسمتي ازگازموردنيازكشورراتأمين مينمود،در 6آبان ماه 1364 توسط هواپيماهاي عراق بمباران شدكه طي اين حمله ضايعات فراواني به آن واردشدوتا قبل ازراه اندازي در سال 1366 سه بارديگرنيزموردحمله قرارگرفت كه دراثراين حملات واحد 100 به كلي تخريب گرديدوواحدهاي 200،300،400 و500 بازسازي شده است.

 

 

 

 

شکل : نمایی از پالایشگاه گاز بیدبلند

واحدبازيافت گوگردبه ظرفيت 60تن درروز هيدروژن سولفوره استخراج شده ازگازطبيعي درواحدهاي تصفيه گازبه گوگرد تبديل ميكندالبته درحال حاضربعلت شيريني نسبي گاز وكم بودن مقدارH2S  درگاز،بازيافت گوگردمقرون به صرفه نميباشد.

اينك با تحولات شگرفي كه در زمينه كشف ساير منابع عظيم گازي در كشور بعمل آمده ،پروژه دريافت گاز آغار ودالان جهت شيرين سازي ونم زدايي در پالايشگاه گاز بيدبلند تحقق يافته است در نظر است انشاء اله بزودي علاوه بر توسعه واحدها،با احداث پالايشگاه گازي ديگري در نزديكي پالايشگاه گاز بيدبلند امكان تصفيه گازهاي موجود از ساير منابع را فراهم  نمايد.

آب مصرفي پالايشگاه :

آب مصرفي روزانه پالايشگاه حدود 3500 متر مكعب است كه بوسيله يك رشته خط 16 اينچي از محل تصفيه خانه شهيد پرخيده به طول 6كيلومتر به پالايشگاه جريان مييابد. براي تصفيه آب مورد نياز پالايشگاه گاز بيدبلند تلمبه خانه عظيمي به ظرفيت 14000 مترمكعب در روز در كنار رودخانه مارون احداث گرديده است .آب رودخانه مارون در تصفيه خانه شهيد پرخيده تصفيه فيزيكي ميگردد،آب مصرفي پالايشگاه نيز پس از نرم شدن بطريق تعويض يوني توسط رزين زئوليت سديم بوسيله دستگاههاي مخصوص مجدداً تصفيه ميگرددودستگاه آب مقطر سازي را تغذيه مينمايد.آب مقطر توليدي عمده آب مصرفي مورد نياز ديگهاي بخار را تأمين ميكند.

برج خنك كننده:

اين برج خنك كننده هر ساعت 4000 متر مكعب آب را از دماي 49 درجه سانتيگراد به 35 درجه سانتيگراد در شرايط جوي مي رساند. شركت پالايش گاز بيد بلند همچنين آب مصرفي منطقه مسكوني شركت ملي گاز در ميانكوه وآب مورد نياز ايستگاههاي جمع آوري گاز (شهداي آغاجاري) را نيز تأمين ميكند.

ديگهاي بخار:

پالايشگاه گاز بيد بلند داراي 6 واحد ديگ بخار بوده كه 2واحد آن در جريان جنگ تحميلي بكلي ويران گرديده واز مدار خارج شده است . ظرفيت اسمي هر ديگ بخار 85 تن بخار در ساعت با فشار 27 كيلو گرم برسانتيمترمربع و330 درجه سانتيگراد حرارت وظرفيت عملي هر ديگ حدود76 تن بخار با فشار 27 سانتيمتر مربع ميباشد.

حجم آبگيري هر ديگ بخار حدود 40تن ميباشد وآب تغذيه ديگهاي بخار از ذخيره آب مقطرخالص توليدي در واحد آب مقطر سازي پالايشگاه تأمين ميگردد.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 93
قیمت : 18000
خرید