iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

گزارش دوره آموزشی عیب یابی ترانسفورماتوربا استفاده از گاز کروماتوگرافی (DGA)

نوع :word - قیمت : 3000

مختصری از تحقیق : 

وظایف روغن ترانسفورماتور:

1-نقش عایقی

2-خنک کنندگی

3-اطفاء حریق

4-حلالیت گازهای مختلف و رطوبت

 

تولید گاز:

1-تجزیه روغن

2-تجزیه مواد عایقی جامد

3-پیری روغن

4-خطا در ترانسفورماتور

 

 

مزیتDGA  :

نمونه برداری از روغن بدون خارج کردن ترانسفورماتور از مدار

 

نمونه گیری در سه حالت غیر قابل اعتماد است:

1-ترانسفورماتور در حالت بدون برق باشد.

2-ترانسفورماتور جدید باشد.

3-ترانسفورماتور کمتر از یک یا دو هفته پس از تصفیه روغن بصورت پیوسته در مدار باشد.

 

v    مقایسه نتایج حاصل از آنالیز گازهای محلول در روغن با نتایج آزمایش قبلی نرخ و روند رشد گاز را مشخص می کند.

v    هنوز یک روش جهانی قابل قبول برای تفسیر آنالیز گازهای محلول در روغن وجود ندارد.

تولید گازهای موجود در روغن که درDGA مورد استفاده قرار می گیرند:

 هیدروژن، متان،اتان، اتیلن، استیلن

تولید گاز ناشی از تجزیه مواد عایقی:

مونواکسید کربن، اکسیژن، دی اکسید کربن

 

سایر منابع تولید گاز:

ناشی از اکسید شدن یا سایر واکنش های شیمیایی انجام شده روی قطعات فلزی سطح مخزن یا رنگ روی آن می باشد.

برخی از ترانسفورماتورها مقادیر زیادی هیدروژن بدون برقدار کردن تولید می کند.

در صورتیکه روغن ترانسفورماتور حاوی گاز اکسیژن باشد، گاز هیدروژن از واکنش فلز با آب بوجود       می آید.

می توان از طریق آزمونDGA بر روی ترانسفورماتور پیش از برقدار کردن ترانسفورماتور مقدار گاز هیدروژن را تعیین نمود. بعنوان مثال وجود هیدروژن در غیاب سایر گازهای هیدرو کربنی نشانگر این گونه اشکالات (واکنش شیمیایی)است.

اگر بین روغن و هوا تماس وجود داشته باشد یا نشتی در مخزن ترانسفورماتور باشد گازهای دی اکسید کربن، اکسیژن، نیترروژن و رطوبت از طریق هوا جذب می شود.

 

    شناسایی خطا

تشکیل گاز یا رشد آن؟

1-در صورت کم بودن رشد گازها حاصل از پیری نرمال

2-در صورت غیر نرمال رشد گازها  بودن نشانه ای از وقوع خطا

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 14
قیمت : 3000
خرید