iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مدیریت زنجیره تامین و اثرات آن برکیفیت خدمات بهداشت و درمان: مدارک و شواهد کمی از بیمارستان های خصوصی اردن

نوع :word - قیمت : 3000

چکیده مطالب:

این مطالعه با هدف بررسی و اندازه گیری اثر ابعاد مدیریت زنجیره تامین در (ارتباط با تامین کنندگان، سازگاری، مشخصات و استانداردها، تحویل و خدمات پس از فروش) به کیفیت بهداشت ابعاد خدمات (پاسخ گویی، اعتماد، و امنیت) در بیمارستان های خصوصی در اردن از منظر متصدیان خرید است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تفاوت بین مدیریت زنجیره تامین و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به دلیل برخی متغیر های جمعیت شناختی مانند (جنس،سنسطح تحصیلات، و سالها تجربه در زمینه عرضه) می باشد.

در این مطالعه از یک طرح کمی و روش آزمون فرض برای شناسایی اثر زنجیره تامین بر ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی استفاده شده است.315 پرسشنامه بین زنان و مردان مشغول به کار در بخش عرضه و تدارکات در 36 بیمارستان خصوصی در اردن توزیع شد .نتایج مطالعات نشان می دهد که مدیریت زنجیره تامین اثر قابل توجهی بر روی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی دارد.(در رابطه با تامین کنندگان، مشخصات و استانداردها، تحویل، و خدمات پس از فروش است).از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که تفاوتی بین مدیریت زنجیره تامین و کیفیت خدمات خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی، سن، و یا تجربه وجود ندارد.

کلمات کلیدی: زنجیره تامین، کیفیت خدمات، تجزیه و تحلیل کمی،فرضیه تست بهداشت و درمان، اردن

مقدمه:

سازمان های بهداشتی با چالش های زیادی مانند نارضایتی مشتری، افزایش هزینه خدمات بهداشتی درمانی،رقابت و کاهش باز پرداخت برای خدمات روبرو است. همه این عوامل سازمان های بهداشتی را وادار به اتخاذ سیستمی که نیاز ها را براورده ، خرید و فروش با تغییرات مستمر، تغییرات ،فن آوری، افزایش خدمات بهداشتی، هزینه، افزایش موقعیت رقابتی و به دست آوردن رضایت مشتریان، کرده است.(علی و همکاران).

افزایش نیاز مدیران بیمارستان های خصوصی باعث اتخاذ مدیریت زنجیره تامین برای پیشرفت و توسعه مراقبت های بهداشتی شد.(هنگ و همکاران،2012، طوبی و همکاران،2008).

با توجه به هزینه های موجود، مدیریت زنجیره تامین تبدیل به کنترل یک  پدیده مهم توسط سازمان های مراقبت های به منظوررسیدن به اهداف مجموعه سازمان شده است. مدیریت زنجیره تامین با مقوله های مختلفی از جریان مانند جریان کالا، جریان اطلاعات و جریان وجوه در داخل و در میان شرکای زنجیره تامین به منظور برآوردن نیاز های مصرف کننده در کارآمدترین راه می پردازد. ادبیات زنجیره تامین به طور عمده ای بر استفاده از جریان مواد به بهترین عرضه و تقاضا بازی متمرکز شده است.اگرچه این برای مدیریت و کنترل جریان اطلاعات در زنجیره تامین در شرکت های رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار است.(لیو و کومر 2003، عمر و همکاران 2010)

مدیریت زنجیره تامین کنترل اطلاعات، مواد، خدمات وپول از طریق هر گونه فعالیتی که در راه راست که موجب ارتقا کیفیت عملیات سازمان است و همچنین با معرفی روش های جدید و هماهنگ کردن انها با روش های قدیمی، پیوستن به این واقعیت است که بهره وری در حال انجام کارهای درست و بهره وری در حال انجام همه چیز به درستی است. نوع فایل : word
اندازه فایل : 15
قیمت : 3000
خرید